Upphävd författning

Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:895
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
En svensk domstol får begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta i förhållande till de övriga staterna. Om åtagandet innebär en skyldighet för domstolar att begära förhandsavgörande, gäller detta.
Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol, gäller den bestämmelsen.
Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra stycket.

Ändringar

Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1997/98:22, Prop. 1996/97:164, Bet. 1997/98:JuU2
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2006:502

Omfattning
upph.