Upphävd författning

Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1206 i lydelse enligt SFS 2010:2041
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor
Förordning (1994:1175) om offentligt stöd till fristående skolor m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2000:1174 har iakttagits.

[K1]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om utbildning som motsvarar förskoleklassen (fristående förskoleklass) vid sådana fristående skolor som är godkända enligt 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100). Bestämmelserna gäller utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning (1999:322).

1 a § Har upphävts genom förordning (2010:802).
2 § Har upphävts genom förordning (2010:802).

Antagningsvillkor

[K1]3 §  Om utbildningen kräver att de sökande har speciella färdigheter i musik eller dans får hänsyn tas till färdighetsprov vid antagningen. I övrigt får tester eller prov inte utgöra

 1. villkor för att bli antagen till en skola,
 2. grund för att göra urval när det finns fler sökande än det finns platser vid skolan, eller
 3. villkor för att få fortsätta vid skolan. Förordning (1999:322).

Rektor

[K1]4 §  Utbildningen skall ledas av rektorn för skolan där den fristående förskoleklassen skall bedrivas. Förordning (1999:322).

Anställningsvillkor för lärare

[K1]4 a §  En waldorfskola behöver inte tillämpa bestämmelserna i 2 kap.4 och 5 §§skollagen (1985:1100) om behörighet och anställningsvillkor för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Förordning (2002:395).

4 b § Har upphävts genom förordning (2009:672).
5 § Har upphävts genom förordning (2009:672).

1 a kap. Fristående grundskolor och fristående särskolor

[K1a]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om fristående skolor som motsvarar grundskolan (fristående grundskolor) och fristående skolor som motsvarar den obligatoriska särskolan (fristående särskolor). Bestämmelserna gäller utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

1 a § Har upphävts genom förordning (2010:802).
2 § Har upphävts genom förordning (2010:802).

Antagningsvillkor

[K1a]3 §  Om utbildningen kräver att de sökande har speciella färdigheter i musik eller dans får hänsyn tas till färdighetsprov vid antagningen. I övrigt får tester eller prov inte utgöra

 1. villkor för att bli antagen till en skola,
 2. grund för att göra urval när det finns fler sökande än det finns platser vid skolan, eller
 3. villkor för att få fortsätta vid skolan.

Rektor

[K1a]4 §  För ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skolans pedagogiska inriktning, får ledningen av utbildningen utövas av flera personer.

[S2]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Förordning (2000:1107).

Anställningsvillkor för lärare

[K1a]4 a §  En waldorfskola behöver inte tillämpa bestämmelserna i 2 kap.4 och 5 §§skollagen (1985:1100) om behörighet och anställningsvillkor för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Förordning (2002:395).

Modersmålsundervisning

[K1a]5 §  Vid skolorna skall de bestämmelser om modersmålsundervisning som gäller för motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet tillämpas.

[S2]Modersmålsundervisningen kan antingen anordnas vid skolorna eller erbjudas genom att skolorna träffar avtal med någon annan om undervisningen. Förordning (1997:603).

Åtgärdsprogram

[K1a]5 a §  Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.

[S2]Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Förordning (2006:209).

Nationella ämnesprov

[K1a]6 §  Fristående grundskolor är skyldiga att delta i de ämnesprov som ska användas inom det offentliga skolväsendet i årskurs 3, 6 och 9.

[S2]Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om deltagande i ämnesprov i biologi, fysik eller kemi i årskurs 9. Sådana föreskrifter ska utformas så att varje elev deltar i prov i endast ett ämne och antalet provdeltagare så långt som möjligt blir lika stort för varje ämnesprov. Förordning (2010:1039).

Betyg

[K1a]7 §  Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en fristående skola anordnar prövning och utfärdar betyg enligt de bestämmelser som gäller för motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen. Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur.

[S2]En fristående skola som har fått medgivande enligt första stycket ska tillämpa 7 kap.grundskoleförordningen (1994:1194) respektive 7 kap.särskoleförordningen (1995:206). Förordning (2010:802).

[K1a]8 §  Fristående grundskolor och fristående särskolor ska tillämpa bestämmelserna i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen (1994:1194) respektive 7 kap. 1 § särskoleförordningen (1995:206). Förordning (2008:521).

8 a § Har upphävts genom förordning (2009:672).
9 § Har upphävts genom förordning (2009:672).

Överklagande

[K1a]10 §  Statens skolinspektions beslut enligt detta kapitel får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:623).

2 kap. Har upphävts genom förordning (2010:2041).

2 a kap. Internationella skolor

[K2a]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om sådana internationella skolor som avses i 9 kap.7 a och 8 d §§skollagen (1985:1100). Förordning (2007:80).

Ansökan om rätt till bidrag

[K2a]2 §  En ansökan om rätt till bidrag till en skola ska lämnas in till Statens skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen. Förordning (2010:802).

[K2a]3 §  När Statens skolinspektion handlägger ärenden om bidrag till en skola ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara belägen tillfälle att yttra sig över ansökan. Förordning (2008:623).

[K2a]4 §  Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av 2 och 3 §§. Förordning (2010:802).

Redovisning av bidrag

[K2a]5 §  En kommun som lämnar bidrag för en elev i en internationell skola på grundskolenivå skall för skolan kunna redovisa hur stor del av bidraget som är ersättning för lokaler respektive mervärdesskatt. Förordning (2007:80).

Utbetalning av bidrag

[K2a]6 §  Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, skall bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli-september avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid utbetalningen i oktober. Förordning (2007:80).

Särskilt om bidrag till en internationell skola på gymnasienivå

[K2a]7 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev och program som kommunen skall betala till en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 9 kap. 8 e § andra stycket skollagen (1985:1100) om kommunen och skolan inte kommer överens om beloppet.

[S2]När Skolverket bestämmer bidragsbeloppets storlek skall medelvärdet av mediankostnaderna för de olika programmen under de tre senaste åren uppräknat med det index som anges i förordningen (1993:167) om skolindex ligga till grund för beloppen. När Skolverket bestämmer bidragsbeloppets storlek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate skall det belopp som bestämts för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet. Förordning (2007:80).

3 kap. Skolor som enbart står under statlig tillsyn

Ansökan om enbart statlig tillsyn

[K3]1 §  Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en fristående skola som i fråga om viss utbildning i och för sig uppfyller förutsättningarna för att vara berättigad till bidrag enligt 9 kap.8 eller 8 b §skollagen (1985:1100) enbart ställs under statlig tillsyn. Som villkor för att få stå under statlig tillsyn enligt denna förordning gäller att skolan följer bestämmelserna i 3-8 §§. Förordning (2008:623).

[K3]2 §  En ansökan om enbart statlig tillsyn ska lämnas in till Statens skolinspektion senast den 31 mars kalenderåret före det läsår tillsynen ska börja. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

[S2]Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur. Förordning (2010:802).

Kurs- och timplaner

[K3]3 §  För undervisningen skall det finnas kurs- och timplaner.

Betyg och intyg

[K3]4 §  Eleverna skall få betyg eller intyg över utbildningen.

Elevavgifter

[K3]5 §  Elevavgifter, som skolorna tar ut, skall vara skäliga med hänsyn till de kostnader som skolan har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksamheten.

Uppföljning och utvärdering

[K3]6 §  Vid skolorna skall bestämmelserna i 9 kap. 13 § skollagen (1985:1100) om skyldigheten att delta i uppföljning och utvärdering tillämpas.

Nationella kursprov

[K3]7 §  Statens skolverk får föreskriva i vilken utsträckning skolorna skall delta i nationella kursprov.

Återkallande av den statliga tillsynen

[K3]8 §  Statens skolinspektion får besluta att den statliga tillsynen ska upphöra, om en skola inte längre uppfyller kraven för att bli ställd under statlig tillsyn och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Detsamma gäller om en skola trots påpekande inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta kapitel. Förordning (2008:623).

Överklagande

[K3]9 §  Statens skolinspektions beslut enligt detta kapitel får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:623).

Fastställande av bidrag per kalenderår

[K4]1 §  Ett bidrag enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap.10 och 10 b §§ samt 9 kap.6 och 6 a §§skollagen (1985:1100) ska fastställas per kalenderår.

[S2]Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som börjar i verksamheten under kalenderåret ska kommunen besluta bidraget omgående.

[S3]För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 2 b kap.10 och 10 b §§ samt 9 kap.6 och 6 a §§skollagen avse tiden från och med den 1 juli samma år. Förordning (2010:2041).

Betydelsen av resurstillskott och avgifter

[K4]2 §  Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna och den enskilda verksamheten.

[S2]I de fall då kommunen minskar ersättningen till motsvarande kommunal verksamhet får bidrag till fristående skolor och annan enskild verksamhet minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.

[S3]När en kommun beslutar om bidrag till en enskild verksamhet, ska den ta hänsyn till om och i så fall vilka avgifter som tas ut i den kommunala verksamheten och i den enskilda verksamheten. Förordning (2010:802).

Bemyndigande om uppgifter om kommande verksamhet

[K4]3 §  Statens skolverk får när det gäller fristående skolor som avses i 9 kap.6 och 6 a §§skollagen (1985:1100) meddela föreskrifter om skyldigheten för huvudmannen för skolan att lämna uppgifter om kommande verksamhet. Förordning (2010:2041).

Grundbelopp

[K4]4 §  I 2 b kap.10 och 10 b §§ samt 9 kap.6 och 6 a §§skollagen (1985:1100) anges vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbelopp) till fristående skolor och till utbildning i förskoleklasser som inte bedrivs av en godkänd fristående skola. Vid tillämpning av dessa regler ska ersättning för

 1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med

[S2]ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, stödåtgärder till barn och

[S3]elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader,

 1. läromedel och utrustning avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader,
 2. elevvård och hälsovård avse kostnader för sådan elev- och hälsovård som inte tillhandahålls av undervisande personal utan t.ex. av kurator och sjuksköterska,
 3. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande administration och liknande kostnader,
 4. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet,
 5. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp), och
 6. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering. Förordning (2010:2041).

 • HFD 2012:46:Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående skola i form av tilläggsbelopp.

[K4]5 §  Enligt 2 a kap. 17 a § skollagen (1985:1100) gäller särskilda ersättningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid tillämpningen av 2 a kap. 17 a § skollagen ska ersättning för

 1. omsorg och pedagogisk verksamhet avse kostnader för förskolechef och andra anställda med ledningsuppgifter, personal i den pedagogiska verksamheten och omsorgen samt kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader,
 2. pedagogiskt material och utrustning avse kostnader för lek- och lärprodukter, maskiner som används i verksamheten, studiebesök och liknande kostnader, och
 3. administration avse administrativa kostnader, som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg.

[S2]För övriga kostnadsslag ska 4 § 4, 6 och 7 tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2010:802).

Särskilt om ersättning för måltider

6 § Har upphävts genom förordning (2010:2041).

Särskilt om ersättning för lokalkostnader

[K4]7 §  Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående skolans eller den enskilda verksamhetens faktiska kostnader om dessa kostnader är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska hänsyn tas till intresset av att skolor och verksamheter kan etableras. Förordning (2010:802).

Särskilt om ersättning för kapitalkostnader

[K4]8 §  Kommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid beräkningen av kostnader för inköp. Förordning (2009:672).

Tilläggsbelopp

[K4]9 §  Med tilläggsbelopp enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap.10 och 10 b §§ samt 9 kap.6 och 6 a §§skollagen (1985:1100) avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning. Förordning (2010:2041).

Särskilt om ersättning till modersmålsundervisning

[K4]10 §  Om en kommun erbjuder modersmålsundervisning i egen förskoleklass, ska kommunen lämna motsvarande bidrag till sådan verksamhet i enskild eller fristående förskoleklass. Förordning (2009:672).

11 § Har upphävts genom förordning (2010:2041).
12 § Har upphävts genom förordning (2010:2041).

Redovisning av hur bidraget har beräknats

[K4]13 §  En kommun som lämnar bidrag för ett barn eller en elev i en fristående skola eller i en enskild verksamhet ska för skolan eller den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats.

[S2]Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning. Förordning (2009:672).

Utbetalning av bidrag

[K4]14 §  Om huvudmannen för skolan eller den enskilda verksamheten och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Förordning (2009:672).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och skall tillämpas på utbildning som äger rum efter den 1 juli 1997.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor och förordningen (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m. De upphävda förordningarna skall dock tillämpas på utbildning som äger rum före den 1 juli 1997.
  3. Av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1044) om ändring i skollagen (1985:1100) följer att de fristående skolor och utbildningar som anges i bilaga 1 till förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor och i bilagan till förordningen (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m. även efter det att förordningarna har upphävts ska ha rätt till bidrag till dess Statens skolinspektion beslutar om något annat. Förordning (2008:623).
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:603) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

  Omfattning
  ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 7 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:650) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-08-15

Förordning (1998:750) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 2 kap 12 §, bil.
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1206) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
nya 1 kap 10 §, 3 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §, 3 kap 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:322) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
1 kap betecknas 1 a kap; nytt 1 kap
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:579) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 2 kap 9 §, bil.; nya 2 kap 2 a, 9 a §§, rubr. närmast före 2 kap 2 a §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1036) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000.
 2. Bestämmelserna i 2 kap.9, 9 a och 12 §§ skall tillämpas på den undervisning som sker efter den 1 juli 2000.
Omfattning
ändr. 2 kap 9, 9 a, 12 §§, bil.
Ikraftträder
2000-01-02

Förordning (2000:221) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ny 2 kap 7 a §, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:524) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
upph. 4 kap
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:1107) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Föreskrifterna i 1 a kap. 4 § och 2 kap. 4 § om vem som får anställas som rektor gäller endast rektorer som anställs efter ikraftträdandet.
 3. Föreskrifterna i 2 kap. 5 a § skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2001.
Omfattning
ändr. 1 a kap 4, 7 §§, 2 kap 4, 7 a §§; nya 1 kap 4 a §, 1 a kap 5 a, 8 a §§, 2 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 4 a §, 1 a kap 5 a, 8 a §§, 2 kap 5 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1174) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:872) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:395) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Bestämmelserna i 2 kap.10 och 12 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003.
Omfattning
upph. 1 a kap 8 §, rubr. närmast före 1 a kap 8 §, bil.; nuvarande 1 kap 4 a § betecknas 1 kap 4 b §; ändr. 1 kap 2 §, 1 a kap 2 §, 2 kap 2, 2 a, 10, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 §, 1 a kap 2 §, 2 kap 2, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 1 kap 4 a § sätts närmast före nya 1 kap 4 b §; nya 1 kap 4 a §, 1 a kap 4 a §, 2 kap 4 a §, rubr. närmast före 1 kap 4 a §, 1 a kap 4 a §, 2 kap 4 a §; omtryck
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:716) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002 men tillämpas från och med höstterminen 2002.
Omfattning
nya 2 kap 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap 13 §
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2004:996) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 2 kap 11 §; nya 1 a § i 1 kap närmast efter rubr. före 2 §, 1 a § i 1 a kap närmast efter rubr. före 2 §, 1 a § i 2 kap närmast efter rubr. före 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:209) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 1 a kap 5 a §, 2 kap 7 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1007) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 2 kap 3, 6, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1092) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Rskr. 2004/05:4, Prop. 2003/04:140, Bet. 2003/04:UbU13
Omfattning
utgår genom 2006:1284
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1284) om ändring i förordningen (2006:1092) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Förarbeten
Rskr. 2006/07:8, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:UbU3
Omfattning
utgår 2006:1092

Förordning (2007:80) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2007 och skall tillämpas på bidrag och utbildning som avser den 1 juli 2007 eller senare.
Omfattning
nytt 2 a kap
Ikraftträder
2007-04-20

Förordning (2008:521) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ny 1 a kap 8 §
Ikraftträder
2008-07-15

Förordning (2008:623) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 1 kap 1 a, 2 §§, 1 a kap 1 a, 2, 7, 10 §§, 2 kap 1 a, 2 §§, 2 a kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 2, 8, 9 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:848) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Omfattning
ändr. 1 a kap 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:672) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. Statens skolverk får dock, med avvikelse från 4 kap. 12 § tredje stycket, meddela föreskrifter som innebär att, i den utsträckning ett bidragsbelopp har fastställts för ett program eller en inriktning i Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2009:13) om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor 2009, dessa bidragsbelopp ska tillämpas fram till den 1 juli 2010 i stället för det som har föreskrivits i 3 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010. Skolverket får också meddela föreskrifter enligt 4 kap. 12 § som ska gälla för återstoden av 2010.
I stället för det som föreskrivs i 4 kap.1 § första och andra styckena får för bidrag enligt 9 kap. 8 a § femte stycket skollagen (1985:1100) bidragsbeslutet för kalenderåret 2010 fattas under kalenderåret och avse en del av detta. Förordning (2010:47).
 1. För fristående gymnasieskolor som före den 1 juli 2009 fått förklaring om rätt till bidrag för en utbildning som i bidragshänseende har hänförts till estetiska programmet eller fordonsprogrammet, ska Statens skolinspektion inför kalenderåret 2010, utan ansökan från huvudmannen, pröva om utbildningarna ska hänföras till någon av inriktningarna musik eller transport.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:280, Prop. 2008/09:171, Bet. 2008/09:UbU13
Omfattning
upph. 1 kap. 4 b, 5 §§, 1 a kap. 8 a, 9 §§, 2 kap. 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr.; nytt 4 kap.
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:965) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Omfattning
ändr. 1 a kap. 6 §
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2010:47) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2010. Övergångsbestämmelsen i punkten 2 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2010.
Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2009:672
Ikraftträder
2010-02-10

Förordning (2010:234) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.
 2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
 3. För utbildning som påbörjats tidigare gäller äldre föreskrifter.
Omfattning
upph. 2 kap. 5 §; ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 4 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 3, 6 §§; nya 2 kap. 1 b, 1 c, 2 b, 2 c, 9 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 2 b, 2 c, 9 b §§
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:317) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:802) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2010.
 2. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § andra stycket och 4 kap. 5 § om pedagogisk omsorg tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:322, Prop. 2009/10:157, Bet. 2009/10:UbU22
Omfattning
upph. 1 kap. 1 a, 2 §§, 1 a kap. 1 a, 2 §§, 2 kap. 1 a, 2 §§, rubr. närmast före 1 kap. 1 a §, tidigare 1 kap. 4 b, 5 §§, 1 a kap. 1 a §, tidigare 1 a kap. 8 a, 9 §§, 2 kap. 5, 10, 11 §§; ändr. 1 a kap. 7 §, 2 a kap. 2, 4 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2010-07-28

Förordning (2010:1039) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010. Bestämmelserna om ämnesprov i årskurs 6 tillämpas första gången läsåret 2011/12.
Omfattning
ändr. 1 a kap. 6 §
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2010:2041) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

Omfattning
upph. 2 kap., 4 kap. 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 11, 12 §§; ändr. 4 kap. 1, 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2011-02-01

Ändring, SFS 2011:185

Omfattning
upph.