Upphävd författning

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2002:1129
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  Bidrag enligt denna förordning får lämnas till kommuner för kommunal energirådgivning.

[S2]Bidrag lämnas endast om det finns medel.

2 §  Bidrag lämnas endast för sådan energirådgivning som en kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för.

[S2]Energirådgivningen skall

 1. förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energianvändning samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder,
 2. avse hushåll, företag och lokala organisationer utan att rikta sig till ett enskilt hushåll eller företag eller en enskild organisation, och
 3. inte omfatta besiktningsverksamhet.

Bidragets storlek

3 §  Bidrag lämnas per kalenderår i form av ett grundbelopp om 255 000 kr. Därutöver lämnas med hänsyn till antalet innevånare i kommunen ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för Stockholm, Göteborg och Malmö skall uppgå till 155 000 kr. För övriga kommuner gäller följande tilläggsbelopp. För kommuner med fler än 30 000 innevånare uppgår beloppet till 35 000 kr, för kommuner med fler än 60 000 innevånare till 65 000 kr samt för kommuner med fler än 100 000 innevånare till 105 000 kr.

[S2]Det bidrag som betalas ut får dock inte överstiga de kostnader kommunen har för sin verksamhet. Förordning (2002:1129).

Förfarandet

4 §  En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet senast den 1 november året före det år som ansökan avser. För år 1998 skall en ansökan om bidrag lämnas senast den 1 juli 1998. Ansökan skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som planeras eller som har genomförts. Ansökan skall i övrigt innehålla de uppgifter som Statens energimyndighet bestämmer.

5 §  Ett beviljat bidrag skall betalas ut senast den 1 mars det år ansökan avser eller i fråga om år 1998 senast den 1 september 1998.

Redovisning

6 §  Den bidragsmottagande kommunen skall till Statens energimyndighet skriftligt redovisa den verksamhet som bidraget gäller.

[S2]Redovisningen skall avse de tider och lämnas vid de tidpunkter som Statens energimyndighet bestämmer.

Återkrav

7 §  Statens energimyndighet skall kräva ett bidrag åter om

 1. bidraget har beviljats på grund av att kommunen har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
 2. bidraget har använts för annat ändamål än det varit avsett för, eller
 3. energirådgivningsverksamheten inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning i förhållande till den verksamhet som bidrag beviljats för.

Överklagande m.m.

8 §  Statens energimyndighets beslut om bidrag och återkrävande av bidrag får överklagas till regeringen.

9 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:1129) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:317, Prop. 2001/02:143, Bet. 2001/02:NU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:1441) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:791) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1125) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1162) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:2) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9 §§; ny 2 a §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2012-02-15

Förordning (2013:1162) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2014-02-15

Ändring, SFS 2016:385

Omfattning
upph.