Upphävd författning

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1322 i lydelse enligt SFS 2013:1162
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  Enligt denna förordning får bidrag lämnas till kommuner för kommunal energi- och klimatrådgivning.

[S2]Bidrag lämnas endast om det finns medel. Förordning (2012:2).

2 §  Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås. Energi- och klimatrådgivningen ska därför förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods.

[S2]Energi- och klimatrådgivningen ska

 1. tillhandahålla information om förnybar energi samt om praktiska detaljer och om fördelar med användning av sådan energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG,
 2. ge råd om värmesystem och luftkonditioneringssystem i enlighet med artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

[S3]Vid energi- och klimatrådgivning avses med uttrycket primärenergi sådan energi som inte har genomgått någon omvandling. Förordning (2013:1162).

2 a §  Bidrag lämnas endast för sådan energi- och klimatrådgivning som en kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för. Energi- och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras.

[S2]Energi- och klimatrådgivningen får riktas till hushåll, företag och organisationer.

[S3]Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta besiktningsverksamhet eller delaktighet vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

[S4]Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Statens energimyndighet.

[S5]Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de moment som basutbildningarna ska innehålla. Förordning (2012:2).

Bidragets storlek

3 §  För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 1 får bidrag lämnas per kalenderår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet lämnas med hänsyn till antalet innevånare i kommunen den 31 december året före det år som ansökan om bidrag avser. Grundbeloppet uppgår till 280 000 kr. Tillläggsbeloppet för Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår till 155 000 kr. För övriga kommuner gäller följande tilläggsbelopp. För kommuner med fler än 30 000 innevånare uppgår beloppet till 35 000 kr, för kommuner med fler än 60 000 innevånare till 65 000 kr samt för kommuner med fler än 100 000 innevånare till 105 000 kr.

[S2]Det bidrag som betalas ut får inte överstiga de kostnader kommunen har för sin verksamhet. Förordning (2007:1441).

3 a § Har upphävts genom förordning (2010:1125).

Förfarandet

4 §  Var och en av de kommuner som vill ha bidrag ska ansöka om det. Ansökan får avse högst tre år. Den ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som Statens energimyndighet begär. Ansökan ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast den 1 november året före det år som ansökan avser. Förordning (2012:2).

5 §  Statens energimyndighet beslutar om bidrag. Ett beslut om bidrag får avse högst tre år. Utbetalning av ett beviljat bidrag får dock endast omfatta ett kalenderår och ska ske senast den 30 april varje år. Förordning (2010:1125).

Redovisning

6 §  Den bidragsmottagande kommunen ska till Statens energimyndighet lämna en skriftlig redovisning av den verksamhet som bidraget gäller.

[S2]Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter redovisningen ska innehålla, vilka tider den ska avse och vid vilka tidpunkter den ska lämnas. Förordning (2010:1125).

Återkrav

7 §  Statens energimyndighet ska kräva ett bidrag åter om

 1. bidraget har beviljats på grund av att kommunen har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
 2. bidraget har använts för något annat ändamål än det varit avsett för,
 3. energi- och klimatrådgivningsverksamheten inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning i förhållande till den verksamhet som bidrag beviljats för, eller
 4. det visar sig att förutsättningarna för bidraget inte har uppfyllts. Förordning (2007:1441).

Överklagande m.m.

8 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Statens energimyndighets beslut om bidrag enligt 5 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2010:1162).

9 §  Statens energimyndighet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:2).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:1129) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:317, Prop. 2001/02:143, Bet. 2001/02:NU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:1441) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
 2. En ansökan om bidrag som avser år 2008 ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast den 29 februari 2008.
 3. Ett beviljat bidrag som avser år 2008 ska betalas ut senast den 15 juni 2008.
 4. Bestämmelserna i 4 § andra stycket tillämpas första gången för ansökningar som avser år 2009.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:791) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1125) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1162) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:2) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9 §§; ny 2 a §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2012-02-15

Förordning (2013:1162) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2014-02-15

Ändring, SFS 2016:385

Omfattning
upph.