Upphävd författning

Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-02-13
Ändring införd
SFS 1997:61 i lydelse enligt SFS 2000:611
Ikraft
1997-03-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Vid Göteborgs universitet finns det ett sekretariat för genusforskning. Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1013).

Uppgifter

2 §  Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

 • överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,
 • analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och
 • arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

Organisation

3 §  Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av regeringen. En av ledamöterna utses efter förslag av Göteborgs universitet.

4 §  Under styrelsen leds sekretariatet av en föreståndare som utses av styrelsen.

Styrelsens uppgifter

5 §  Sekretariatets styrelse skall besluta i frågor som rör planeringen av sekretariatets verksamhet. Styrelsen skall också besluta om budgetering och användning av de medel som anslås för sekretariatets verksamhet eller annars ställs till sekretariatets förfogande.

Redovisning

6 §  Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den redovisning som Göteborgs universitet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:611).

Ändringar

Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:100, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:UbU1
  Ikraftträder
  1997-03-15

Förordning (1998:1013) om ändring i förordningen (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:611) om ändring i förordningen (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2009:1574) om upphävande av förordningen (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

Omfattning
upph.