Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997:825
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning.

2 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som

  1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna information i överensstämmelse med artikel 2 första eller andra stycketrådets förordning (EG) nr 2271/96, eller i information som ges enligt samma bestämmelser lämnar oriktig uppgift, eller
  2. med uppsåt bryter mot artikel 5 första stycketrådets förordning (EG) nr 2271/96.

[S2]I ringa fall döms inte till ansvar.

Ändringar

Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land