Upphävd författning

Förordning (1997:894) om marksänd digital TV

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997:894 i lydelse enligt SFS 2000:1188
Ikraft
1997-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning skall tillämpas vid annonsering om möjligheter att få tillstånd för digitala TV- sändningar och handläggning av ansökningar om tillstånd.

2 §  I denna förordning förstås med

[S2]multiplexering: digital teknik som innebär att flera programbärande signaler förenas till en gemensam signal,

[S3]åtkomstkontroll: teknik som gör det möjligt för den sändande att begränsa mottagarnas möjligheter att ta emot vissa tjänster,

[S4]elektronisk programguide: tablå i TV-sändning som gör det möjligt för mottagarna att finna vissa tjänster.

3 §  Regeringen beslutar vilka områden och vilket sändningsutrymme som får upplåtas för digitala TV-sändningar.

4 §  Efter regeringens beslut enligt 3 § skall Radio- och TV- verket genom annonser i dagspressen och på annat lämpligt sätt informera allmänheten om beslutet och möjligheten att få tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) för digitala TV-sändningar.

[S2]Om regeringen har beslutat att någon som redan har tillstånd att sända marksänd digital TV får rätt att sända i nya områden, skall annonsering enligt första stycket inte ske i fråga om det sändningsutrymme som tas i anspråk för de sändningar som blir tillåtna genom regeringens beslut. Förordning (2000:1188).

5 §  Ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket skall ges in till Radio- och TV-verket. Ansökan skall göras på den blankett som verket fastställt och inom den tid verket bestämmer. Förordning (2000:1188).

6 §  Den sökande skall i ansökan uppge

 1. sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana uppgifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den sökandes anknytning till andra sökande,
 2. det eller de områden ansökan avser, samt
 3. den eller de delar av dygnet under vilka sändningarna skall äga rum.

[S2]Den sökande skall vidare ange vilka tekniska och finansiella förutsättningar sökanden har att sända TV i området under tillståndstiden och därvid lämna uppgift om sändar- och multiplexoperatör samt presentera en budget avseende de två första verksamhetsåren.

[S3]Den sökande skall också i ansökan redovisa sina planer på att ingå överenskommelser med övriga sökande i fråga om multiplexering, åtkomstkontroll och elektroniska programguider.

7 §  Av ansökan skall särskilt framgå om den sökande kan godta att sändningstillståndet förenas med villkor som får ställas enligt 3 kap.1, 2 och 4 §§ radio-_och_TV-lagen (1996:844) och som avser skyldighet att

 1. sända TV-program med digital teknik,
 2. sända över det eller de områden som regeringen har bestämt,
 3. sända TV-program under i genomsnitt minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår eller, om tillståndet endast avser del av dygnet, under en proportionellt kortare tid,
 4. utöva sändningsrätten sakligt,
 5. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen,
 6. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,
 7. sända ett mångsidigt programutbud,
 8. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det,
 9. till Granskningsnämnden för radio och TV lämna uppgifter som är nödvändiga för nämndens bedömning om sända program stämmer överens med de krav som gäller för programverksamheten, och
 10. iaktta att ägarförhållandena och inflytandet i företaget inte får förändras mer än i begränsad omfattning.

[S2]Avseende sådana uppgifter som avses i 7 skall sökanden bifoga en programförklaring enligt de anvisningar som framgår av ansökningsblanketten.

[S3]Av ansökan skall vidare framgå om den sökande önskar förena sändningstillståndet med villkor enligt 3 kap. 2 § 14 radio-_och_TV-lagen (1996:844) som avser skyldighet att regionalt sända och producera program.

8 §  Om Radio- och TV-verket anser att de uppgifter som lämnas enligt 6 och 7 §§ inte är tillräckliga för att verket skall kunna ta ställning till ansökan, skall verket begära att den kompletteras inom viss tid. Om uppgifterna inte lämnas inom den tid verket angett, får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

9 §  Radio- och TV-verket skall överlämna ansökningarna till regeringen för prövning. Till ansökningarna skall verket foga ett motiverat förslag till fördelning av tillstånden. Av förslaget skall framgå om

 1. den sökande har tekniska och finansiella förutsättningar att bedriva sändningar enligt 6 § andra stycket,
 2. den sökande kan delta i samverkan om multiplexering, åtkomstkontroll och elektroniska programguider enligt 6 § tredje stycket,
 3. de villkor som anges i 7 § första stycket kan komma att godtas av sökanden,
 4. den sökande önskar förena sändningstillståndet med det villkor som anges i 7 § tredje stycket,
 5. programföretag som redan sänder med tillstånd av regeringen enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) kan ges tillfälle att medverka,
 6. flera av varandra oberoende företag kan delta,
 7. fler än ett företag kan sända program till visst område, samt om
 8. fler än ett företag kan disponera en multiplex.

[S2]Av förslaget skall vidare framgå i vilken utsträckning programutbudet som helhet kan tilltala olika intressen och smakriktningar samt i vilken utsträckning lokala och regionala TV-program kan ges företräde, liksom TV-program som är förankrade i den svenska kulturkretsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:894) om marksänd digital TV

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 december 1997. Fram till den 1 november 2001 skall Radio- och TV-verket, innan ansökningarna överlämnas till regeringen enligt 9 §, inhämta yttrande över ansökningarna från den kommitté som regeringen tillsatt för ändamålet (Ku 1997:06). Verket skall i sitt förslag till regeringen beakta vad kommittén har anfört.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:178, Prop. 1996/97:67, Bet. 1996/97:KU17
  Ikraftträder
  1997-12-15

Förordning (2000:1188) om ändring i förordningen (1997:894) om marksänd digital TV

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2007:1285

Omfattning
upph.