Upphävd författning

Tillkännagivande (1996:625) om befrielse i vissa fall för utländksa kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.

Version: 1996:625

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996
Upphäver
Tillkännagivande (1994:1329) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i den utsträckning som anges nedan, på grund av internationella överenskommelser och åtaganden som avses i 5 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, befriade från skyldigheten att ställa säkerhet enligt nämnda lag och har samma rätt att kräva säkerhet enligt den lagen som svenska medborgare och svenska juridiska personer.
Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är
  1. 1) medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island eller Japan,
  2. 2) medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haagkonventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott, om medborgaren eller den juridiska personen har hemvist i en stat som är ansluten till någon av de nämnda Haagkonventionerna,
  3. 3) medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955,
  4. 4) den som vistas i en stat som är ansluten till New York-konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, i mål eller ärenden angående underhållsbidrag som har väckts enligt bestämmelserna i nämnda konvention,
  5. 5) den som vistas i Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och Mississippi, i mål eller ärenden angående underhållsbidrag som har väckts genom förmedling av Utlandskontoret vid Försäkringskassan Stockholms län eller av Utrikesdepartementet,
  6. 6) fysiska och juridiska personer i rättegång som avser tillämpning av lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn eller tillämpning av lagen
(1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,
  1. 7) medborgare i en stat som är ansluten till Genève-konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i rättegång med anledning av godsbefordran som avses i konventionen, om medborgaren eller den juridiska personen har hemvist eller idkar rörelse med fast driftställe i en stat som är ansluten till konventionen,
  2. 8) medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska konventionen den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares rättsställning, om han eller hon vistas i Sverige som migrerande arbetstagare i konventionens mening,
  3. 9) fysiska och juridiska personer vid talan som grundas på fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF),
  4. 10) fysiska och juridiska personer med hemvist i en stat som är ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp, i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott.
Franska medborgare och sådana juridiska personer, som är bildade i Frankrike enligt fransk lag och har hemvist i Frankrike, har i rättegång som inte rör ansvar för brott samma befogenhet att kräva säkerhet som tillkommer svenska medborgare och svenska juridiska personer enligt lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader.

Ändringar

Tillkännagivande (1996:625) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.

Ändring, SFS 2005:784

Omfattning
upph.