Inaktuell version

Lag (1996:869) om arbetslivsutveckling

Version: 1996:1422

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1996-07-25
Ändring införd
SFS 1996:869 i lydelse enligt SFS 1996:1422
Ikraft
1997-01-01
Tidsbegränsad
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetslivsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall han dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1-9 §§, 3 kap.1-4 och 7-14 §§, 4 kap.1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetslivsutveckling.

2 §  Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning utgör sådan med utfört arbete jämställd tid som avses i 7 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller i 7 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Vid bestämmande av ramtid enligt samma lagar räknas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts. Lag (1996:1422).

3 §  När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall vad som föreskrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 31 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och i 28 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §. Lag (1996:1422).

Ändringar

Lag (1996:869) om arbetslivsutveckling

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1422) om ändring i lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:105
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 3 §