Upphävd författning

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2008:791
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  För att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan får bidrag, om det finns medel, lämnas till kommuner för kommunal energi- och klimatrådgivning enligt denna förordning. Förordning (2007:1441).

2 §  Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods.

[S2]Bidrag lämnas endast för sådan energi- och klimatrådgivning som en kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för. Energi- och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras.

[S3]Energi- och klimatrådgivningen får riktas till

 1. hushåll, företag och organisationer, och
 2. kommuner avseende deras egna byggnader, fastigheter och transporter.

[S4]Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta besiktningsverksamhet eller delaktighet vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

[S5]Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Statens energimyndighet. Basutbildningarna ska innehålla de moment som Statens energimyndighet meddelar föreskrifter om. Förordning (2008:791).

Bidragets storlek

3 §  För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 1 får bidrag lämnas per kalenderår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet lämnas med hänsyn till antalet innevånare i kommunen den 31 december året före det år som ansökan om bidrag avser. Grundbeloppet uppgår till 280 000 kr. Tillläggsbeloppet för Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår till 155 000 kr. För övriga kommuner gäller följande tilläggsbelopp. För kommuner med fler än 30 000 innevånare uppgår beloppet till 35 000 kr, för kommuner med fler än 60 000 innevånare till 65 000 kr samt för kommuner med fler än 100 000 innevånare till 105 000 kr.

[S2]Det bidrag som betalas ut får inte överstiga de kostnader kommunen har för sin verksamhet. Förordning (2007:1441).

3 a §  För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 2 får bidrag lämnas med ett belopp om 30 000 kr per kalenderår, om kommunen finansierar rådgivningen med minst ett belopp motsvarande bidragsbeloppet. Förordning (2007:1441).

Förfarandet

4 §  Ansökan om bidrag ska göras av kommunen och får avse högst tre år. En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av den verksamhet som planeras och i övrigt innehålla de uppgifter som Statens energimyndighet bestämmer. Ansökan ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast den 1 november året före det år som ansökan avser.

[S2]Senast den 15 januari det år som ansökan avser ska ansökan kompletteras med en av kommunen godkänd verksamhetsplan för rådgivningen. Om en ansökan om bidrag avser mer än ett år ska en sådan verksamhetsplan årligen skickas in till Statens energimyndighet för vart och ett av åren. Förordning (2008:791).

5 §  Statens energimyndighet beslutar om bidrag. Ett beslut om bidrag får avse högst tre år. Utbetalning av ett beviljat bidrag får dock endast omfatta ett kalenderår och ska ske senast den 1 mars varje år. Förordning (2007:1441).

Redovisning

6 §  Den bidragsmottagande kommunen ska till Statens energimyndighet lämna en skriftlig redovisning av den verksamhet som bidraget gäller.

[S2]Redovisningen ska avse de tider och lämnas vid de tidpunkter som Statens energimyndighet meddelar föreskrifter om. Förordning (2007:1441).

Återkrav

7 §  Statens energimyndighet ska kräva ett bidrag åter om

 1. bidraget har beviljats på grund av att kommunen har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
 2. bidraget har använts för något annat ändamål än det varit avsett för,
 3. energi- och klimatrådgivningsverksamheten inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning i förhållande till den verksamhet som bidrag beviljats för, eller
 4. det visar sig att förutsättningarna för bidraget inte har uppfyllts. Förordning (2007:1441).

Överklagande m.m.

8 §  Statens energimyndighets beslut om bidrag och återkrävande av bidrag får överklagas till regeringen.

9 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:1129) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:317, Prop. 2001/02:143, Bet. 2001/02:NU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:1441) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
 2. En ansökan om bidrag som avser år 2008 ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast den 29 februari 2008.
 3. Ett beviljat bidrag som avser år 2008 ska betalas ut senast den 15 juni 2008.
 4. Bestämmelserna i 4 § andra stycket tillämpas första gången för ansökningar som avser år 2009.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:791) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1125) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1162) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:2) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9 §§; ny 2 a §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2012-02-15

Förordning (2013:1162) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2014-02-15

Ändring, SFS 2016:385

Omfattning
upph.