Upphävd författning

Förordning (1997:693) om luftförorening genom ozon

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-09-04
Ändring införd
SFS 1997:693 i lydelse enligt SFS 1998:1289
Ikraft
1997-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  I denna förordning avses med

 1. tröskelvärde för hälsoskydd: värde för ozonhalt som anges i bilaga 1 punkt 1 och som inte får överskridas om människors hälsa skall skyddas under en längre tid,
 2. tröskelvärde för växtskydd: något av de värden för ozonhalt som anges i bilaga 1 punkt 2, som om det överskrids kan påverka växtlivet,
 3. tröskelvärde för information till allmänheten: värde för ozonhalt som anges i bilaga 1 punkt 3, som om det överskrids medför övergående och begränsade verkningar på hälsan hos särskilt känsliga grupper av befolkningen vid kortvarig exponering,
 4. tröskelvärde för varning till allmänheten: värde för ozonhalt som anges i bilaga 1 punkt 4, som om det överskrids innebär en risk för människors hälsa vid kortvarig exponering.

Mätning och registrering av mätresultat

2 §  Naturvårdsverket skall se till att ozonhalterna i omgivande luft mäts. Mätningarna skall fastställa

 1. vilka risker enskilda människor löper för att exponeras för halter som överskrider tröskelvärdena för hälsoskydd, och
 2. växtlivets exponering för de halter som anges i bilaga 1. Förordning (1998:1289).

3 §  Värdena från ozonmätningarna skall registreras så att det är möjligt att beräkna medelvärdena för en timme respektive åtta timmar enligt bestämmelserna i bilagorna 1 och 2.

4 §  Naturvårdsverket skall se till att halterna av kväveoxider i omgivande luft mäts. Mätningarna skall utföras på ett sådant sätt att de ger information om ozonbildning och om gränsöverskridande av flyktiga organiska föreningar samt göra det möjligt att identifiera samband mellan de olika förorenande ämnena. Förordning (1998:1289).

Mätstationer

5 §  Naturvårdsverket skall se till att det finns mätstationer i enlighet med 6 §. Förordning (1998:1289).

6 §  Mätstationer skall placeras där

 1. risken är störst för att halterna närmar sig eller överskrider de tröskelvärden som anges i bilaga 1,
 2. en exponering sannolikt kan drabba människor eller växtliv,
 3. de kan bidra till identifiering och beskrivning av bildning och transport av ozon och av de ämnen som bidrar till fotokemisk förorening, samt
 4. de kan övervaka förändringar i ozonhalterna i områden med bakgrundshalter.

Analysmetod

7 §  Naturvårdsverket skall se till att UV- absorptionsmetoden eller någon annan analysmetod som visats ge mätresultat som är likvärdiga med dem som erhålls med UV- absorptionsmetoden används.

[S2]Naturvårdsverket skall ansvara för att en utvärdering görs av den metod som är likvärdig med UV-absorptionsmetoden. Verket skall dessutom se till att jämförelser av laboratorier som deltar i insamling och analys av data genomförs. Förordning (1998:1289).

Användningen av mätmetoder och instrument

8 §  Vid användning av mätmetoder och instrument i fält skall följande beaktas:

 1. Innan ett mätinstrument tas i bruk skall det kontrolleras i laboratorium och i fält att dess prestanda överensstämmer med tillverkarens uppgifter, särskilt i fråga om bakgrundsbrus, responstid och linearitet.
 2. Ett instrument skall regelbundet kalibreras fullständigt med hjälp av en referens-UV-fotometer enligt ISO:s rekommendationer.
 3. I fält skall instrumenten kalibreras regelbundet. Dessutom skall kalibreringen valideras genom att ett instrument som kalibrerats enligt 1 regelbundet används parallellt. Om instrumentets ingångsfilter byts före kalibreringen skall kalibreringen utföras först sedan filtret under tillräcklig tid exponerats för den omgivande ozonhalten.
 4. Luftintaget skall placeras minst en meter från eventuella vertikala ytor för att undvika så kallad väggeffekt och 3-5 meter ovan mark.
 5. Filterhållarens öppning skall skyddas mot regn och insekter. Inget förfilter får användas.
 6. Provtagningen får inte påverkas av närbelägna apparater.
 7. Provtagningsledningen skall vara av inert material som inte påverkas av ozon. Den skall i förväg exponeras för lämpliga ozonhalter.
 8. Provtagningsledningen mellan luftintaget och mätinstrumentet skall vara så kort som möjligt. I synnerhet skall den tid det tar för luftprovet att passera genom ledningen vara så kort som möjligt.
 9. Kondensation i provtagningsledningen skall undvikas.
 10. Provtagningsledningen skall med hänsyn till de lokala förhållandena rengöras regelbundet.
 11. Provtagningsledningen skall vara tät och flödeshastigheten skall kontrolleras regelbundet.
 12. Gasutsläpp från instrument eller kalibreringssystemet får inte påverka provtagningen.
 13. Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder skall vidtas för att förhindra att temperaturvariationer orsakar mätfel.

Information till allmänheten

9 §  Om de värden som anges i bilaga 1 punkt 3 och 4 överskrids, skall Naturvårdsverket vidta nödvändiga åtgärder för att informera eller varna allmänheten genom press, radio, TV eller på annat lämpligt sätt. Förordning (1998:1289).

10 §  Informationen skall snarast möjligt spridas så att berörda befolkningsgrupper ges möjlighet att vidta lämpliga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Informationen skall innehålla

 1. datum, tid och plats för de tillfällen då halter som överskrider tröskelvärdena i bilaga 1 punkt 3 och 4 har uppmätts,
 2. uppgifter om vilket eller vilka slag av tröskelvärden som har överskridits,
 3. prognoser avseende förändring av halterna,
 4. uppgifter om vilka geografiska områden som berörs,
 5. uppgifter om överskridandets varaktighet,
 6. uppgifter om vilka grupper av befolkningen som berörs, och
 7. uppgifter om hur de berörda befolkningsgrupperna skall skydda sig.

Rapportering till EG-kommissionen

11 §  Naturvårdsverket skall lämna uppgifter till EG- kommissionen om

 1. vilken metod som används för att bestämma ozonhalten, samt om denna metod inte är UV-absorptionsmetoden, belägg för att den använda metoden är likvärdig med referensmetoden,
 2. mätstationernas geografiska koordinater,
 3. det område som täcks av mätstationerna, samt
 4. de kriterier som tillämpats vid valet av mätplatser. Förordning (1998:1289).

12 §  Naturvårdsverket skall lämna följande uppgifter till EG-kommissionen senast sex månader efter utgången av den årliga referensperioden som börjar den 1 januari och slutar den 31 december varje år:

 1. maximivärde, median och 98-percentil av de medelvärden för en timme respektive åtta timmar som registrerats under året vid varje mätstation, samt
 2. antal, datum och varaktighet för perioder då de tröskelvärden som anges i bilaga 1 punkt 1 och 2 har överskridits.

[S2]Percentilerna enligt första stycket a skall beräknas enligt den metod som anges i bilaga 2. Förordning (1998:1289).

13 §  Om det tröskelvärde för information till allmänheten som anges i bilaga 1 punkt 3 överskrids under en kalendermånad eller om det tröskelvärde för varning till allmänheten som anges i bilaga 1 punkt 4 överskrids under en vecka, räknad från måndag till söndag, skall Naturvårdsverket senast före utgången av påföljande månad underrätta EG-kommissionen om

 1. datum för händelsen,
 2. varaktigheten för varje enskild händelse, och
 3. det högsta timmedelvärde som har uppmätts vid varje enskild händelse.

[S2]I de fall då tröskelvärdet för varning överskrids skall även förklaringar till varför händelsen inträffat lämnas. Förordning (1998:1289).

Bilaga 1

//I det följande står u för den grekiska bokstaven my i sammansättningen ug//
TRÖSKELVÄRDEN FÖR OZONHALTER I LUFTEN
Värdena är uttryckta i ug O3/m3. Volymen måste standardiseras till följande temperatur- och tryckförhållanden: 293 K och 101,3 kPa. Ozonhalterna skall mätas kontinuerligt.
 1. Tröskelvärde för hälsoskydd
110 ug/m3 som medelvärde under åtta timmar. Medelvärdet beräknas fyra gånger om dygnet utifrån de åtta entimmarsvärdena mellan kl. 0.00 och 8.00, 8.00 och 16.00, 12.00 och 20.00 samt 16.00 och 24.00.
Då det gäller de uppgifter som skall lämnas enligt 12 § 1 är medelvärdet under åtta timmar ett enkelt, glidande medelvärde som beräknas varje timme, h, utifrån de åtta timvärdena mellan h och h-8.
 1. Tröskelvärden för växtskydd
200 ug/m3 som medelvärde under en timme
65 ug/m3 som dygnsmedelvärde
 1. Tröskelvärde för information till allmänheten
180 ug/m3 som medelvärde under en timme
 1. Tröskelvärde för varning till allmänheten
360 ug/m3 som medelvärde under en timme

Bilaga 2

BERÄKNING AV MÄTRESULTATEN FÖR DEN ÅRLIGA REFERENSPERIODEN
 1. Halterna skall mätas kontinuerligt.
 2. För att percentilberäkningen skall kunna valideras måste 75 % av de möjliga värdena vara tillgängliga och så långt möjligt jämnt fördelade under hela den aktuella perioden för den enskilda mätstationen. Medianvärdet skall beräknas som 50- percentilen.
Beräkningen av 50 (98)-percentilen utifrån de registrerade värdena under året måste utföras på följande sätt: 50 (98)- percentilen beräknas utifrån faktiskt uppmätta värden. Mätvärdena avrundas till närmaste hela ug/m3. Samtliga värden förtecknas i stigande följd för varje mätstation:
X1²X2²X3². . .²Xk². . .²XN-1²XN
50 (98)-percentilen är värdet av element k, varvid k beräknas med följande formel:
k = 0,50 (0,98) x N
N är lika med antalet faktiskt uppmätta värden. Värdet 0,50 (0,98) x N skall avrundas till närmaste heltal.

Ändringar

Förordning (1997:693) om luftförorening genom ozon

  CELEX-nr
  392L0072
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:1289) om ändring i förordningen (1997:693) om luftförorening genom ozon

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2004:662) om upphävande av förordningen (1997:693) om luftförorening genom ozon

Omfattning
upph.