Upphävd författning

Förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Ändring införd
SFS 1997:634 i lydelse enligt SFS 2001:755
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning får bidrag lämnas för konvertering och anslutning av bostadslägenheter och vissa bostadsanknutna lokaler i eluppvärmda byggnader till fjärrvärme. Sådant bidrag får inte omfatta åtgärder som utförs i lokaler som används för kommersiella eller industriella ändamål.

[S2]Bidrag lämnas, i form av engångsbidrag, om det finns medel för detta. Förordning (2001:214).

[S3]1 a § har upphävts förordning (2001:214).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus,

[S3]flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

[S4]delkonvertering: konvertering som innebär att en del av husets energibehov för värme och varmvatten även fortsättningsvis tillgodoses med elenergi.

[S5]För att en delkonvertering skall räknas som stödberättigande skall fjärrvärme svara för minst 70 procent av bostadens eller lokalens värmebehov samt hela energibehovet för tappvarmvatten. Förordning (2001:214).

2 a §  Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål. Förordning (2001:214).

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas om bidrag lämnas enligt förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler.

4 §  Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande redan påbörjats. Om åtgärden beställts efter den 30 juni 1997 och det finns synnerliga skäl får dock bidrag lämnas utan att sådant medgivande inhämtats.

[S2]Åtgärderna skall slutföras inom den tid som Statens energimyndighet bestämmer. Förordning (2001:755).

5 §  För åtgärder som genomförs i småhus får bidrag lämnas per bostadslägenhet med

[S2]20 000 kr om det är fråga om en fullständig konvertering från direktverkande el,

[S3]8 000 kr om det är fråga om en delkonvertering från direktverkande el,

[S4]8 000 kr om det är fråga om en konvertering från vattenburen elvärme.

[S5]Vid en fullständig konvertering får undantag medges för enstaka otillgängligt installerade elradiatorer. Förordning (2001:214).

6 §  För konvertering som genomförs i flerbostadshus får bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget. Det högsta bidrag som får lämnas per bostadslägenhet eller lokal är dock 20 000 kr för direktelvärmda byggnader och 8 000 kr för byggnader med vattenburen elvärme. En förutsättning för bidrag är att det sker en fullständig konvertering. Undantag får medges för enstaka otillgängligt installerade elradiatorer.

[S2]Underlag för bidrag är materialkostnaderna för abonnentcentral, värmeväxlare, distribution, radiatorer och fläktkonvektorer. Även kostnader för arbete som utförts av ett fristående företag som har F-skattebevis får ingå i bidragsunderlaget. Förordning (2001:214).

Förfarandet i bidragsärenden

7 §  En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökan är belägen. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

[S2]Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den utredning som Statens energimyndighet bestämmer. Förordning (2001:214).

8 §  Bidraget betalas ut när konverteringen och anslutningen till fjärrvärmenätet slutförts.

[S2]Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare för den fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna utförts ägs av någon annan än fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till ägaren av huset. Den som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat visas.

[S3]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag. Förordning (2001:214).

9 §  Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall krävas åter om

 1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
 2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller
 3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

[S2]Om de bidragsberättigande åtgärderna inte slutförts inom den tid som fastställts av länsstyrelsen får beslutet om bidrag återkallas.

Tillsyn m.m.

10 §  Statens energimyndighet skall utöva tillsyn över bidragsverksamheten.

[S2]Statens energimyndighet sköter utbetalning av bidragen. Förordning (1997:879).

11 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1997:879).

Överklagande

12 §  Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas till Statens energimyndighet. Statens energimyndighets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:879).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:879) om ändring i förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investeringar för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § den 2 januari 1998, och i övrigt den 1 januari 1998.
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:188) om ändring i förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-04-20

Förordning (1999:1430) om ändring i förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000.
 2. Föreskrifterna 1 a § skall inte tillämpas på ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen senast den 20 april 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:115, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU3
Omfattning
ändr. 7 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2000-01-15

Förordning (2001:214) om ändring i förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001. Den nya bestämmelsen i 4 § första stycket skall dock inte tillämpas på åtgärder som beställts under perioden från den 20 april 1999 till och med den 31 augusti 2001, om ansökan kommit in senast den 31 augusti 2001.
 2. Den upphävda bestämmelsen i 1 a § skall fortfarande tillämpas på ansökningar, som kommit in före den 1 juni 2001 och som avser åtgärder som anges i bestämmelsen.
Omfattning
upph. 1 a §; nuvarande 2 § betecknas 2 a §; ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ny 2 §
Ikraftträder
2001-06-01

Förordning (2001:755) om ändring i förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2001. För ansökningar som kommit in senast den 31 augusti 2001 och som avser åtgärder som beställts under perioden från den 20 april 1999 till och med den 31 augusti 2001 gäller 4 § första stycket i sin äldre lydelse och övergångsbestämmelserna till densamma.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-11-15

Förordning (2002:1158) om upphävande av förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som inkommit till länsstyrelsen senast den 31 januari 2003.
Omfattning
upph.