Upphävd författning

Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1996-02-01
Ändring införd
SFS 1996:53 i lydelse enligt SFS 2008:1164
Ikraft
1996-06-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG. Förordning (2004:413).

2 §  Förordningen gäller sådana produkter som avses i 1 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningsområdet för lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

[S3]Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om vilken utrustning som skall omfattas av lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. Förordning (2008:1164).

3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka säkerhets- och miljökrav som skall uppfyllas av produkter och utrustning som omfattas av lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar när de släpps ut på marknaden, och om hur man skall bedöma om kraven uppfylls.

[S2]Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att vissa produkter skall uppfylla säkerhets- och miljökrav när de efter att ha genomgått omfattande förändringar släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Förordning (2008:1164).

3 a §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka krav en representant som avses i 2 a § första stycket lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar skall uppfylla.

[S2]Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att någon annan än som framgår av lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar får överta ansvar enligt den lagen. Förordning (2008:1164).

4 §  Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning enligt 3 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, och om att kraven i fråga om CE-märkning även skall gälla vissa motorer. Förordning (2008:1164).

5 §  Transportstyrelsen skall ha tillsyn över att lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller denna förordning följs. Förordning (2008:1164).

6 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 6 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. Förordning (2008:1164).

Ändringar

Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

    CELEX-nr
    394L0025
    Ikraftträder
    1996-06-16

Förordning (2004:413) om ändring i förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§; ny 3 a §
CELEX-nr
32003L0044
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1164) om ändring i förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2016:98

Omfattning
upph.