Förordning (1998:117) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-03-19
Ändring införd
SFS 1998:117
Ikraft
1998-04-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
En medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien får efter ansökan beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl om han eller hon befinner sig i landet och har vistats här så länge att ett tidigare beslut om avvisning eller utvisning under denna tid har upphört eller kommer att ha upphört att gälla enligt 8 kap. 15 § utlänningslagen (1989:529) före utgången av år 1998. Vid prövningen gäller bestämmelserna i utlänningslagen. Uppehållstillstånd skall inte beviljas om den huvudsakliga anledningen till att avvisnings- eller utvisningsbeslutet inte gått att verkställa är att utlänningen hållit sig undan eller på annat sätt medverkat till att beslutet inte kunnat verkställas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:117) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998 och upphör att gälla vid utgången av år 1998. Den skall dock fortsätta att gälla för ansökningar om uppehållstillstånd som gjorts före utgången av år 1998.
Ikraftträder
1998-04-01