Upphävd författning

Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:381 i lydelse enligt SFS 2000:610
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lärarhögskolan i Stockholm skall fullgöra vissa särskilda uppgifter som rör svenska som andraspråk och svenskunder- visning för invandrare (sfi) enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Lärarhögskolan i Stockholm skall verka som ett nationellt centrum för svenska som andraspråk och sfi. Därvid skall högskolan särskilt

  • samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter,
  • stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och
  • stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling.

[S2]Lärarhögskolan i Stockholm får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk och sfi.

[S3]Lärarhögskolan i Stockholm skall i frågor som rör svenska som andraspråk och sfi samråda med Stockholms universitet.

3 §  Den verksamhet som Lärarhögskolan i Stockholm bedriver enligt denna förordning skall redovisas särskilt i den redovisning som högskolan lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:610).

Ändringar

Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

    Ikraftträder
    1997-07-01

Förordning (2000:610) om ändring i förordningen (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2007:1475

Omfattning
upph.