Upphävd författning

Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2002:397
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till de skolhuvudmän som tar emot utlandssvenska elever för utbildning i sin skola.

[S2]Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

[S3]Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever skall göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och skall gälla hela skolgången i årskurserna 7-9 av grundskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden. Förordning (1997:610).

2 §  För utlandssvenska elever som väljer att få sin utbildning i Sverige lämnas statsbidrag till respektive skolhuvudman för elevens skolgång i grundskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, godkänd fristående grundskola eller i en fristående gymnasieskola med rätt till offentligt stöd. Bidraget lämnas för utbildning från och med årskurs 7 i grundskolan (eller motsvarande) till och med gymnasieskolan (eller motsvarande).

3 §  Statsbidrag beräknas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret utgörs av ett kalenderår.

4 §  För elever i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller i en godkänd fristående grundskola lämnas bidrag för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev som regeringen fastställer särskilt.

[S2]Bidraget uppgår till 24 200 kr/elev för höstterminen 1996. Samma belopp gäller för respektive termin under bidragsåret 1997.

5 §  Bidrag lämnas för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller i en fristående gymnasieskola med rätt till offentligt stöd. Bidraget beräknas terminsvis och uppgår till hälften av det belopp per elev och läsår för respektive program som Statens skolverk har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Förordning (2002:397).

6 §  Bidrag för höstterminen lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 september. Bidrag för vårterminen lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 februari.

7 §  Bidraget för ett bidragsår söks hos Statens skolverk senast en månad före bidragsårets utgång.

[S2]Skolverket skall snarast möjligt besluta om och betala ut bidraget.

8 §  Statens skolverks beslut enligt 7 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta tiden den 1 juli-31 december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:149, Prop. 1995/96:89, Bet. 1995/96:UbU6
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:610) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (2002:397) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2011:523) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:858) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2015:736

Omfattning
upph.