Upphävd författning

Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2011:523
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till de huvudmän inom skolväsendet som tar emot utlandssvenska elever för utbildning i sin skola.

[S2]Av 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

[S3]Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever ska göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och ska gälla hela skolgången i årskurserna 7–9 i grundskolan eller grundsärskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden. Förordning (2011:523).

2 §  För utlandssvenska elever som väljer att få sin utbildning i Sverige lämnas statsbidrag till respektive huvudman för elevens skolgång i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bidraget lämnas för utbildning från och med årskurs 7 i grundskolan eller grundsärskolan till och med gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Förordning (2011:523).

3 §  Statsbidrag beräknas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret utgörs av ett kalenderår.

4 §  För elever i grundskolan eller grundsärskolan lämnas bidrag för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev som beslutas särskilt av regeringen. Förordning (2011:523).

5 §  Bidrag lämnas för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bidraget beräknas terminsvis och uppgår till hälften av det belopp per elev och läsår för respektive program och i förekommande fall inriktning som Statens skolverk har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) eller, i de fall ett särskilt belopp har beslutats enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 55 § andra stycketskollagen hälften av det beloppet.

[S2]Bidrag för elever på introduktionsprogram lämnas med ett belopp per elev och bidragsår som beslutas särskilt av regeringen. Förordning (2011:523).

6 §  Bidrag för höstterminen lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 september. Bidrag för vårterminen lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 februari.

7 §  Bidraget för ett bidragsår söks hos Statens skolverk senast en månad före bidragsårets utgång.

[S2]Skolverket skall snarast möjligt besluta om och betala ut bidraget.

8 §  Statens skolverks beslut enligt 7 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta tiden den 1 juli-31 december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:149, Prop. 1995/96:89, Bet. 1995/96:UbU6
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:610) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (2002:397) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2011:523) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.
 2. För utbildning som har påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:858) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2015:736

Omfattning
upph.