Upphävd författning

Förordning (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:608 i lydelse enligt SFS 1997:987
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1992:851) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har till uppgift att för hela landet utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder ur medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.

[S2]Beredningen skall sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt som gör det möjligt för vårdgivare och andra berörda att tillägna sig den kunskap som vunnits. Beredningen skall dokumentera hur denna kunskap har använts och vilka resultat som nåtts.

Myndighetens ledning

2 §  Beredningen leds av en styrelse som består av högst tio personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

3 §  Vid beredningen finns ett kansli som leds av en direktör. Beredningen bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (1997:987).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på beredningen med undantag av 3, 4, 14, 17 och 32 §§.

[S2]Det som gäller för myndighetens chef enligt 6-9 §§verksförordningen skall gälla för styrelsen.

Ärendenas handläggning

5 §  Styrelsen avgör sina ärenden vid sammanträde om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till en anställd eller till ett beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen.

6 §  När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. I övrigt gäller 14 § verksförordningen (1995:1322).

7 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar

8 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av beredningen. Förordning (1997:987).

Ändringar

Förordning (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:987) om ändring i förordningen (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

  Omfattning
  ändr. 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 2002:1085

Omfattning
upph.