Upphävd författning

Utlänningslag (1989:529)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:529 i lydelse enligt SFS 2005:762
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Utlänningslag (1980:376)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Kraven för utlänningars vistelse i Sverige m.m.

Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag ges regler för utlänningars inresa, utresa, vistelse i Sverige och arbete i Sverige som anställd samt för rätten till asyl här. I lagen anges också under vilka förutsättningar en utlänning kan avvisas eller utvisas ur landet.

[S2]Lagen skall tillämpas så, att utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall. I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Lag (1996:1379).

 • NJA 2006 s. 40:En hovrätts underlåtenhet att fullgöra den utredningsskyldighet som åvilar en domstol som skall besluta om utvisning av en utlänning med barn i Sverige har ansetts vara ett rättegångsfel och har föranlett återförvisning till hovrätten.
 • NJA 1997 s. 172:Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.

Passkrav

[K1]2 §  En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass.

[S2]Regeringen får föreskriva undantag från kravet på passinnehav.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Migrationsverket föreskriver vilka handlingar som får godtas som pass. Regeringen föreskriver vidare i vilka fall svenska myndigheter får utfärda pass för utlänningar. Lag (2000:292).

Viseringskrav

[K1]3 §  En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha visering, om inte utlänningen har uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.

[S2]Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på visering.

Krav på uppehållstillstånd

[K1]4 §  En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader skall ha uppehållstillstånd, om inte utlänningen är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.

[S2]Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på uppehållstillstånd. Regeringen får också föreskriva krav på uppehållstillstånd redan efter en kortare vistelsetid i Sverige än tre månader.

Krav på arbetstillstånd

[K1]5 §  En utlänning skall ha tillstånd för att arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands (arbetstillstånd), om inte utlänningen har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.

[S2]Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på arbetstillstånd.

Visering

[K2]1 §  Visering innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under viss kortare tid.

[S2]Visering får ges för högst tre månaders vistelse vid varje tillfälle, om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar. Visering får begränsas även i övrigt och får förenas med de villkor som kan behövas.

Uppehållstillstånd

[K2]2 §  Uppehållstillstånd innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd).

[K2]3 §  Enligt bestämmelserna i 3 kap. skall en utlänning i vissa fall ges uppehållstillstånd i Sverige.

[K2]4 §  Uppehållstillstånd får ges till

 1. en utlänning som är gift med eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, om makarna eller samborna stadigvarande sammanbott utomlands,
 2. en utlänning som är under 18 år och ogift och som är eller har varit hemmavarande barn till någon som är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här,
 3. en utlänning som är under 18 år och ogift och som adopterats eller som avses bli adopterad av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och som fortfarande är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, om utlänningen inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet
  • har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
  • gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, eller
  • gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
 4. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 1-2 a är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här och som ingått i samma hushåll som den personen,
 5. en utlänning som annars har särskild anknytning till Sverige,
 6. en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige,
 7. en utlänning som har fått arbetstillstånd eller som har sin försörjning ordnad på något annat sätt, och
 8. en utlänning som önskar vistas här i landet för studier eller besök.

[S2]Uppehållstillstånd får också ges till en utlänning som

 1. är gift med eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, utan att makarna eller samborna stadigvarande sammanbott utomlands, eller
 2. har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige eller som har fått uppehållstillstånd för bosättning här,

[S3]om förhållandet framstår som seriöst och särskilda skäl inte talar mot att tillstånd ges.

[S4]När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som har meddelats av svensk domstol, skall den anknytning som har uppkommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

[S5]Vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd enligt denna paragraf skall beaktas om utlänningen kan förväntas föra en hederlig vandel. Lag (2001:201).

Prop. 1999/2000:43: UtlL. Uppräkningen av de fall där uppehållstillstånd får beviljas har dock kompletterats med ytterligare en punkt (punkt 7).

I punkten 1 har ett tillägg gjorts varav framgår att en förutsättning för att uppehållstillstånd skall beviljas enligt denna punkt är att makarna eller samborna stadigvarande har sammanbott utomlands. Det gäller enligt fast praxis redan i dag.

För att systemet med uppskjuten invandringsprövning klart skall framgå av lagen, bör ...

[K2]4 b §  Om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas, får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges. Lag (1995:773).

[K2]4 c §  Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får ges ett barn under 18 år som behöver vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

[S2]Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får vidare ges ett barn under 18 år eller till en man om det behövs för att genomföra en faderskapsutredning.

[S3]Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd getts ett barn enligt första eller andra stycket, får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges också till barnets vårdnadshavare. Lag (1996:13)

[K2]4 d §  En utlänning som med stöd av 4 § andra stycket beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning skall vid första beslutstillfället ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detsamma gäller när uppehållstillstånd beviljas utlänningens barn under 18 år med stöd av 4 § första stycket. Lag (2000:292).

Prop. 1999/2000:43: Paragrafen är ny men innebär i huvudsak att en fast praxis regleras i lag. Ett förtydligande har tagits in i andra meningen, varav klart framgår att tidsbegränsat uppehållstillstånd skall beviljas också när uppehållstillstånd beviljas för sökandens barn under 18 år som skall följa med sökanden till Sverige. Så sker i praxis redan i dag.

Bestämmelsen innebär ett uttryckligt undantag från huvudregeln att den som beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige normalt ...

[K2]4 e §  En utlänning som med stöd av 4 d § har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får ges ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd endast om förhållandet består.

[S2]En utlänning med familjeanknytning enligt 4 § andra stycket som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens slut.

[S3]Har ett förhållande upphört, får uppehållstillstånd ändå ges, om

 1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
 2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid, eller
 3. andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd. Lag (2000:292).

Prop. 1999/2000:43: Paragrafen är ny men innebär i huvudsak att en fast praxis regleras i lag.

Enligt första stycket krävs således enligt huvudregeln att förhållandet består för att den som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 4 d § skall få ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd. Om förhållandet upphört och utlänningen åberopar anknytning genom ett nytt förhållande, kan tillstånd beviljas under de förutsättningar som anges i andra och tredje styckena....

[K2]5 §  En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkat ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

[S2]Detta gäller dock inte om

 1. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 2 a kap. 2, 3 eller 4 § eller har rätt till uppehållstillstånd här enligt 3 kap. 4 §,
 2. utlänningen av humanitära skäl bör få bosätta sig här,
 3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som getts en utlänning med familjeanknytning med stöd av 4 § andra stycket,
 4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här med stöd av 4 a §, eller
 5. det annars finns synnerliga skäl.

[S3]En utlänning får beviljas uppehållstillstånd trots vad som sägs i första stycket om

 • utlänningen enligt 4 § första stycket 1, 2, 2 a, 3 eller 4 eller 4 § andra stycket 1 eller 2 har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige, och
 • det inte skäligen kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där. Lag (2004:206).

Prop. 2003/04:59: Ett nytt fjärde stycke har lagts till i paragrafen.

Lagtexten har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Detta stycke är en upplysningsbestämmelse som är avsedd att förtydliga vad som kommer att gälla när bestämmelsen i 2 kap. 5 b § om ny ansökan om uppehållstillstånd nu upphävs. De hinder som kan anses föreligga mot verkställighet av det lagakraftvunna beslutet om avvisning eller utvisning skall fortsättningsvis kunna beaktas i verkställighetsärendet, se kommentaren till ...

Prop. 2001/02:185: Ändringen i andra stycket 1 är en följd av att 2 kap. 4 a § upphävs och ersätts av de nya bestämmelserna om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i 2 a kap.

Prop. 1999/2000:43: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 5 § UtlL. Här finns bestämmelser om det principiella kravet på att uppehållstillstånd skall vara beviljat före inresan i Sverige jämte vissa undantag från denna huvudregel.

Första stycket, som innehåller huvudregeln, motsvarar nuvarande 2 kap. 5 § första stycket UtlL. Någon materiell ...

[K2]5 a §  En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av en pågående vistelse här för besök eller annan tidsbegränsad vistelse får trots vad som föreskrivs i 5 § första stycket bifallas, om utlänningen kan åberopa vägande skäl för förlängningen. Lag (1995:773).

[K2]5 b §  Om det kommer fram nya omständigheter i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft får Migrationsverket, på ansökan av en utlänning eller självmant, trots vad som föreskrivs i 5 § första stycket, bevilja uppehållstillstånd om

 1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här enligt 3 kap. 4 §,
 2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen,
 3. det finns medicinska hinder mot att verkställa beslutet, eller
 4. det annars skulle vara humanitärt angeläget.

[S2]Vid bedömningen av om det finns sådana omständigheter som avses i första stycket 4 skall särskilt beaktas om utlänningen har vistats i Sverige under lång tid och

 • avvisnings- eller utvisningsbeslutet på grund av förhållandena i mottagarlandet inte bedöms kunna verkställas med tvång, eller
 • barns sociala situation, vistelsetid i Sverige, anknytning till Sverige liksom risken för att barns hälsa och utveckling skadas.

[S3]Vid prövning av en fråga om uppehållstillstånd enligt första stycket 2-4 skall det särskilt beaktas om utlänningen gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet.

[S4]Uppehållstillstånd får vägras om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller det, med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter, kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

[S5]Bestämmelser om att verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut inte får ske finns i 8 kap. 10 § tredje stycket. Av 7 kap. 15 § framgår att Migrationsverket inte får upphäva en domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott eller meddela uppehållstillstånd för en person som är utvisad på grund av brott. Lag (2005:762).

[K2]5 c §  Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd på ansökan av förundersökningsledaren enligt 4 a § hindrar inte att en ansökan om uppehållstillstånd som gjorts av utlänningen prövas. Lag (2004:206).

Arbetstillstånd

[K2]6 §  Arbetstillstånd skall ges för viss tid. Det får avse ett visst slag eller vissa slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs.

[S2]I fråga om arbetstillstånd tillämpas 5 och 5 a §§ på motsvarande sätt.

[S3]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om arbetstillstånd. Lag (1995:773).

Beslutande myndigheter

[K2]7 §  Beslut om visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd meddelas av Migrationsverket. Beslut om visering och uppehållstillstånd får meddelas också av Utrikesdepartementet.

[S2]Regeringen och, i den utsträckning regeringen föreskriver, Migrationsverket får ge andra myndigheter rätt att besluta om sådana tillstånd.

[S3]Regeringen får ge ett organ som är knutet till Sveriges exportråd rätt att besluta om visering. Lag (2000:292).

[K2]7 a §  En enhetlig visering, som har utfärdats av en behörig myndighet i någon av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tilllämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna, gäller i Sverige.

[S2]Regeringen får ingå överenskommelse med en stat som sägs i första stycket om att den statens behöriga myndigheter får meddela beslut om visering. Lag (2000:351).

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen, som är ny, har utformats med beaktande av Lagrådets förslag. I första stycket av paragrafen föreskrivs att en enhetlig visering som utfärdats av en behörig myndighet i en annan Schengenstat gäller i Sverige. Med uttrycket enhetlig visering avses en sådan visering som sägs i artikel 10.1 i Schengenkonventionen, dvs. en visering som ger rätt till inresa och vistelse inom Schengenterritoriet i högst tre månader. Andra typer av viseringar som utfärdas av en annan Schengenstat gäller, ...

[K2]8 §  Att regeringen eller Utlänningsnämnden i vissa fall kan besluta om tillstånd framgår av 7 kap.5, 11, 16 och 17 §§. Lag (1994:138).

Återkallelse av tillstånd

[K2]9 §  Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas om utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter som varit av betydelse för att få tillståndet eller medvetet förtigit omständigheter av sådan betydelse.

[S2]Återkallelse får även ske om det finns andra särskilda skäl, i fråga om uppehållstillstånd dock endast om utlänningen ännu inte har rest in i Sverige.

[S3]Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd bör återkallas för en utlänning som har rest in i Sverige skall hänsyn tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället och till om andra humanitära skäl talar mot att tillståndet återkallas. Därvid skall särskilt beaktas utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden samt hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

[S4]Om utlänningen har vistats här mer än fyra år med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse av uppehållstillstånd enligt denna paragraf prövas av den myndighet som först beslutar i saken, får beslut om återkallelse fattas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (1997:1224).

[K2]10 §  Uppehållstillstånd får återkallas, om utlänningen har registrerats på spärrlista som avses i 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och om det finns tillräckliga skäl för en återkallelse. Lag (2000:351).

Prop. 2001/02:182: Uppehållstillstånd får återkallas, om utlänningen har registrerats på spärrlista som avses i 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och om det finns tillräckliga skäl för en återkallelse.

En utlännings uppehållstillstånd får också återkallas, på grund av ett beslut om avvisning eller utvisning som enligt direktiv 2001/40/EG av den 28 maj 2001 om ömsesidigt erkännande av beslut ...

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen, som är ny, har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Schengenkonventionens bestämmelser om återkallelse av uppehållstillstånd i vissa fall finns i artikel 25.2. Enligt konventionen skall två förutsättningar vara för handen för att återkallelse skall ske. Dels skall utlänningen ha registrerats på en sådan spärrlista som avses i 3 § 2 lagen (2000:000) om Schengens informationssystem (jfr. avsn. 8.1 och 8.3.2), dels ...

[K2]10 a §  Uppehållstillstånd för den som inte är medborgare i en stat tillhörande den europeiska unionen får, även i andra fall än som avses i 9 § andra stycket, återkallas om ett beslut om avvisning eller utvisning av utlänningen har meddelats i en stat tillhörande den europeiska unionen eller i Norge eller Island och beslutet är grundat på att det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten och på

 1. att utlänningen i den beslutande staten har dömts för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller
 2. att utlänningen är skäligen misstänkt för att ha begått ett grovt brott eller att det finns starka skäl som tyder på att han avser att begå ett sådant brott.

[S2]Första stycket gäller inte sådan familjemedlem till en medborgare i en stat tillhörande den europeiska unionen eller till en medborgare i Norge eller Island som utövat sin rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom den europeiska unionen.

[S3]Med familjemedlem förstås i föregående stycke

 • make, maka eller sambo,
 • barn under 21 år som är beroende av föräldern för sin försörjning,
 • förälder som är beroende av barnet för sin försörjning.

[S4]Ett uppehållstillstånd får inte återkallas innan samråd har skett med den stat som har beslutat om avvisning eller utvisning. Lag (2002:865).

[K2]11 §  Om utlänningen har rest in i landet, får ett uppehållstillstånd återkallas

 1. om han bedriver sådan verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha sådant tillstånd,
 2. om han handlat på ett sådant sätt att det finns allvarliga anmärkningar mot hans levnadssätt, eller
 3. om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land.

[S2]Återkallelse enligt första stycket får ske endast om frågan har väckts innan utlänningen har varit bosatt här i tre år med uppehållstillstånd. Lag (1996:1379).

[K2]12 §  Ett permanent uppehållstillstånd skall återkallas om utlänningens bosättning i Sverige upphör.

[K2]13 §  Återkallelse av uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas av Migrationsverket. Återkallelse av visering beslutas av den myndighet som har meddelat viseringen eller av Migrationsverket. Uppehållstillstånd eller visering som har beviljats av Utrikesdepartementet får återkallas endast av departementet. Lag (2000:292).

Bemyndiganden

[K2]14 §  Utöver vad som följer av 2 a kap. 3 § får regeringen meddela föreskrifter om

 1. uppehållstillstånd för studier eller besök, och
 2. uppehållstillstånd av humanitära skäl.

[S2]Regeringen får också meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främmande stat, samt att uppehållstillstånd får återkallas för de utlänningar som omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer även i andra fall än de som anges i 11 § första stycket. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Ändringen i första stycket är en följd av att regeringens rätt att meddela föreskrifter enligt 2 kap. 4 a § upphävs och ersätts med en rätt att meddela föreskrifter enligt den nya bestämmelsen i 2 a kap. 3 §. Bestämmelsen i paragrafens nuvarande tredje stycke att regeringen skall hålla riksdagen underrättad om sådana föreskrifter har flyttats till 2 a kap. 3 § andra stycket

Prop. 2000/01:55: Ändringen innebär att regeringens bemyndigande utsträcks till att även omfatta utlänningar som omfattas av avtalet med Schweiz. Den be-handlas i avsnitt. 7.1 i samband med artikel 5 bilaga I.

Tillfälligt skydd

[K2a]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om tillfälligt skydd enligt rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Bestämmelsen är av ren upplysningskaraktär. Den upplyser om att de särskilda bestämmelser som behövts för att genomföra EG-direktivet finns samlade i det nya 2 a kap. I övrigt gäller utlänningslagens övriga regler i tillämpliga delar även vid tillfälligt skydd.

[K2a]2 §  En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EG-direktivet och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige skall ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

[S2]Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får vägras en utlänning endast om det föreligger sådana omständigheter som innebär att en flykting får vägras uppehållstillstånd enligt 3 kap. 4 §. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: I första stycket anges att personer som omfattas av rådets beslut om tillfälligt skydd och som endera överförs till Sverige eller som tas emot här skall beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Den typ av

uppehållstillstånd som beviljas med stöd av bestämmelsen skall ha en särskild beteckning uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. ...

[K2a]3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer utöver dem som omfattas av Europeiska unionens råds beslut får ges uppehållstillstånd med tillfälligt skydd om dessa personer har fördrivits av samma skäl och från samma ursprungsland eller ursprungsregion.

[S2]Föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall anmälas till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Paragrafen ger regeringen en möjlighet att meddela föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer än de som omfattas av rådets beslut får ges uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. En grundförutsättning för detta är att personerna har fördrivits av samma skäl och från samma ursprungsland eller ursprungsregion som de som omfattas av rådsbeslutet. Föreskriftsrätten enligt denna nya bestämmelse är mer begränsad än den som finns i nuvarande 2 kap. 4 a §. Den innebär att kretsen ...

[K2a]4 §  Om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har getts till en person, får ett sådant tillstånd också ges till den som är gift eller sambo med den person som beviljats tillstånd, samt till en utlänning som är under arton år och ogift och som är barn antingen till den som beviljats tillstånd eller till den person som den som beviljats tillstånd är gift eller sambo med.

[S2]Annan nära anhörig till den som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § första stycket 3 och 4 trots att den person som först beviljats tillstånd varken är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här.

[S3]Uppehållstillstånd enligt denna paragraf får med hänvisning till rikets säkerhet eller på grund av brottslighet vägras en utlänning endast om det föreligger sådana omständigheter som anges i 3 kap. 4 § andra stycket 1.Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 7. 4.

I första stycket ges kärnfamiljen rätt att återförenas i Sverige med en person som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Liksom i andra bestämmelser om familjeåterförening används uttrycket får för att uttrycka den principiella rätt till återförening som finns. Detta är också nödvändigt eftersom rätten till återförening är ...

[K2a]5 §  Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd hindrar inte att en ansökan om asyl enligt 3 kap. 2 § prövas. Detsamma gäller för ansökan om flyktingförklaring enligt 3 kap. 6 § och en ansökan om resedokument enligt 3 kap. 7 §.

[S2]Prövningen av en ansökan enligt första stycket får skjutas upp endast om det finns särskilda skäl för det. Om ansökan inte har prövats innan det tillfälliga skyddet har upphört att gälla, skall den prövas så snart det kan ske efter denna tidpunkt. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: I paragrafens första stycke fastslås att en person som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd kan ansöka om och få ansökningar om asyl samt flyktingförklaring och resedokument prövade samtidigt som det tillfälliga skyddet pågår. Att uttryckligen ange i bestämmelsen att personerna har rätt att ansöka om asyl m.m. har ansetts överflödigt mot bakgrund av att detta följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer.

I andra stycket finns förutsättningarna ...

[K2a]6 §  Ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får inte gälla under längre tid än den tid som beslutats av Europeiska unionens råd.

[S2]Om ett program för att förbereda att utlänningen återvänder självmant har inletts när ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd upphör, får tillståndet förlängas högst två år för en person som deltar i programmet. Detta tillstånd skall kallas uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Bestämmelsens första stycke anger hur länge ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får gälla. I andra stycket anges att ett uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd får ges om ett program för att förbereda ett självmant återvändande har inletts. Det skall understrykas att utlänningen måste gå med på att delta i programmet för att ett sådant tillstånd skall få ges. Hur långa tillstånd som skall ges får avgöras av utlänningsmyndigheterna.

[K2a]7 §  En utlänning som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd skall också ges arbetstillstånd för den tid som uppehållstillståndet gäller. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Personer som beviljas uppehållstillstånd med stöd av den nuvarande bestämmelsen i 2 kap. 4 a § får regelmässigt också arbetstillstånd. Eftersom EG-direktivet föreskriver att personer som omfattas av tillfälligt skydd skall få arbeta införs en uttrycklig bestämmelse med denna innebörd. Paragrafen skall självfallet inte uppfattas så att minderåriga barn skall ges arbetstillstånd.

[K2a]8 §  En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får överföras till en annan medlemsstat, om utlänningen samtycker till det. När överföringen sker skall tillståndet i Sverige återkallas. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den rör situationen där en person som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige överförs till annan medlemsstat. Detta kan ske i två situationer. Dels kan personen överföras för att återförenas med sin familj i den andra medlemsstaten. Dels kan det röra sig om situationer där Sverige mottagit så många fördrivna personer att en ansökan om överföring av personer görs till andra medlemsstater. I båda fallen får överföring ske ...

[K2a]9 §  En utlänning som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får utvisas på grund av brott endast om det föreligger sådana omständigheter som innebär att en flykting får utvisas enligt 4 kap. 10 § tredje stycket. Lag (2002:1111).

Prop. 2001/02:185: Bestämmelsen innebär att personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får utvisas på grund av brott endast under de förutsättningar som gäller för att flyktingar skall få utvisas. Anledningen till detta är att det kan finnas flyktingar bland de personer som ges tillfälligt skydd.

Definitioner

[K3]1 §  Med asyl avses i denna lag uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting.

[S2]En ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 § skall handläggas som en asylansökan. Lag (1996:1379).

[K3]2 §  Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda.

[S2]Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit. Lag (1996:1379).

[K3]3 §  Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 2 § lämnat det land, som han är medborgare i, därför att han

 1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
 2. på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller
 3. på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse.

[S2]Som skyddsbehövande skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och på i första stycket angivna grunder inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit. Lag (1996:1379).

Rätten till uppehållstillstånd

[K3]4 §  Utlänningar som avses i 2 och 3 §§ har rätt till uppehållstillstånd.

[S2]Uppehållstillstånd får dock vägras om

 1. det beträffande flyktingar enligt 2 § och skyddsbehövande enligt 3 § första stycket 2 och 3 av hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finns synnerliga skäl att inte bevilja uppehållstillstånd, eller
 2. det beträffande en skyddsbehövande som omfattas av 3 § första stycket 2 på grund av brottslighet eller någon annan omständighet som hänför sig till den skyddsbehövandes person finns särskilda skäl att inte bevilja uppehållstillstånd,
 3. utlänningen har rest in från Danmark, Finland, Island eller Norge och kan sändas åter till något av dessa länder i enlighet med en överenskommelse mellan Sverige och det landet, såvida det inte är uppenbart att han inte kommer att beviljas uppehållstillstånd där,
 4. utlänningen i annat fall före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i ett annat land än hemlandet och, om han återsänds dit, är skyddad mot förföljelse eller mot att sändas till hemlandet och också mot att sändas vidare till ett annat land där han inte har motsvarande skydd,
 5. utlänningen har särskild anknytning till ett annat land och där är skyddad på det sätt som anges i 4, eller
 6. utlänningen kan sändas till ett land som tillträtt konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna och utlänningen är skyddad i det landet på det sätt som anges i 4. Lag (1997:433).

Prop. 1996/97:87: En ny punkt 6 har lagts till i andra stycket. Som framhållits i avsnitt 5 kan det diskuteras om inte den nuvarande lydelsen av 3 kap. 4 § innebär att asyl skulle kunna vägras i samtliga de fall som anges i konventionen med hänvisning till att prövningen av asylansökan i första hand ankommer på en annan stat. Det står dock inte helt klart att den svenska lagstiftningen i dag ger utrymme för att på sådan grund vägra ...

När flyktingskap upphör

[K3]5 §  En flykting upphör att vara flykting om han

 1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är medborgare,
 2. efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det på nytt,
 3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
 4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land, som avses i 2 §, eller
 5. inte längre befinner sig i en sådan situation att han kan anses som flykting enligt 2 § och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av det lands skydd, där han är medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort.

Flyktingförklaring

[K3]6 §  På begäran av en flykting skall Migrationsverket antingen i samband med att uppehållstillstånd beviljas eller därefter ange att han är flykting (flyktingförklaring).

[S2]En flyktingförklaring skall återkallas av Migrationsverket, om det framkommer att utlänningen inte längre är att anse som flykting enligt 2 §. Lag (2000:292).

Resedokument

[K3]7 §  För flyktingar och statslösa utfärdar Migrationsverket en särskild legitimationshandling för resor utanför Sverige (resedokument) enligt de föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2000:292).

Bemyndiganden

[K3]8 §  Regeringen får i fråga om en grupp av utlänningar meddela föreskrifter om beviljande av permanent uppehållstillstånd till skyddsbehövande enligt 3 § första stycket 2.

[S2]Om det behövs med hänsyn till uppkomna begränsningar i Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar, får regeringen meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för skyddsbehövande enligt 3 § första stycket 2.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 4 § andra stycket 4 för de fall då utlänningens anknytning till Sverige är av sådan art att utlänningen inte bör nekas att få sin ansökan om asyl prövad här.

[S4]Regeringen skall anmäla föreskrifter enligt andra stycket till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader. Lag (1996:1379).

Avvisning

[K4]1 §  En utlänning får avvisas

 1. om han saknar pass när pass krävs för inresa eller vistelse i Sverige,
 2. om han saknar visering, uppehållstillstånd eller annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,
 3. om det vid hans ankomst till Sverige framkommer att han tänker besöka något annat nordiskt land men saknar erforderligt tillstånd att resa in dit,
 4. om han vid inresan antingen undviker att lämna polismyndigheten begärda uppgifter eller till polismyndigheten medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet förtiger någon sådan omständighet,
 5. om utlänningen inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel 5 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, eller
 6. om utlänningen avvisats eller utvisats från en stat som ingår i den europeiska unionen eller från Norge eller Island och förhållandena är sådana som avses i 2 kap. 10 a § eller beslutet om avvisning eller utvisning grundats på att utlänningen har underlåtit att följa gällande bestämmelser om utlänningars inresa eller vistelse i staten.

[S2]Avvisning enligt första stycket får inte ske av den som vid ankomsten till Sverige hade eller som därefter, under en tid, har haft ett uppehållstillstånd som har upphört att gälla. Lag (2002:865).

Prop. 2001/02:182: 2. om han saknar visering, uppehållstillstånd eller annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

3. om det vid hans ankomst till Sverige framkommer att han tänker besöka något annat nordiskt land men saknar erforderligt tillstånd att resa in dit,

4. om han vid inresan antingen undviker att lämna polismyndigheten begärda uppgifter eller till polismyndigheten medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa ...

Prop. 1999/2000:64: I paragrafen har en ny femte punkt lagts till i det första stycket. Enligt den nya bestämmelsen kan en utlänning avvisas om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa till Schengenterritoriet som uppställs i artikel 5 i Schengenkonventionen. Liksom beträffande punkterna 1–4 är avvisning inte obligatorisk, utan det ankommer på de tillämpande myndigheterna att avgöra om utlänningen skall avvisas med stöd av bestämmelsen eller ej. Därigenom lämnas utrymme för att tillämpa de undantagssituationer ...

[K4]2 §  En utlänning får vidare avvisas

 1. om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för sin vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land, som han tänker besöka, samt för sin hemresa,
 2. om det kan antas att han under sin vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller att han kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha sådant tillstånd,
 3. om han på grund av tidigare ådömt frihetsstraff eller någon annan särskild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något annat nordiskt land,
 4. om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land, eller
 5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner har föreskrivits att avvisning kan ske.

[S2]En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas att han annars beger sig till det landet.

[S3]Avvisning enligt denna paragraf får inte ske senare än tre månader efter utlänningens ankomst till Sverige och inte om utlänningen har visering eller uppehållstillstånd. Lag (1996:96).

Utvisning när uppehållstillstånd upphört att gälla

Handläggning av ärenden om avvisning och utvisning enligt 1--3 §§

[K4]4 §  Migrationsverket skall pröva ärenden om avvisning om

 1. utlänningen söker asyl här,
 2. utlänningen har en nära familjemedlem som söker asyl här,
 3. utlänningen kan komma att avvisas enligt 1 § första stycket 6 eller 2 § andra stycket, eller
 4. utlänningen utan avbrott har vistats i Sverige mer än tre månader efter ankomsten när frågan väcks om hans avvisning.

[S2]I andra fall skall polismyndigheten pröva frågan om avvisning.

[S3]Om polismyndigheten anser det tveksamt om avvisning bör ske, skall ärendet överlämnas till Migrationsverket. Lag (2002:865).

[K4]5 §  Beslut om utvisning enligt 3 § meddelas av Migrationsverket. Lag (2000:292).

[K4]6 §  Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås eller ett uppehållstillstånd återkallas medan utlänningen befinner sig i Sverige, skall samtidigt beslut meddelas om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar mot detta. Lag (1995:773).

Utvisning på grund av brott

[K4]7 §  En utlänning får utvisas ur Sverige om utlänningen döms för ett brott som kan leda till fängelse eller om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till.

[S2]Utlänningen får dock utvisas endast om han döms till svårare straff än böter och

 1. det på grund av gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller
 2. brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han inte bör få stanna kvar. Lag (1994:515).

 • NJA 1990 s. 293:Fråga om utvisning på grund av brott.
 • NJA 1997 s. 535:Hinder mot verkställighet av utvisning till Irak har ansetts föreligga enligt 8 kap 1 § utlänningslagen (1989:529).
 • NJA 2006 s. 375:Tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, har utvisats på grund av återfallsrisk.
 • RH 2000:18:Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga vid dom för - förutom andra brott - mordbrand som riktat sig bl.a. mot de två söner som utgjorde den tilltalades huvudsakliga anknytning till Sverige.
 • NJA 1993 s. 68:Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott mot underårig (14 år), som på grund av psykiska besvär inte har hörts i målet. Bevisningen har i huvudsak utgjorts av målsägandens videoinspelade berättelse vid polisförhör. Frågor dessutom om utvisning och skadestånd i anledning av brotten.
 • NJA 1991 s. 778:Fråga om utvisning av utlänning som bott i Sverige sedan 1978.
 • NJA 1997 s. 266:Fråga, vid tillämpning av 4 kap 7 § utlänningslagen (1989:529), om innebörden av rekvisitet risk för fortsatt brottslighet.
 • RH 2002:42:Irakisk medborgare av kurdisk etnicitet har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes. Synnerliga skäl för utvisning har ändock ansetts föreligga. Lagliga hinder mot verkställighet har inte ansetts föreligga och praktiska hinder mot verkställighet har inte hindrat beslutet om utvisning.
 • NJA 1996 s. 365:Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
 • RH 1999:109:Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid dom för grovt koppleri. Även fråga om straffmätning.
 • NJA 2007 s. 533:Fråga om tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, skall utvisas på grund av återfallsrisk. (Jfr NJA 2006 s. 375.)
 • NJA 1997 s. 172:Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
 • NJA 2007 s. 400:En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat förbud att återvända till riket återvänt hit vid två tillfällen. Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I = B 2740-06). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag (2005:716) trätt i kraft (II = B 5037-06). Åtal för brott mot utlänningslagen har ogillats i båda fallen.
 • NJA 2005 s. 283:Fråga om utvisning av en utlänning som har återfallit i grov narkotikabrottslighet och som bott i Sverige sedan år 1983 och har en femtonårig dotter här.
 • NJA 2001 s. 464:Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens mellan smugglingsbrott och vapenbrott samt om utvisning.
 • NJA 1991 s. 766:Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga i fråga om utlänning som gjort sig skyldig till två mordförsök. 4 kap 10 § 2 st utlänningslagen (1989:529). Vidare fråga om skadestånd för lidande samt sveda och värk.
 • NJA 1995 s. 625:Fråga om förordnande av offentlig försvarare i HovR:n, då TR:n dömt för stöld till villkorlig dom och utvisning och domen överklagats endast beträffande beslutet om utvisning.

[K4]8 §  Utvisning på grund av brott beslutas av den domstol som handlägger brottmålet.

[K4]9 §  När en domstol enligt 34 kap.brottsbalken beslutar att förändra en påföljd, som en utlänning har dömts till förutom utvisning, får domstolen även meddela det beslut beträffande utvisningen, som förändringen av påföljd ger anledning till.

Vissa begränsningar för utvisning på grund av brott

[K4]10 §  När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 7 §, skall den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Därvid skall domstolen särskilt beakta

 1. utlänningens levnadsomständigheter,
 2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas,
 3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
 4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

[S2]En utlänning som hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller som då var bosatt i Sverige sedan minst fem år, får utvisas endast om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller för en medborgare i ett annat nordiskt land som vid den angivna tidpunkten hade varit bosatt här sedan minst två år.

[S3]Den som är flykting och har behov av fristad i Sverige får utvisas endast om han har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna här. Utvisning får också ske om han i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han skulle fortsätta sådan verksamhet här. Om en utlänning har en flyktingförklaring skall han anses som flykting med behov av fristad i Sverige, om det inte är uppenbart att han inte längre är flykting med ett sådant behov.

[S4]En utlänning som kom till Sverige innan han fyllde femton år och som när åtal väcktes hade vistats här sedan minst fem år får inte utvisas. Lag (2004:515).

 • NJA 1997 s. 158:Fråga om utvisning för brott av gärningsman med flyktingförklaring. 4 kap 10 § 3 st utlänningslagen (1989:529).
 • NJA 1991 s. 203:En utlänning, som har flyktingförklaring, har gjort sig skyldig till försök till dråp. I mål om utvisning har brottet ansetts som ett sådant synnerligen grovt brott som avses i 4 kap 10 § 3 st utlänningslagen (1989:529).
 • NJA 1997 s. 535:Hinder mot verkställighet av utvisning till Irak har ansetts föreligga enligt 8 kap 1 § utlänningslagen (1989:529).
 • RH 2000:18:Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga vid dom för - förutom andra brott - mordbrand som riktat sig bl.a. mot de två söner som utgjorde den tilltalades huvudsakliga anknytning till Sverige.
 • NJA 1993 s. 68:Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott mot underårig (14 år), som på grund av psykiska besvär inte har hörts i målet. Bevisningen har i huvudsak utgjorts av målsägandens videoinspelade berättelse vid polisförhör. Frågor dessutom om utvisning och skadestånd i anledning av brotten.
 • NJA 1991 s. 778:Fråga om utvisning av utlänning som bott i Sverige sedan 1978.
 • NJA 2006 s. 388:En utlänning, som har återfallit i brott, har utvisats trots att han har en i Sverige bosatt snart 13-årig dotter.
 • NJA 1996 s. 365:Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
 • RH 1999:109:Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid dom för grovt koppleri. Även fråga om straffmätning.
 • NJA 1997 s. 172:Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
 • NJA 1998 s. 501:I mål om utvisning har bl a förhållandena i utlänningens hemland (Somalia) ansetts böra leda till att det av humanitära skäl ej förordnades om utvisning.
 • NJA 2005 s. 283:Fråga om utvisning av en utlänning som har återfallit i grov narkotikabrottslighet och som bott i Sverige sedan år 1983 och har en femtonårig dotter här.
 • RH 1996:132:Utlänning har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väckts. Synnerliga skäl har ändock ansetts föreligga för utvisning.
 • RH 1999:17:Utlänning har varit bosatt i Sverige sedan drygt sex år när åtal väckts. Synnerliga skäl för utvisning på grund av grov misshandel m.m. har inte ansetts föreligga.
 • NJA 1991 s. 766:Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga i fråga om utlänning som gjort sig skyldig till två mordförsök. 4 kap 10 § 2 st utlänningslagen (1989:529). Vidare fråga om skadestånd för lidande samt sveda och värk.
 • NJA 2006 s. 40:En hovrätts underlåtenhet att fullgöra den utredningsskyldighet som åvilar en domstol som skall besluta om utvisning av en utlänning med barn i Sverige har ansetts vara ett rättegångsfel och har föranlett återförvisning till hovrätten.

Utvisning i vissa andra fall

[K4]11 §  Om utvisning av hänsyn till rikets säkerhet och på grund av befarad brottslighet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Lag (2003:153).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften utmönstras ur lagstiftningen och ersätts

med en hänvisning till brottslighet enligt lagen (2003:000) om straff ...

Beaktande av hinder mot verkställighet

[K4]12 §  När en fråga om avvisning eller utvisning prövas skall hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 8 kap. 1, 2 eller 4 § inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att avgörandet verkställs. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket är en följdändring på grund av att en ny paragraf föreslås i utlänningslagen, 8 kap. 3 §. Genom hänvisningen till 8 kap. 1, 2, 3 eller 4 § framgår nu tydligt att det är tillräckligt att något av dessa verkställighetshinder föreligger. Prövningen enligt denna paragraf avser grundärendet, till skillnad från den föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 13 a §.

Prop. 2003/04:50: Ändringen i första stycket följer av att 8 kap. 3 § upphävdes år 1997. Även i prop. 2003/04:59 föreslår regeringen en ändring av stycket. Lagrådet har påpekat att båda ändringarna bör uppmärksammas i motivtexten. Ändringen av hänvisningen till de hinder mot verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut som regleras i 8 kap. 1, 2 eller 4 § behandlas närmare i avsnitt ...

 • NJA 1997 s. 535:Hinder mot verkställighet av utvisning till Irak har ansetts föreligga enligt 8 kap 1 § utlänningslagen (1989:529).
 • NJA 1991 s. 592:Resningsärende. En iransk medborgare, som har dömts för grovt narkotikabrott till tio års fängelse och utvisning för all framtid, har ansökt om resning med yrkande att utvisningsförordnandet upphävs. Till stöd för ansökningen har han anfört att han riskerar dödsstraff, om utvisningen verkställs, och åberopat två yttranden av invandrarverket. Skäl för resning har inte ansetts föreligga enligt vare sig fjärde eller femte punkten i 58 kap 2 § RB.
 • NJA 1990 s. 526:Fråga om tillämpning av 4 kap 12 § utlänningslagen.
 • NJA 1998 s. 501:I mål om utvisning har bl a förhållandena i utlänningens hemland (Somalia) ansetts böra leda till att det av humanitära skäl ej förordnades om utvisning.

Anvisningar om verkställighet

[K4]12 a §  I beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av regeringen, Utlänningsnämnden eller Migrationsverket skall anges till vilket land utlänningen skall avvisas eller utvisas. Om det finns särskilda skäl får mer än ett land anges i beslutet.

[S2]Beslutet skall innehålla de anvisningar om verkställigheten som omständigheterna i det enskilda fallet kan ge anledning till. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Paragrafen är ny.

Bestämmelsen i första stycket införs tillsammans med ändringarna i 8 kap. 5 § för att det av lagtexten tydligt skall framgå att regeringen, Utlänningsnämnden och Migrationsverket aldrig skall kunna besluta om verkställighet till ett annat land än vad som framgår av beslutet om avvisning eller utvisning. Enligt bestämmelsen skall regeringen, Utlänningsnämnden och Migrationsverket som huvudregel ange det land till vilket ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ...

Återtransport i vissa fall

[K4]13 §  Om en utlänning, som enligt ett beslut som har meddelats med stöd av denna lag bara får uppehålla sig i en viss del av landet ändå uppehåller sig på en annan plats i Sverige, skall han genom polismyndighetens försorg föras till en plats där han får vistas.

Förbud att återvända till Sverige

[K4]14 §  När Migrationsverket beslutar om avvisning eller utvisning, får beslutet förenas med förbud för utlänningen att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Migrationsverket.

[S2]En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott skall innehålla förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. I domen eller beslutet skall utlänningen upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla och om den påföljd som överträdelse av förbudet kan medföra enligt 10 kap. 4 §. Lag (2000:292).

 • NJA 1992 s. 615:Fråga om begränsning av den tid inom vilken en utlänning efter utvisning inte får återvända till Sverige.
 • NJA 1993 s. 68:Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott mot underårig (14 år), som på grund av psykiska besvär inte har hörts i målet. Bevisningen har i huvudsak utgjorts av målsägandens videoinspelade berättelse vid polisförhör. Frågor dessutom om utvisning och skadestånd i anledning av brotten.
 • NJA 2001 s. 500:Fråga om det vid straffmätning skall beaktas att en person som utvisas också registreras på spärrlistan i Schengens informationssystem och därför under den tid som återreseförbudet gäller inte får tillträde till eller uppehållstillstånd i någon av Schengenstaterna. Tillika fråga om tidsbegränsning av återreseförbud.

Särskilt tillstånd till kort besök i Sverige

[K4]15 §  En utlänning som med stöd av 14 § har förbjudits att återvända till Sverige under en viss tid eller för alltid kan av Migrationsverket ges särskilt tillstånd att göra ett kort besök här för synnerligen viktiga angelägenheter. Ett sådant tillstånd kan, om det finns särskilda skäl, ges även på ansökan av någon annan än utlänningen. Lag (2000:292).

Kontroll i samband med inresa och utresa

[K5]1 §  Vid inresa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för polismyndigheten, om inte annat följer av föreskrifter som regeringen har meddelat. Utlänningen skall också lämna polismyndigheten de upplysningar och visa upp de handlingar som är av betydelse för bedömningen av utlänningens rätt till inresa och vistelse i Sverige.

[S2]Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att bistå polisen vid kontrollen av utlänningars inresa och utresa enligt denna lag. Migrationsverket får efter överenskommelse med polismyndigheten bistå denna vid kontrollen. Kustbevakningen skall medverka i polisens kontrollverksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken. Lag (2000:292).

[K5]2 §  I samband med inresekontroll får en polisman kroppsvisitera en utlänning samt undersöka hans bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådan undersökning får också ske för att ta reda på utlänningens resväg till Sverige, om denna är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att utlänningar reser in i Sverige i strid mot bestämmelserna i denna lag eller i en författning som har utfärdats med stöd av denna lag.

[S2]Om inresekontrollen sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, skall pass och andra handlingar uppvisas för tulltjänstemannen, tjänstemannen vid Kustbevakningen eller passkontrollanten. Dessa har under sådana omständigheter samma befogenheter som anges i första stycket. Om Migrationsverket medverkar i kontroll vid inresa skall pass och andra handlingar visas upp för tjänstemannen vid Migrationsverket.

[S3]Protokoll skall föras över kroppsvisitation. I protokollet skall anges vad som har förekommit vid visitationen. Lag (2000:292).

Transportörers kontrollskyldighet

[K5]2 a §  En transportör skall kontrollera att en utlänning, som han transporterar till Sverige direkt från en stat som inte omfattas av konventionen om tilllämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), innehar pass och de tillstånd som krävs för att resa in i landet.

[S2]Transportören skall, om det inte är obehövligt på grund av resultatet av kontroll som utförs enligt första stycket, även kontrollera att utlänningen har medel för sin hemresa. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Paragrafen är ny.

Första stycket innebär att transportörer åläggs en uttrycklig skyldighet att kontrollera att en utlänning, som de transporterar till Sverige direkt från en stat som inte omfattas av konventionen om tillämpning av

Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), innehar pass och de tillstånd som krävs för ...

Omhändertagande av pass

[K5]3 §  Om en utlänning vid ankomsten till Sverige eller därefter ansöker om uppehållstillstånd får Utlänningsnämnden, Migrationsverket eller polismyndigheten ta hand om hans pass eller annan identitetshandling i avvaktan på att han får tillstånd att vistas här eller lämnar landet.

[S2]Den verkställande myndigheten får i samband med verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning ta hand om en handling som avses i första stycket, i avvaktan på att verkställigheten kan ske. Lag (2000:292).

Omhändertagande av biljetter

[K5]4 §  En utlännings biljett för resan från Sverige får omhändertas av Migrationsverket eller polismyndigheten i avvaktan på att utlänningen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet, om

 1. utlänningen saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd när detta fordras för inresa eller vistelse i Sverige, eller
 2. utlänningen kan antas komma att ansöka om uppehållstillstånd.

[S2]Biljetten får omhändertas bara om det

[S3]dels framstår som sannolikt att utlänningen kommer att vägras tillstånd att vistas här,

[S4]dels finns anledning att anta att utlänningen annars gör sig av med biljetten och inte själv kan betala kostnaden för sin resa från Sverige.

[S5]Migrationsverket eller polismyndigheten får försöka lösa in biljetten, om den annars skulle förlora sitt värde. Om inlösen sker, skall omhändertagandet avse de pengar som då betalas ut. Lag (2000:292).

Fingeravtryck och fotografi

[K5]5 §  Migrationsverket eller polismyndigheten får fotografera en utlänning och, om han fyllt 14 år, ta hans fingeravtryck om

 1. utlänningen inte kan styrka sin identitet vid ankomsten till Sverige,
 2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd och åberopar skäl som avses i 3 kap.2 eller 3 §, eller
 3. det finns förutsättningar att ta utlänningen i förvar. Lag (2000:292).

Kontroll under vistelsen i Sverige

[K5]6 §  En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman visa upp sitt pass eller andra handlingar som visar att han har rätt att uppehålla sig i Sverige. Han är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här. Om utlänningen inte gör det, får han hämtas genom polismyndighetens försorg. Om det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller av annan anledning kan antas att han inte skulle följa kallelsen, får han hämtas utan föregående kallelse.

[S2]Kustbevakningen skall medverka i polisens kontrollverksamhet som sägs i första stycket genom att utöva kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen, skall pass eller andra handlingar uppvisas för tjänstemannen vid Kustbevakningen.

[S3]Kontrollåtgärder enligt första och andra stycket får vidtas endast om det finns anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Lag (2000:351).

Prop. 1999/2000:64: I det nya andra stycket har tagits in en skyldighet för Kustbevakningen att medverka vid den kontroll som avses i paragrafen, dvs. den inre utlänningskontrollen. Polisen är liksom tidigare den myndighet som har huvudansvaret för den inre utlänningskontrollen. Detta framgår av första stycket. På motsvarande sätt som är fallet i fråga om tull- och varusmugglingslagstiftningen samt den yttre gränskontrollen enligt 5 kap. 1 § ...

[K5]7 §  Om en utlänning vägrar att följa ett beslut som Migrationsverket fattat med stöd av 3--6 §§, får verket begära biträde av polismyndigheten för att genomföra beslutet. Lag (2000:292).

Kvarhållande för utredning

[K6]1 §  En utlänning är skyldig att stanna kvar för utredning i samband med inresa eller utresa eller i samband med kallelse eller hämtning enligt 5 kap. 6 §, dock inte längre än nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar, om inte beslut har meddelats om förvar enligt 2 eller 3 §.

[S2]Vägrar utlänningen att fullgöra denna skyldighet, får han kvarhållas. Lag (1995:773).

Förvar och uppsikt

Förvar av vuxna

[K6]2 §  En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

 1. hans identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han därefter ansöker om uppehållstillstånd och han inte kan göra sannolikt att den identitet han uppger är riktig samt hans rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå, eller
 2. det är nödvändigt för att en utredning om hans rätt att stanna i Sverige skall kunna genomföras, eller
 3. det är sannolikt att han kommer att avvisas eller utvisas enligt 4 kap. 1, 2 eller 3 § eller fråga uppkommer om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning.

[S2]Beslut om förvar enligt första stycket 3 får meddelas endast om det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller övriga omständigheter finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. Lag (1996:1379).

 • RÅ 2006:5:En person som dömts till utvisning på grund av brott har hållits i förvar i närmare 18 månader sedan verkställigheten inhiberats efter begäran från bl.a. Europadomstolen. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet har synnerliga skäl för fortsatt förvar inte ansetts föreligga.
 • RÅ 1993:88:Fråga i visst fall om lagligheten av beslut om förvar enligt utlänningslagen, när beslutet meddelats först sedan tidigare beslut om förvar upphört att gälla.
 • RÅ 1994:98:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
 • RÅ 1999:26:Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enligt utlänningslagen har polismyndighet fattat ett nytt beslut om fortsatt förvar av klaganden. Denne har ansetts ha ett beaktansvärt intresse av att trots det nya förvarsbeslutet få överklagandet prövat i sak av kammarrätten.
 • RÅ 1994:36:Förutsättningarna för förvar av utlänning när fråga uppkommer om verkställighet av beslut om avvisning.
 • RÅ 2005:60:Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att ett beslut att avvisa honom kunnat verkställas, har en ytterligare förlängning av tiden i förvar - trots att den långa förvarstiden i stor utsträckning kunnat tillskrivas utlänningens eget handlande - inte ansetts stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet av avvisningsbeslutet.
 • RÅ 1993:15:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.

Förvar av barn

[K6]3 §  Ett utländskt barn under 18 år får tas i förvar endast om

 1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas enligt 4 kap.1 eller 2 § och att förordnande om omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 8 § kommer att meddelas eller fråga uppkommer om verkställighet av ett sådant beslut om avvisning, och det finns en uppenbar risk för att barnet annars håller sig undan och därigenom äventyrar en förestående verkställighet som inte bör fördröjas, eller
 2. fråga uppkommer om verkställighet av ett beslut om avvisning i annat fall än som sägs under 1 eller av ett beslut om utvisning enligt 4 kap. 3 § och det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet ställts under uppsikt enligt bestämmelserna i 5 § tredje stycket.

[S2]Barnet får inte tas i förvar enligt första stycket 1 om det är tillräckligt att det ställs under uppsikt enligt bestämmelserna i 5 § andra stycket.

[S3]Barnet får inte skiljas från sin vårdnadshavare eller, om de är flera, en av dem genom att vårdnadshavaren eller barnet tas i förvar. Har barnet ingen vårdnadshavare här i riket får det tas i förvar endast om det föreligger synnerliga skäl. Lag (1996:1379).

Begränsning av tiden för förvar

[K6]4 §  En utlänning får inte hållas i förvar med stöd av 2 § första stycket 2 längre tid än 48 timmar.

[S2]I övrigt får en utlänning som fyllt 18 år inte hållas kvar i förvar mer än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats, får en sådan utlänning dock hållas i förvar i högst två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

[S3]Ett utländskt barn under 18 år får inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar, eller om det finns synnerliga skäl ytterligare 72 timmar. Lag (1996:1379).

 • RÅ 2006:5:En person som dömts till utvisning på grund av brott har hållits i förvar i närmare 18 månader sedan verkställigheten inhiberats efter begäran från bl.a. Europadomstolen. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet har synnerliga skäl för fortsatt förvar inte ansetts föreligga.
 • RÅ 1994:98:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
 • RÅ 1999:26:Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enligt utlänningslagen har polismyndighet fattat ett nytt beslut om fortsatt förvar av klaganden. Denne har ansetts ha ett beaktansvärt intresse av att trots det nya förvarsbeslutet få överklagandet prövat i sak av kammarrätten.
 • RÅ 2005:60:Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att ett beslut att avvisa honom kunnat verkställas, har en ytterligare förlängning av tiden i förvar - trots att den långa förvarstiden i stor utsträckning kunnat tillskrivas utlänningens eget handlande - inte ansetts stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet av avvisningsbeslutet.
 • RÅ 1993:15:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.

Uppsikt

[K6]5 §  En utlänning som har fyllt 18 år kan, under de förutsättningar som anges i 2 §, i stället för att tas i förvar ställas under uppsikt, om detta är tillräckligt.

[S2]Ett utländskt barn under 18 år kan, under de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 ställas under uppsikt.

[S3]Ett utländskt barn under 18 år kan dessutom ställas under uppsikt när beslut har meddelats om avvisning i annat fall än som avses i andra stycket eller om utvisning enligt 4 kap. 3 §.

[S4]Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos polismyndigheten i orten eller lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling eller uppfylla andra särskilda villkor. Lag (1996:1379).

 • RÅ 1994:98:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
 • RÅ 1999:26:Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enligt utlänningslagen har polismyndighet fattat ett nytt beslut om fortsatt förvar av klaganden. Denne har ansetts ha ett beaktansvärt intresse av att trots det nya förvarsbeslutet få överklagandet prövat i sak av kammarrätten.
 • RÅ 1994:36:Förutsättningarna för förvar av utlänning när fråga uppkommer om verkställighet av beslut om avvisning.
 • RÅ 1993:15:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.

Ny prövning

[K6]6 §  Ett beslut om förvar som avses i 4 § andra stycket skall prövas på nytt senast två veckor eller, om beslut har meddelats om avvisning eller utvisning, två månader efter den dag då förvarsbeslutet verkställdes.

[S2]Ett beslut om uppsikt skall prövas på nytt inom sex månader från beslutet.

[S3]Om utlänningen hålls kvar i förvar eller fortfarande skall stå under uppsikt, skall ny prövning fortlöpande ske inom samma tider.

[S4]Om ny prövning inte sker inom föreskriven tid upphör beslutet om förvar eller uppsikt att gälla.

 • RÅ 1994:98:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
 • RÅ 1999:26:Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enligt utlänningslagen har polismyndighet fattat ett nytt beslut om fortsatt förvar av klaganden. Denne har ansetts ha ett beaktansvärt intresse av att trots det nya förvarsbeslutet få överklagandet prövat i sak av kammarrätten.
 • RÅ 1993:15:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.

[K6]7 §  Varje ny prövning av ett beslut om förvar skall föregås av en förhandling. Detta gäller även ett beslut om uppsikt, om det inte med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter framstår som uppenbart att en sådan saknar betydelse.

 • RÅ 1994:98:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
 • RÅ 1993:15:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.

[K6]8 §  Om det inte längre finns skäl att hålla utlänningen i förvar eller under uppsikt, skall åtgärden omedelbart upphävas.

 • RÅ 1994:98:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
 • RÅ 2005:60:Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att ett beslut att avvisa honom kunnat verkställas, har en ytterligare förlängning av tiden i förvar - trots att den långa förvarstiden i stor utsträckning kunnat tillskrivas utlänningens eget handlande - inte ansetts stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet av avvisningsbeslutet.
 • RÅ 1993:15:Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.

Beslutande myndigheter

[K6]9 §  Beslut om förvar eller uppsikt fattas av den myndighet som handlägger ärendet.

[S2]Handläggande myndighet är:

[S3]polismyndigheten:

 1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet och till dess att ett ärende som skall prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlänningen lämnat landet,
 2. i och med att en dom eller ett beslut om utvisning enligt 4 kap. 7 § tas emot för verkställighet,
 3. i och med att ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 11 § andra stycket 3 eller ett ärende som lämnas över enligt 8 kap. 17 § tas emot för verkställighet, utom när prövning sker enligt 2 kap. 5 b §,

[S4]Migrationsverket:

 1. i och med att ett ärende som skall prövas av Migrationsverket tas emot av verket, eller prövning sker enligt 2 kap. 5 b §, och till dess att beslut meddelas eller, i förekommande fall, utlänningen har lämnat landet; överklagas beslutet eller får det verkställas trots att det inte vunnit laga kraft eller på annan grund, är verket handläggande myndighet till dess ärendet tas emot av Utlänningsnämnden respektive polismyndigheten, om ärendet överlämnats dit enligt 8 kap. 17 §,
 2. i och med att Utlänningsnämndens eller regeringens beslut om avvisning eller utvisning tas emot för verkställighet, under förutsättning att ärendet inte har lämnats över till polismyndigheten enligt 8 kap. 17 §, och

[S5]Utlänningsnämnden:

[S6]i och med att ärendet tas emot och till dess att beslut meddelas och beslutet, i förekommande fall, tas emot av Migrationsverket eller polismyndigheten för verkställighet.

[S7]När ett ärende tagits emot i det departement som har till uppgift att bereda ärendet, anses regeringen som handläggande myndighet. Beslut i frågor om förvar eller uppsikt fattas av det statsråd som skall föredra ärendet. Beslut att ta eller hålla kvar någon i förvar kan inte fattas av regeringen. Motsvarande gäller beträffande uppsikt.

[S8]I ett ärende där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 8 kap. 10 § första stycket skall regeringen inte anses som handläggande myndighet innan beslut om inhibition meddelats.

[S9]Polismyndigheten får också fatta beslut om att tillfälligt ta en utlänning i förvar eller ställa honom under uppsikt, om det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens beslut. Beslut med stöd av detta stycke skall skyndsamt anmälas till den myndighet som handlägger ärendet, och denna myndighet skall därefter omedelbart pröva om beslutet om förvar eller uppsikt skall fortsätta att gälla. Lag (2005:762).

Prop. 2003/04:59: Ändringarna i denna paragraf följer främst av att 2 kap. 5 b § UtlL föreslås upphöra att gälla, att bestämmelser om inhibition flyttas till nya paragrafer samt av att nya bestämmelser om inhibition införs i lagen.

I första stycket anges huvudregeln att det är den myndighet som handlägger ärendet som också är handläggande myndighet i fråga om förvar eller uppsikt. Emellertid finns det undantag från denna princip ...

[K6]10 §  Om en utlänning som har tagits i förvar eller står under uppsikt avvisas eller utvisas, skall den myndighet som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar eller stå under uppsikt.

[S2]Regeringen får upphäva beslut om förvar eller uppsikt.

[K6]11 §  Att en polisman i vissa fall får omhänderta en utlänning i avvaktan på polismyndighetens beslut om förvar framgår av 11 § polislagen (1984:387).

[S2]Om utlänningskontroll sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, har tulltjänstemannen, tjänstemannen vid Kustbevakningen eller passkontrollanten samma rätt att omhänderta en utlänning som polismannen. Omhändertagandet skall så skyndsamt som möjligt anmälas till en polisman för prövning av om åtgärden skall bestå. Lag (1999:456).

Bestämmelser om förhandling

[K6]12 §  Förhandling om förvar eller uppsikt skall hållas inför den myndighet som beslutar om åtgärden. Denna myndighet får bestämma att förhandlingen i stället skall hållas av en tingsrätt.

[S2]Myndigheten får bestämma att även någon annan än utlänningen skall höras vid förhandlingen. Om förhandlingen inte hålls vid den myndighet som skall besluta om förvar eller uppsikt, skall, förutom utlänningen, en representant för myndigheten vara närvarande.

[S3]I ärenden om uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning som handläggs av regeringen, får det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer, besluta om förhandlingen och utse en tingsrätt eller en förvaltningsmyndighet att hålla den. Därvid gäller andra stycket på motsvarande sätt.

[K6]13 §  Utlänningen och andra personer som skall höras skall kallas till förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar, skall den tingsrätt eller förvaltningsmyndighet som håller förhandlingen besluta om hans inställelse. Har kallelse till förhandlingen delgetts den som skall höras minst fyra dagar före förhandlingen och uteblir den kallade utan att ha anmält laga förfall, får tingsrätten eller förvaltningsmyndigheten besluta att han skall hämtas genom polismyndighetens försorg. Hämtning av någon annan än utlänningen får dock ske endast om det finns synnerliga skäl.

[K6]14 §  Vid förhandlingen skall noga utredas de omständigheter som kan inverka på ärendets avgörande. Utlänningen skall få tillfälle att ange sin ståndpunkt och att uttala sig om de omständigheter som åberopas i ärendet.

[S2]Förhandling vid tingsrätt skall ske enligt bestämmelserna om bevisupptagning utom huvudförhandling i brottmål i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten besluta att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer fram uppgifter, för vilka hos domstolen gäller sekretess som anges i sekretesslagen (1980:100).

[S3]Förhandling vid förvaltningsmyndighet skall ske enligt bestämmelserna om muntlig förhandling i förvaltningsprocesslagen (1971:291) i tillämpliga delar.

[K6]15 §  För inställelsen vid förhandlingen skall utlänningen få ersättning av allmänna medel för resa och uppehälle, om det bedöms skäligt med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden, den tid han har vistats i Sverige samt övriga omständigheter. Förskott får beviljas på ersättningen.

[S2]Andra personer som på kallelse har inställt sig vid förhandlingen för att höras har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för kostnad och tidsspillan med anledning av inställelsen. Förskott får beviljas på ersättning för resa och uppehälle.

[S3]Ersättning och förskott beslutas av den myndighet eller domstol som håller förhandlingen.

[S4]Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

Verkställighet av beslut om förvar

[K6]16 §  Migrationsverket svarar för att ett beslut om förvar verkställs. Lag (2000:292).

Biträde av polisen

[K6]17 §  På begäran av Migrationsverket eller den myndighet som annars har fattat ett beslut om förvar skall polismyndigheten lämna biträde för att genomföra beslutet.

[S2]Om Migrationsverket begär det, skall polismyndigheten även lämna biträde för att ombesörja förflyttning av en utlänning som hålls i förvar. Lag (2000:292).

Behandlingen av utlänningar som hålls i förvar

[K6]18 §  Utlänningar som hålls i förvar skall behandlas humant och deras värdighet skall respekteras. Lag (1997:432).

[K6]19 §  Utlänningar som hålls i förvar enligt denna lag skall vistas i lokaler som har ordnats särskilt för dem (förvarslokaler). Migrationsverket har ansvaret för förvarslokalerna och för behandlingen och tillsynen av de utlänningar som hålls i förvar.

[S2]Migrationsverket får besluta att en utlänning som hålls i förvar skall placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, om

 1. utlänningen har utvisats på grund av brott enligt 4 kap. 7 §,
 2. utlänningen hålls avskild enligt 22 § och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en förvarslokal, eller
 3. det annars finns synnerliga skäl.

[S3]Ett barn under 18 år som hålls i förvar får inte placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Lag (2004:206).

 • RÅ 2004:38:Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredje dag skall ompröva beslut att hålla förvarstagen utlänning avskild gäller inte i fråga om utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest med stöd av 6 kap. 19 § andra stycket 2 samma lag.

[K6]20 §  För de utlänningar som skall vistas i förvarslokal enligt 19 § första stycket gäller bestämmelserna i 21-31 §§.

[S2]För utlänningar som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest enligt 19 § andra stycket gäller i stället lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. i tillämpliga delar. Sådana utlänningar skall därutöver beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten. Lag (1997:432).

 • RÅ 2004:38:Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredje dag skall ompröva beslut att hålla förvarstagen utlänning avskild gäller inte i fråga om utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest med stöd av 6 kap. 19 § andra stycket 2 samma lag.

[K6]21 §  En utlänning som hålls i förvar får hindras att lämna förvarslokalen och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som krävs för att ändamålet med förvar tillgodoses eller som är nödvändig för ordningen och säkerheten i lokalen. Begränsning av rörelsefriheten får också ske, om utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra.

[S2]Verksamhet som rör förvar skall utformas på ett sätt som innebär minsta möjliga intrång i den enskildes integritet och rättigheter. Lag (1997:432).

[K6]22 §  En utlänning som hålls i förvar och har fyllt 18 år får hållas avskild från andra som tagits i förvar, om det är nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen eller om utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra.

[S2]Beslut om att hålla någon avskild fattas av Migrationsverket. Beslutet skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst var tredje dag.

[S3]En utlänning som hålls avskild därför att utlänningen utgör en fara för sig själv skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Lag (2000:292).

 • RÅ 2004:38:Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredje dag skall ompröva beslut att hålla förvarstagen utlänning avskild gäller inte i fråga om utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest med stöd av 6 kap. 19 § andra stycket 2 samma lag.

[K6]23 §  Utlänningar som hålls i förvar skall ges tillfälle till aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus. Lag (1997:432).

[K6]24 §  Om det inte i ett särskilt fall möter hinder med hänsyn till förvarsverksamhetens bedrivande, skall en utlänning som hålls i förvar ges möjlighet att ta emot besök och på annat sätt ha kontakt med personer utanför lokalen.

[S2]Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten, får ett besök övervakas. Ett besök av ett offentligt biträde eller en advokat får övervakas endast om biträdet eller advokaten själv begär det. Lag (1997:432).

[K6]25 §  En utlänning som hålls i förvar får inte utan tillstånd inneha alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller något annat som kan skada någon eller vara till men för ordningen inom lokalen. Lag (1997:432).

[K6]26 §  Om det finns skälig misstanke att en utlänning som hålls i förvar bär på sig något som utlänningen inte får inneha enligt 25 § eller enligt narkotikastrafflagen (1968:64), får utlänningen kroppsvisiteras för kontroll av detta.

[S2]Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad som krävs med hänsyn till ändamålet med åtgärden. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

[S3]Kvinnor får inte kroppsvisiteras av eller i närvaro av andra män än läkare eller legitimerade sjuksköterskor. Om en visitation enbart innebär att föremål som en kvinna har med sig undersöks, får den dock genomföras och bevittnas av en man. Lag (1997:432).

[K6]27 §  En utlänning som hålls i förvar får inte ta emot en försändelse utan föregående undersökning, om det finns skälig misstanke att försändelsen innehåller sådan egendom som inte får innehas enligt 25 § eller enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

[S2]Om utlänningen inte medger att försändelsen öppnas i hans eller hennes närvaro, skall försändelsen tas om hand för utlänningens räkning, men den får inte öppnas.

[S3]En undersökning får inte avse det skriftliga innehållet i brev eller andra skriftliga handlingar. Försändelser från offentliga biträden, advokater, internationella organ som har behörighet att ta emot klagomål från enskilda eller från Förenta nationernas flyktingkommissarie får aldrig undersökas. Lag (1997:432).

[K6]28 §  Påträffas inom en förvarslokal eller hos en utlänning som hålls i förvar egendom som inte får innehas enligt 25 § eller enligt narkotikastrafflagen (1968:64), får egendomen tas om hand.

[S2]Kan det antas att en utlänning genom att inneha eller ta emot egendom enligt första stycket gjort sig skyldig till brott eller saknas känd ägare, skall egendomen skyndsamt överlämnas till polisen.

[S3]I annat fall skall egendomen tas om hand för utlänningens räkning. Lag (1997:432).

[K6]29 §  Egendom som har tagits om hand enligt 27 § andra stycket eller 28 § tredje stycket skall återlämnas till utlänningen när förvarsbeslutet har upphört att gälla. Lag (1997:432).

[K6]30 §  En utlänning som hålls i förvar har rätt att få sådan dagersättning och särskilt bidrag som avses i 17 och 18 §§ lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Lag (1997:432).

[K6]31 §  En utlänning som hålls i förvar skall ha tillgång till hälso- och sjukvård i samma omfattning som den som ansökt om uppehållstillstånd enligt 3 kap.2 eller 3 §§ även om utlänningen inte har ansökt om ett sådant tillstånd.

[S2]Om en utlänning som hålls i förvar behöver sjukhusvård under förvarstiden, skall utlänningen ges tillfälle till sådan vård.

[S3]Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där utlänningen vårdas skall se till att Migrationsverket eller den som förestår förvarslokalen genast underrättas, om utlänningen önskar lämna eller redan har lämnat sjukhuset. Lag (2000:292).

Rätten att överklaga

[K7]1 §  Beslut av förvaltningsmyndigheter i ärenden enligt denna lag får överklagas endast om det anges i detta kapitel.

[S2]Regeringen får pröva ansökningar om upphävande av en avvisning eller en utvisning endast i de fall som anges i detta kapitel.

Beslut om avvisning och utvisning

Polismyndighetens beslut

[K7]2 §  En polismyndighets beslut om avvisning får av utlänningen överklagas till Migrationsverket. Lag (2000:292).

Migrationsverkets beslut

[K7]3 §  Migrationsverkets beslut i fråga om avvisning eller utvisning samt om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller om återkallelse av ett uppehållstillstånd får av utlänningen överklagas till Utlänningsnämnden. Beslut om avslag på en ansökan enligt 2 kap. 5 b § får dock inte överklagas. Migrationsverkets beslut i fråga om arbetstillstånd eller återkallelse av arbetstillstånd får av utlänningen överklagas till nämnden under förutsättning att frågan om tillstånd har behandlats i samband med ett beslut i fråga om avvisning eller utvisning.

[S2]Utlänningsnämnden består av ordförande och övriga ledamöter till det antal regeringen bestämmer. För ordförande skall finnas ersättare. Ledamöter och ersättare för ordförande utses av regeringen. Ordförande och ersättare för ordförande skall vara jurister och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare eller annan likvärdig erfarenhet. Lag (2005:762).

Prop. 2003/04:59: Genom den föreslagna ändringen i första stycket införs möjligheten att till Utlänningsnämnden överklaga Migrationsverkets beslut att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning enligt den föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 13 b §.

[K7]3 a §  Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § får överklagas av förundersökningsledaren till Utlänningsnämnden.

[S2]Migrationverkets beslut om avslag på en sådan ansökan får dock inte överklagas av utlänningen. Lag (2004:206).

Beslut om flyktingförklaring och resedokument

[K7]4 §  Migrationsverkets beslut om flyktingförklaring eller resedokument samt återkallelse av flyktingförklaring får av utlänningen överklagas till Utlänningsnämnden. Lag (2000:292).

Beslut vid sidan av beslut om avvisning eller utvisning

[K7]5 §  När Migrationsverket eller Utlänningsnämnden fattar beslut i ett överklagat ärende om avvisning eller utvisning, får beslut fattas också i fråga om uppehållstillstånd även om denna fråga inte har tagits upp av utlänningen.

[S2]Utlänningsnämnden får vid prövning av ett beslut om avvisning eller utvisning besluta att utlänningen skall för viss tid förbjudas att återvända till Sverige, även om lägre instans inte har meddelat ett sådant förbud.

[S3]Migrationsverket och Utlänningsnämnden får vid prövning av ett beslut om avvisning eller utvisning samtidigt meddela sådant beslut angående barn under sexton år som står under utlänningens vårdnad, även om lägre instans inte har prövat denna fråga. I ärenden hos Utlänningsnämnden gäller detta dock inte om det för barnet har åberopats sådana omständigheter som avses i 3 kap. 1 §, såvida det inte är uppenbart att det inte finns grund för asyl. Lag (2000:292).

Beslut att omhänderta biljett

[K7]6 §  Migrationsverkets eller en polismyndighets beslut om att omhänderta en biljett får av utlänningen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:292).

Beslut om förvar

[K7]7 §  Beslut av en polismyndighet, av Migrationsverket eller av Utlänningsnämnden om förvar får av utlänningen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt och utan begränsning till viss tid.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på framställning av utlänningen, om åtgärden skall bestå. Lag (2000:292).

 • RÅ 1993:88:Fråga i visst fall om lagligheten av beslut om förvar enligt utlänningslagen, när beslutet meddelats först sedan tidigare beslut om förvar upphört att gälla.
 • RÅ 1995:20:Beslut av Statens invandrarverks regionkontor skall överklagas till länsrätt i det län där regionkontoret är beläget och inte till länsrätten i det län där huvudkontoret är beläget.

[K7]7 a §  Migrationsverkets beslut i särskilda fall enligt 6 kap.19 och 21-31 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:292).

Dom eller beslut om utvisning på grund av brott

[K7]8 §  En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott får överklagas enligt vad som gäller om överklagande av allmän domstols dom eller beslut i brottmål.

Beslut om ersättning m.m.

[K7]9 §  En förvaltningsmyndighets beslut

 1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag,
 2. att avvisa ombud eller biträde, eller
 3. i en jävsfråga,

[S2]får överklagas utan samband med ärendet i övrigt.

[S3]Beslut om ersättning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:74).

Beslut om kostnadsansvar och om särskild avgift

[K7]10 §  Beslut om betalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § och om särskild avgift enligt 10 kap. 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Paragrafen är ny.

I bestämmelsen anges att beslut om betalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § UtlL och om särskild avgift enligt 10 kap. 9 § UtlL får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och att det vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd. Detta motsvarar vad som enligt utlänningsförordningen ...

Överlämnande av ärenden till regeringen

[K7]11 §  Migrationsverket får med eget yttrande överlämna ett ärende till Utlänningsnämnden för avgörande, om ärendet på grund av familjeanknytning eller av någon annan liknande orsak har samband med ett ärende enligt denna lag som prövas av nämnden. Ärenden enligt 2 kap. 5 b § får inte överlämnas till Utlänningsnämnden.

[S2]Migrationsverket eller Utlänningsnämnden får med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen för avgörande om

 1. ärendet på grund av familjeanknytning eller någon annan liknande orsak har samband med ett ärende enligt denna lag som prövas av regeringen,
 2. ärendet bedöms ha sådan betydelse för rikets säkerhet eller annars för allmän säkerhet eller för rikets förhållande till främmande makt eller mellanfolklig organisation att regeringen bör pröva ärendet,
 3. det bedöms vara av särskild vikt för ledning av denna lags tillämpning att regeringen avgör ett ärende som kan antas få betydelse för frågan om uppehållstillstånd för en grupp utlänningar som åberopar huvudsakligen samma skäl till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd, eller
 4. det i andra fall än som anges i punkt 3 bedöms vara av synnerlig vikt för ledning av denna lags tillämpning att regeringen prövar ett ärende.

[S3]När Migrationsverket överlämnar ett ärende till regeringen skall verket först sända ärendet till Utlänningsnämnden. Nämnden skall med eget yttrande skyndsamt vidarebefordra ärendet till regeringen. Av nämndens yttrande skall framgå vilken uppfattning nämnden har i sakfrågan samt om ärendet bör avgöras av regeringen. Det som sägs i detta stycke gäller dock endast för de ärenden där ett beslut av Migrationsverket hade kunnat överklagas till nämnden.

[S4]Vad som i 5 § föreskrivs om Migrationsverket och Utlänningsnämnden gäller också regeringen, när den avgör ett överlämnat ärende.

[S5]Ärenden enligt 2 kap. 5 b § får inte överlämnas till regeringen. Lag (2005:762).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket är avsedd att förtydliga att Migrationsverket inte får överlämna verkställighetsärenden till Utlänningsnämnden. Dessa ärenden skall Migrationsverket eller regeringen pröva enligt vad som anges i de föreslagna nya bestämmelserna i 8 kap. 13 a–13 c §§.

Ändringen i andra stycket är en ren följdändring av att 2 kap. 5 b § föreslås upphöra att gälla.

Ett nytt tredje stycke har lagts till som anger att ett ärende som avser verkställighet ...

Nöjdförklaring

[K7]12 §  En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller en dom eller ett beslut om utvisning kan förklara att han avstår från att överklaga beslutet eller domen i den delen (nöjdförklaring).

[K7]13 §  Nöjdförklaring avges inför

 1. den myndighet som har meddelat beslutet eller domen,
 2. polismyndighet som inte har meddelat beslutet, eller
 3. chefen för en kriminalvårdsanstalt eller chefen för ett häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring.

[S2]Nöjdförklaringen får dock avges inför en annan myndighet än den som har meddelat beslutet eller domen bara i vittnes närvaro och om den som tar emot förklaringen har tillgång till en utskrift av beslutet eller domen eller ett bevis om vad avgörandet innehåller. Lag (1990:1040).

[K7]14 §  En nöjdförklaring kan inte återtas. Om utlänningen har överklagat beslutet eller domen när nöjdförklaringen avges, skall hans överklagande i fråga om avvisning eller utvisning anses återkallat genom nöjdförklaringen. Om utlänningen ansökt om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, resedokument, flyktingförklaring eller främlingspass skall ansökningen anses återkallad genom nöjdförklaringen.

Upphävande av avvisnings- och utvisningsbeslut i vissa fall

[K7]15 §  Om Migrationsverket efter omprövning eller prövning enligt 2 kap. 5 b § beviljar en utlänning uppehållstillstånd, får verket samtidigt upphäva ett beslut om avvisning eller utvisning. Meddelar Migrationsverket ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att upphäva beslutet om avvisning eller utvisning, får detta inte verkställas medan tillståndet gäller.

[S2]Migrationsverket får dock inte upphäva en domstols dom eller beslut om utvisning eller meddela uppehållstillstånd för den som har utvisats genom en sådan dom eller ett sådant beslut. Lag (2005:762).

Prop. 2003/04:59: Ett nytt andra stycke har lagts till.

Första meningen motsvarar helt vad som anges i nuvarande första stycket andra meningen. Andra meningen motsvarar till viss del sista meningen i första stycket i dess nuvarande lydelse. Tidigare angavs att ett beslut om avvisning eller utvisning inte fick verkställas om Utlänningsnämnden på grund av en ny ansökan beviljar en utlänning uppehållstillstånd utan att upphäva beslutet om avvisning eller utvisning. I det nu föreslagna andra stycket ...

[K7]16 §  Om regeringen finner att en dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott inte kan verkställas eller om det annars finns särskilda skäl för att beslutet inte längre skall gälla, får regeringen upphäva avgörandet helt eller delvis. Därvid får regeringen fatta beslut också i fråga om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

[S2]Om domen eller beslutet om utvisning inte upphävs kan, i fall som avses i första stycket, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd meddelas av regeringen. Utvisningsbeslutet får inte verkställas medan tillståndet gäller. Lag (1991:1573).

[K7]18 §  Har en utlänning lämnat oriktig uppgift om sitt namn, sin nationalitet eller annan omständighet av betydelse för hans identitet och har uppgiften tagits in i en myndighets beslut, får myndigheten besluta om rättelse. Lag (1995:773).

Hinder mot verkställighet

Risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr

[K8]1 §  En avvisning eller en utvisning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att tro att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och inte heller till ett land där han inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han skulle vara i sådan fara. Lag (1996:1379).

Risk för förföljelse

[K8]2 §  När en avvisning eller en utvisning skall verkställas, får utlänningen inte sändas till ett land där han riskerar att utsättas för förföljelse och inte heller till ett land där han inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han löper risk för förföljelse.

[S2]En utlänning får dock sändas till ett land som avses i första stycket, om det inte går att sända honom till något annat land och utlänningen genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige. Detta gäller inte om den förföljelse som hotar honom i det andra landet innebär fara för hans liv eller annars är av särskilt svår beskaffenhet.

[S3]Likaså får utlänningen sändas till ett land som avses i första stycket, om han har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för Sveriges säkerhet och det finns anledning att anta att han skulle fortsätta sådan verksamhet här och han inte kan sändas till något annat land.

3 § har upphävts genom lag (1996:1379).

[K8]4 §  En utlänning som avses i 3 kap. 3 § första stycket 2 får inte sändas till sitt hemland eller till ett land, där han riskerar att sändas vidare till hemlandet, om han har synnerliga skäl mot detta. Lag (1996:1379).

Vart verkställigheten skall ske

[K8]5 §  Om det inte finns hinder mot verkställigheten enligt 1, 2 eller 4 §, skall

 1. ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av regeringen, Utlänningsnämnden, eller Migrationsverket verkställas genom att utlänningen sänds till det land eller, om flera länder angetts, något av de länder som anges i beslutet,
 2. ett beslut om avvisning som meddelas av en polismyndighet samt domstols dom eller beslut om utvisning verkställas genom att utlänningen sänds till sitt hemland eller, om möjligt, till det land från vilket utlänningen kom till Sverige. Om verkställighet inte kan genomföras till något av dessa länder får en utlänning i stället sändas till ett land som utlänningen har anknytning till.

[S2]En utlänning som skall avvisas eller utvisas får alltid sändas till ett land som utlänningen visar att mottagande kan ske i. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket är en följdändring på grund av att en ny paragraf föreslås i utlänningslagen, 8 kap. 3 §.

Prop. 2003/04:50: Enligt första stycket punkt 1 skall, om det inte finns hinder mot verkställigheten enligt 1, 2 eller 4 §, verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som meddelas av regeringen, Utlänningsnämnden eller Migrationsverket genomföras genom att utlänningen sänds till det land eller något av de länder som anges i beslutet.

När det gäller en polismyndighets verkställighet av egna beslut om avvisning och av domstols dom eller beslut om utvisning skall, enligt första stycket ...

[K8]6 §  En utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg eller ett luftfartyg direkt från en stat som inte omfattas av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen) och som avvisats därför att han saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i landet eller medel för sin hemresa, får föras tillbaka till fartyget eller luftfartyget eller sättas ombord på annat sådant med samma ägare eller brukare (transportören). Om det är nödvändigt att bevakningspersonal följer med skall även den ges plats på fartyget eller luftfartyget.

[S2]Vägrar befälhavaren på fartyget eller luftfartyget att ta emot utlänningen eller bevakningspersonalen, får polismyndigheten förelägga honom vite.

[S3]Första stycket gäller inte om fartyget eller luftfartyget skall avgå till ett land dit utlänningen inte får sändas enligt 1, 2 eller 4 §. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket är en följdändring på grund av att en ny paragraf föreslås i utlänningslagen, 8 kap. 3 §.

Prop. 2003/04:50: Första stycket ändras på så sätt att det anges att utlänningen skall ha kommit direkt från en stat som inte omfattas av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen). De stater som omfattas av Schengenavtalet är de stater som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna. Ordalydelsen medför att när nya stater ansluter sig till konventionen kommer de också ...

Verkställighet av icke lagakraftvunna beslut

[K8]7 §  En polismyndighets beslut om avvisning skall verkställas även om det har överklagats.

[S2]Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning får verkställas fastän beslutet inte har vunnit laga kraft, om utlänningen har avgett nöjdförklaring.

[S3]Verkställighet får också ske om utlänningen har avgett nöjdförklaring beträffande en domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott och åklagaren medger det.

[S4]Ett beslut om avvisning eller utvisning får dock inte verkställas förrän en ådömd fängelsepåföljd har avtjänats eller verkställigheten av den har flyttats över till ett annat land. Har allmänt åtal väckts mot utlänningen får ett beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas förrän åtalet har prövats slutligt, såvida inte åtalet läggs ned. Lag (2000:292).

[K8]8 §  Migrationsverket får förordna att verkets beslut om avvisning får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft (omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller skall beviljas på någon annan grund.

[S2]Beslut om omedelbar verkställighet får meddelas senare än tre månader efter den första ansökan om uppehållstillstånd efter ankomsten till landet bara om synnerliga skäl talar för detta.

[S3]Beslut om omedelbar verkställighet får inte meddelas beträffande en utlänning i fall där ett tidigare beslut om avvisning eller utvisning upphört att gälla enligt 15 §. Lag (2005:762).

Avbrytande av verkställigheten (inhibition)

[K8]9 §  Om en utlänning har överklagat ett beslut om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet enligt 8 §, skall Migrationsverket pröva om verkställigheten av beslutet tills vidare skall avbrytas (inhibition). I samband med omprövning av ett avvisningsbeslut med ett sådant förordnande skall Migrationsverket pröva om inhibition skall meddelas. Lag (2000:292).

[K8]10 §  Regeringen får, vid prövning av en fråga om upphävande av en domstols dom eller beslut om utvisning, besluta om inhibition av det tidigare meddelade beslutet.

[S2]Om det i andra fall finns särskilda skäl till det får Migrationsverket besluta om inhibition.

[S3]I ett ärende enligt 2 kap. 5 b § får verkställighet av ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut inte ske förrän Migrationsverket fattat beslut i fråga om uppehållstillstånd. Detta gäller inte ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som skall verkställas av polismyndigheten enligt 11 § andra stycket 3.Lag (2005:762).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket är en följdändring av att nuvarande 2 kap. 5 b § UtlL föreslås upphöra att gälla. Den nya ordalydelsen möjliggör för

Utlänningsnämnden att besluta om inhibition av verkställigheten av det tidigare meddelade beslutet om avvisning eller utvisning vid prövning ...

[K8]10 a §  Om ett internationellt organ som har rätt att pröva klagomål från enskilda riktar en begäran till Sverige om inhibition av ett avvisningsbeslut eller ett utvisningsbeslut, skall inhibition meddelas om inte synnerliga skäl talar mot detta. Lag (1996:1379).

Verkställande myndighet

[K8]11 §  Beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas av Migrationsverket om inte annat sägs i andra eller tredje stycket.

[S2]Polismyndigheten skall verkställa

 1. polismyndighets beslut om avvisning,
 2. domstols dom eller beslut om utvisning enligt 4 kap. 7 §,
 3. beslut om avvisning eller utvisning i ärenden där frågor om rikets säkerhet eller allmän säkerhet prövats, om regeringen eller Utlänningsnämnden bestämmer det.

[S3]Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende till polismyndigheten för verkställighet enligt de förutsättningar som anges i 8 kap. 17 §. Lag (2000:292).

Tidpunkten för verkställighet

[K8]12 §  En polismyndighets beslut om avvisning, Migrationsverkets beslut om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet samt domstols dom eller beslut om utvisning skall verkställas snarast möjligt.

[S2]I andra fall än som avses i första stycket, skall en utlänning som har avvisats lämna landet inom två veckor och en utlänning som har utvisats lämna landet inom fyra veckor efter det att beslutet vann laga kraft, om inte annat bestäms i beslutet.

[S3]Om utlänningen inte lämnar landet inom den föreskrivna tiden eller det med säkerhet måste antas att han inte har för avsikt att frivilligt lämna landet inom denna tid, skall beslutet verkställas så snart det kan ske av den myndighet som enligt 11 § är ansvarig för verkställigheten. Lag (2000:292).

Underrättelse om hinder mot verkställighet

[K8]13 §  Om en verkställande polismyndighet finner att verkställigheten inte kan genomföras eller att ytterligare besked behövs, skall myndigheten underrätta Migrationsverket om detta.

[S2]Migrationsverket får i ett sådant fall besluta i fråga om verkställigheten eller vidta de åtgärder i övrigt som behövs.

[S3]Om verkställigheten avser en dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott, skall Migrationsverket skyndsamt överlämna ärendet till regeringen för prövning om verkställigheten inte kan genomföras. Lag (2000:292).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första meningen första stycket innebär endast ett förtydligande. I bestämmelsen i dess nuvarande lydelse sägs att verkställande myndighet under vissa förutsättningar skall underrätta Migrationsverket. Annan verkställande myndighet än Migrationsverket kan vara en polismyndighet eller Rikspolisstyrelsen, vilket nu anges i den föreslagna lydelsen (jfr 7 § andra stycket polislagen [1984:387]). Andra meningen i första stycket ...

När ett beslut skall anses verkställt

[K8]14 §  Ett beslut om avvisning eller utvisning skall anses verkställt, om utlänningen har lämnat landet och beslutet har vunnit laga kraft.

Preskription

[K8]15 §  Ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte har meddelats av allmän domstol, upphör att gälla, om det inte har verkställts inom fyra år från det att beslutet vann laga kraft.

[S2]Om en utlänning inte har kunnat anträffas för verkställighet av ett beslut enligt första stycket inom fyraårstiden, och frågan om verkställighet fortfarande får ske kommer upp därefter, skall beslutet anses verkställt enligt 14 § inom fyraårstiden, om inte annat visas.

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol kommer att upphöra att gälla först efter fyra år oavsett om beslutet har verkställts eller inte. Har förbud att återvända meddelats för längre tid än fyra år upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla när tiden för återreseförbudet går ut. Detta är en skillnad i förhållande till tidigare regler om när ett beslut upphörde att gälla. Dessa regler avsåg endast beslut ...

Ny verkställighet

[K8]16 §  Om en utlänning som har avvisats eller utvisats med förbud att återvända ändå återkommer till Sverige utan att ha fått särskilt tillstånd till ett kort besök här enligt 4 kap. 15 § eller stannar kvar här efter det att giltighetstiden för ett sådant särskilt tillstånd har gått ut, skall beslutet verkställas på nytt.

Prop. 2003/04:59: Lagtexten har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning får verkställas, så länge beslutet inte har upphört att gälla enligt bestämmelserna i 15 §. En förutsättning är att beslutet har vunnit laga kraft eller att beslutet får verkställas även om det inte har vunnit laga ...

[K8]17 §  Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende för verkställighet till polismyndigheten, om den som skall avvisas eller utvisas håller sig undan och inte kan anträffas utan polismyndighetens medverkan eller om det kan antas att tvång kommer att behövas för att genomföra verkställigheten. Lag (2000:292).

Utlänningens ansvar för resekostnader

[K9]1 §  Om en utlänning avvisas eller utvisas, är han skyldig att betala kostnaden för sin egen resa till den ort dit han sänds eller åläggs att resa genom en myndighets försorg.

[S2]Detsamma gäller när en utlänning som bara får vistas i en viss del av Sverige, genom polismyndighetens försorg förs tillbaka till en plats där han får vistas.

Transportörens kostnadsansvar

[K9]2 §  Om en utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg eller ett luftfartyg direkt från en stat som inte omfattas av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen) avvisas därför att han saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i landet eller medel för sin hemresa, är transportören skyldig att ersätta staten för

 1. kostnaden för utlänningens resa från Sverige,
 2. resekostnaden från Sverige och tillbaka för den bevakningspersonal som behöver följa med, och
 3. kostnaden för utlänningens uppehälle här innan avvisningen kan verkställas, om dröjsmålet av verkställigheten beror på transportören.

[S2]Transportören skall helt eller delvis befrias ifrån denna skyldighet, om

 1. han visar att han har haft skälig anledning att anta att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller
 2. det med hänsyn till kostnadens storlek eller av andra skäl framstår som uppenbart oskäligt att kräva ut kostnaden. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Innehållet i paragrafen är delvis nytt.

I första stycket har lagts till att utlänningen skall ha kommit direkt från en stat som inte omfattas av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen). De stater som omfattas av Schengenavtalet är de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen eller som ...

 • RÅ 1993:27:Fråga om flygtransportörs (SAS) skyldighet att utge ersättning enligt utlänningslagen för statens kostnader för avvisad utlännings resa från Sverige (I-VI).

[K9]3 §  Om en utlänning, som är anställd ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg eller som utan tillåtelse har följt med detta, lämnar fartyget eller luftfartyget under dess uppehåll i Sverige och olovligen reser in i Sverige och avvisas, är fartygets eller luftfartygets ägare eller brukare skyldig att svara dels för de kostnader för hans uppehälle som uppstår för de närmaste tre månaderna, dels för hans utresa ur Sverige. Har fartyget eller luftfartyget utländsk ägare eller brukare, är befälhavaren skyldig att på dennes vägnar svara för dessa kostnader, om det inte är uppenbart oskäligt.

Straffansvar

[K10]1 §  Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 2 kap. 4 a §.

[S2]I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2004:206).

[K10]1 a §  Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.

[S2]Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst fastän utlänningen inte har föreskrivet arbetstillstånd. I fråga om påförande av särskild avgift gäller 7 och 8 §§. Lag (2004:206).

[K10]1 b §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Schengenkonventionen. Lag (2004:206).

[K10]2 §  Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms

 1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en författning som har utfärdats med stöd av denna lag,
 2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en författning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse. Lag (2004:206).

Prop. 1999/2000:64: I paragrafen har som en ny punkt 4 lagts till en bestämmelse, utformad enligt Lagrådets förslag, som möjliggör att en utlänning som på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns kan dömas till påföljd. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.7.3.

Yttre gräns definieras i Schengenkonventionen artikel 1 som de avtalsslutande parternas land- och sjögränser samt flygplatser och hamnar, såvida ...

 • NJA 1990 s. 761:Fråga vid tillämpningen av 96 § utlänningslagen (1980:376), numera 10 kap 2 § utlänningslagen (1989:529), om innebörden av rekvisitet "försvårande omständigheter".

[K10]2 a §  Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i Europeiska unionen eller Norge eller Island döms för människosmuggling till fängelse i högst två år.

[S2]Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen

 1. utförts mot ersättning,
 2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
 3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts under hänsynslösa former.

[S3]Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S4]För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2004:206).

 • RH 2002:54:Straffbestämmelsen i 10 kap 2 a § utlänningslagen har inte ansetts omfatta den som endast hjälper någon att ta sig till Sverige för att här omedelbart ansöka om asyl.

[K10]3 §  Till fängelse i högst ett år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms en utlänning som uppsåtligen överträder föreskrifter som har meddelats enligt denna lag eller enligt en författning som har utfärdats med stöd av denna lag och som innebär skyldighet för honom att endast vistas inom en viss del av landet. Lag (2004:206).

[K10]3 a §  Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, medlemsstat i Europeiska unionen, Norge eller Island, om detta görs i vinstsyfte.

[S2]För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2004:206).

Prop. 1999/2000:64: Bestämmelsen är ny och har utformats enligt Lagrådets förslag. I paragrafen anges att bestämmelserna i 10 kap. 2 a § i vissa fall och 3 § skall äga motsvarande tillämpning om den brottsliga gärningen riktats mot en annan Schengenstat än Sverige. Bakgrunden till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.7.3. I 10 kap. 2 a § UtlL uppställs inte något ...

[K10]4 §  Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 4 kap. 7 § inte har haft rätt att återvända hit. Detta gäller dock inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 3 kap.2 eller 3 §.

[S2]I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2004:206).

 • NJA 2007 s. 400:En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat förbud att återvända till riket återvänt hit vid två tillfällen. Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I = B 2740-06). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag (2005:716) trätt i kraft (II = B 5037-06). Åtal för brott mot utlänningslagen har ogillats i båda fallen.

[K10]5 §  Den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för organiserande av människosmuggling till fängelse i högst två år.

[S2]Är brottet grovt döms för grovt organiserande av människosmuggling till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen innefattar ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation, eller innefattar livsfara eller annan hänsynslöshet gentemot utlänningarna.

[S3]Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S4]Den som hjälper en utlänning att resa till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för medhjälp till brott enligt första-tredje styckena, om han insåg eller hade skälig anledning att anta att resan anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet som där sägs. Lag (2004:206).

[K10]6 §  Ersättning som har lämnats till den som har begått brott enligt 2 a, 3 a eller 5 § skall förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna skall, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år, förklaras förverkat.

[S2]Transportmedel som har använts eller varit avsett att användas vid brott som avses i 2 a, 3 a eller 5 § får, om brottet har fullbordats eller om förfarandet utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, förklaras förverkat om ägaren eller befälhavaren eller någon annan som var i ägarens ställe förövat gärningen eller medverkat till denna och förverkandet behövs för att förebygga brott eller det annars finns särskilda skäl.

[S3]Utöver vad som sägs i andra stycket får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott som avses i 2 a, 3 a eller 5 § förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller om egendomen har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott och brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.

[S4]Förverkande enligt första, andra eller tredje styckena får inte ske om det är uppenbart oskäligt. Lag (2005:302).

Prop. 2004/05:135: Ändringen innebär för det första att – förutom ersättning som lämnats till den som har begått ett brott – även annat utbyte av brott kan förverkas. Ändringen innebär en viss utvidgning av tillämpningsområdet. Exempelvis kan ersättning för brott enligt 2 a §, 3 a § eller 5 § som lämnats till någon annan än den som begått brottet under vissa förhållanden förklaras förverkad med stöd av denna bestämmelse samt 36 kap. 5 § första stycket

c) brottsbalken. ...

 • NJA 1996 s. 338:Ett fartyg har använts vid brott mot utlänningslagen (1989:529). Talan om förverkande av fartyget kan enligt 10 kap 6 a § denna lag föras endast mot ägaren eller, i andra hand, befälhavaren. Ett yrkande om förverkande riktat mot den gärningsman som chartrat fartyget har avvisats.

[K10]6 a §  Om ägaren till ett fartyg som kan förverkas enligt 6 § andra stycket inte är känd eller saknar känt hemvist i Sverige får talan om förverkande föras mot befälhavaren på fartyget. Lag (1993:1365).

 • NJA 1996 s. 338:Ett fartyg har använts vid brott mot utlänningslagen (1989:529). Talan om förverkande av fartyget kan enligt 10 kap 6 a § denna lag föras endast mot ägaren eller, i andra hand, befälhavaren. Ett yrkande om förverkande riktat mot den gärningsman som chartrat fartyget har avvisats.

Avgifter

[K10]7 §  En fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst fastän denne inte har arbetstillstånd skall, oavsett om ansvar utkrävs enligt 1 a § andra stycket, betala en särskild avgift.

[S2]För varje utlänning som avses i första stycket utgör avgiften hälften av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när överträdelsen upphörde. Om överträdelsen har pågått under en längre tid än tre månader, utgör avgiften för varje utlänning i stället hela prisbasbeloppet. Avgiften får minskas eller efterskänkas, om särskilda omständigheter talar för det. Lag (2004:206).

[K10]8 §  Frågor om påförande av avgift enligt 7 § prövas av allmän domstol efter ansökan, som skall göras av allmän åklagare inom två år från det att överträdelsen upphörde. I fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter och bestämmelserna om kvarstad i brottmål på motsvarande sätt. När fem år har gått efter det att överträdelsen upphörde, får avgift inte påföras. Avgiften tillfaller staten.

[S2]Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgift skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. Indrivningsåtgärder får dock inte vidtas när fem år har gått efter det att beslutet vann laga kraft. Lag (1997:536).

[K10]9 §  En transportör som inte fullgjort sin kontrollskyldighet enligt 5 kap. 2 a § första stycket skall betala en särskild avgift, om beslut om avvisning meddelats på grund av att utlänningen saknar pass eller de tillstånd som krävs för inresa och beslutet vunnit laga kraft eller verkställts trots att det inte vunnit laga kraft.

[S2]Transportören skall dock inte betala någon särskild avgift, om

 1. han visar att han har haft skälig anledning att anta att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller
 2. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Paragrafen är ny.

Enligt första stycket, som har utformats enligt Lagrådets förslag, kan en transportör som inte uppfyller sin kontrollskyldighet enligt 5 kap. 2 a § första stycket UtlL påföras en särskild avgift. En grundläggande förutsättning för påförande av avgift är att ett beslut om avvisning meddelats på grund av att utlänningen saknar pass eller de tillstånd som krävs för inresa i landet. Beslutet ...

[K10]10 §  Den särskilda avgiften skall för varje utlänning bestämmas till högst 46 000 kronor. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Paragrafen är ny.

Här anges avgiftens storlek. I rådets direktiv 2001/51/EG anges – som ett av tre möjliga alternativ – att avgiften kan bestämmas till ett maximibelopp som inte understiger 5 000 euro eller motsvarande belopp i nationell valuta till den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 10 augusti 2001. Beloppet motsvarar 46 000 kronor.

Avgiften är i paragrafen angiven som ett maximibelopp. Avgifter som motsvarar ...

[K10]11 §  Frågan om transportören skall betala en avgift enligt 9 § prövas av den myndighet som skall verkställa avvisningen.

[S2]Avgiften skall betalas till Migrationsverket och tillfaller staten.

[S3]Mål om uttagande av avgift handläggs som allmänt mål. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2004:407).

Prop. 2003/04:50: Paragrafen är ny.

I första stycket anges att frågor om särskild avgift enligt 10 kap. 9 § UtlL skall prövas av den myndighet som skall verkställa avvisningen. Det innebär att beslut om påförande av avgift fattas av Migrationsverket eller en polismyndighet, det vill säga samma myndigheter som prövar frågor om transportörernas kostnadsansvar för återförande av en utlänning som avvisas.

I ...

Muntlig handläggning

[K11]1 §  En utlänning som har ansökt om asyl i Sverige får avvisas endast om muntlig handläggning har ingått vid Migrationsverkets handläggning av ärendet. Muntlig handläggning skall även annars företas på begäran av utlänningen, om inte en sådan handläggning skulle sakna betydelse för att avgöra asylärendet.

[S2]I ett asylärende vid Utlänningsnämnden skall muntlig handläggning ingå, om detta kan antas vara till fördel för utredningen eller på annat sätt bidra till ett snabbt avgörande. Muntlig handläggning skall även annars företas på utlänningens begäran, om det inte står klart att en sådan handläggning är obehövlig i asylärendet.

[S3]Utlänningsnämnden skall ha muntlig handläggning i ärenden som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd avseende de utlänningar som omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer. Även ärenden som rör avvisning eller vägran att bevilja uppehållstillstånd skall handläggas muntligen, om det begärs av en utlänning som omfattas av avtalen och som ansökt om uppehållstillstånd. I detta fall får dock muntlig handläggning underlåtas, om den skulle strida mot den nationella säkerhetens intresse.

[S4]Migrationsverket och Utlänningsnämnden får bestämma att även andra personer än utlänningen skall höras vid handläggningen. Ersättning för inställelsen lämnas i sådana fall enligt 6 kap. 15 § andra stycket.

[S5]Särskilda bestämmelser om utredning som rör barn finns i 1 a §. Lag (2001:60).

Utredning om barn m.m.

[K11]1 a §  Vid bedömningen av frågor om tillstånd enligt denna lag skall det, om det inte är olämpligt, klarläggas vad barn som berörs av ett beslut i ärendet har att anföra och det skall tas den hänsyn till det anförda som barnets ålder och mognad motiverar. Lag (1996:1379).

[K11]1 b §  Den som är förordnad som offentligt biträde för en utlänning under 18 år som saknar vårdnadshavare här i landet är utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det ärende som förordnandet avser. Detta gäller dock inte om det finns en god man för barnet enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Lag (2005:432).

Prop. 2004/05:136: Paragrafen anger att den som är offentligt biträde för ett barn som saknar vårdnadshavare här i landet utan särskilt förordnande är barnets ställföreträdare i det ärende som förordnandet avser, t.ex. ett ärende om uppehållstillstånd. Ett tillägg har gjorts av innebörd att detta inte gäller om det finns en god man för barnet enligt lagen om god man för ensamkommande barn. Skälen härför har berörts i avsnitt 6.6.

[K11]1 c §  Den som är förordnad som god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn för en utlänning under 18 år skall ansöka om uppehållstillstånd för barnet, om detta inte är uppenbart obehövligt. Om en sådan god man inte är förordnad, gäller vad som nu sagts i stället den som är förordnad som offentligt biträde för utlänningen. Lag (2005:432).

Prop. 2004/05:136: I paragrafen anges att den som är förordnad som god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn för en utlänning under 18 år skall ansöka om uppehållstillstånd för barnet, om detta inte är uppenbart obehövligt. Är god man inte förordnad, åvilar skyldigheten i stället den som är förordnad som offentligt biträde för barnet.

Det är endast om det är uppenbart obehövligt att hjälpa barnet med en ansökan om uppehållstillstånd som den gode mannen eller det offentliga biträdet ...

Parts rätt att få del av uppgifter

[K11]2 §  Bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223) om rätt för en part att få del av uppgifter tillämpas i ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och återkallelse av permanent uppehållstillstånd endast när utlänningen är bosatt eller annars vistas i Sverige.

Motivering av beslut

[K11]3 §  Bestämmelserna i 20 § förvaltningslagen om motivering av beslut gäller även för beslut som meddelas i ärenden enligt denna lag, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Ett beslut i fråga om uppehållstillstånd skall alltid innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.

[S3]Vid beslut om visering eller arbetstillstånd får skälen som ligger till grund för beslutet utelämnas. En utlänning som omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer, utan att vara medborgare i ett EES-land eller i Schweiz, har dock alltid rätt till motivering av ett beslut om visering om det går honom emot. Lag (2001:60).

Statsråds beslut om inhibition

[K11]4 §  När ett ärende enligt denna lag skall prövas av regeringen får, för tiden till dess regeringen avgör ärendet, det statsråd som har till uppgift att föredra dessa ärenden besluta om inhibition av avvisning eller utvisning.

Tolkersättning

[K11]5 §  Den som är tolk vid handläggning av ett ärende enligt denna lag inför en förvaltningsmyndighet eller domstol har rätt att av allmänna medel få arvode samt ersättning för kostnader och tidsspillan, om inte uppdraget har fullgjorts i tjänsten.

[S2]Frågan om ersättning prövas av den domstol eller myndighet som handlägger ärendet.

[S3]Närmare bestämmelser om ersättning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Skyldighet att lämna uppgifter

[K11]6 §  Socialnämnden skall på begäran av regeringen, Utlänningsnämnden, Migrationsverket eller en polismyndighet lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden, om uppgifterna behövs i ett ärende om uppehållstillstånd eller för verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning.

[S2]Om utlänningen i ett ärende enligt denna lag åberopar intyg om sin psykiska eller fysiska hälsa, skall hälso- och sjukvårdsmyndighet på begäran av den myndighet som handlägger ärendet lämna upplysningar som kan vara av betydelse för att bedöma uppgifterna i intyget. Lag (2000:292).

Yttrande i ärenden om arbetstillstånd

[K11]7 §  Vid handläggning av frågor om arbetstillstånd som har principiell betydelse eller som i övrigt är av större vikt skall berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig.

Offentligt biträde

[K11]8 §  I ärende angående

 1. avvisning, dock inte hos polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap.2 eller 3 § hållits i förvar sedan mer än tre dagar,
 2. utvisning enligt 4 kap. 3 §,
 3. uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b §,
 4. verkställighet enligt denna lag om utlänningen hållits i förvar enligt 6 kap.2 eller 3 § sedan mer än tre dagar, eller
 5. hemsändande enligt 12 kap. 3 §,

[S2]skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

[S3]Offentligt biträde skall alltid förordnas för barn under 18 år som hålls i förvar enligt 6 kap. 3 §, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet. Lag (2005:762).

Prop. 2003/04:59: Ändringen i första stycket punkt 3 är en följdändring på grund av att ordningen med prövning av en ny ansökan om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning ersätts av en ordning där verkställighetshinder kan beaktas inom ramen för verkställighetsärendet. Förutsättningarna för att offentligt biträde skall förordnas i dessa verkställighetsärenden är i princip desamma som tidigare gällde i ärenden rörande ny ansökan.

Ändringen i första stycket ...

[K11]9 §  I ärende hos regeringen prövas frågor om offentligt biträde av departementstjänsteman som regeringen bestämmer. Lag (1996:1647).

[K11]10 §  Beslut av förvaltningsmyndighet i frågor om offentligt biträde överklagas till Utlänningsnämnden.

[S2]Utlänningsnämndens beslut i frågor som rör offentligt biträde får inte överklagas. Lag (1996:1647).

12 kap. Särskilda bemyndiganden

Anmälningsskyldigheter m. m.

[K12]1 §  Regeringen får, utöver vad som förut har angetts i denna lag, meddela föreskrifter om

 1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller anställning i Sverige,
 2. sådana inskränkningar angående utlänningars rätt att vara anställda i ett visst företag eller i företag av ett visst slag som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges säkerhet. Lag (1990:222).

Diplomatpersonal m.fl.

[K12]2 §  I fråga om diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda av främmande stater i Sverige samt deras familjer och betjäning liksom beträffande främmande staters kurirer tillämpas denna lag endast i den utsträckning som regeringen föreskriver.

[S2]I fråga om andra utlänningar, vilka är berättigade till förmåner enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, iakttas de inskränkningar som följer av den lagen. Lag (1996:1379).

Hemsändande för vård m.m.

[K12]3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om hemsändande av utlänningar, som inte är flyktingar och som har tagits om hand enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Efter avtal med annat land om behandling av fripassagerare får regeringen föreskriva avvikelser från bestämmelserna i denna lag samt meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av avtalet. Lag (1997:728).

Krig och krigsfara m. m.

[K12]4 §  Regeringen får meddela föreskrifter att gälla i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som Sverige har befunnnit sig i, i fråga om utlänningars

 1. inresa och vistelse i landet,
 2. utresa ur landet,
 3. rätt att ha anställning eller offentligt förtroendeuppdrag här,
 4. avlägsnande från landet samt
 5. omhändertagande i anstalt eller förläggning.

[K12]5 §  En föreskrift enligt 4 §4 eller 5 som har meddelats i andra fall än då Sverige är i krig skall underställas riksdagen inom en månad från ikraftträdandet.

[S2]Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då underställningen skedde. Lag (1994:1642).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utlänningslag (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då utlänningslagen (1980:376) skall upphöra att gälla. Lag (1990:523).
  2. Om ett ärende om avvisning eller utvisning på annan grund än brott har inletts före ikraftträdandet, skall i det ärendet beslut i frågan om avvisning eller utvisning fattas med tillämpning av äldre bestämmelser.
  3. Om ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning har inletts före ikraftträdandet, tillämpas i det ärendet äldre bestämmelser i fråga om verkställigheten. För utlänningen gäller i sådant fall inte 2 kap. 5 § tredje stycket.
  4. Om det i lag eller annan författning förekommer uttrycken förpassning eller förvisning, skall därmed avses utvisning enligt 4 kap. 3 § resp. 7 § i nya lagen.
  5. Vid tillämpning av 10 kap. 3 § 2 och 4 § likställs med beslut om utvisning eller föreskrift som där nämns motsvarande beslut eller föreskrift enligt äldre lag. Lag (1991:573).
  6. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till en föreskrift, som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:86
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:69) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:28
  Omfattning
  ändr. 12 kap 3 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:222) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:54
  Omfattning
  ändr. 12 kap 1 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Lag (1990:523) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:86
  Omfattning
  ändr. 5 kap 2 §, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 1 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1040) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:154
  Omfattning
  ändr. 7 kap 13 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:573) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då utlänningslagen (1980:376) skall upphöra att gälla.
  2. Om ett ärende om avvisning eller utvisning på annan grund än brott har inletts före ikraftträdandet, skall i det ärendet beslut i frågan om avvisning eller utvisning fattas med tillämpning av äldre bestämmelser.
  3. Om ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning har inletts före ikraftträdandet, tillämpas i det ärendet äldre bestämmelser i fråga om verkställigheten. För utlänningen gäller i sådant fall inte 2 kap. 5 § tredje stycket.
  4. Om det i lag eller annan författning förekommer uttrycken förpassning eller förvisning, skall därmed avses utvisning enligt 4 kap. 3 § resp. 7 § i nya lagen.
  5. Vid tillämpning av 10 kap. 3 § 2 och 4 § likställs med beslut om utvisning eller föreskrift som där nämns motsvarande beslut eller föreskrift enligt äldre lag.
  6. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till en föreskrift, som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:118
  Omfattning
  ändr. 4 kap 11, 14 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 15, 16 §§, 8 kap 10, 12 §§, 10 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 11 §, övergångsbest. till 1989:529
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1573) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. I fråga om beslut som invandrarverket har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter, om inte annat följer av punkt 3.
  3. Om ett beslut som avses i punkt 2 har överklagats till regeringen och denna inte har avgjort ärendet före ikraftträdandet, får arbetsmarknadsdepartementet eller regeringen överlämna ärendet till utlänningsnämnden för avgörande. I så fall tillämpas de nya föreskrifterna.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:30
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 12 §, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16 §§, 11 kap 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1966) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:59
  Omfattning
  ändr. 12 kap 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:578) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:138
  Omfattning
  ändr. 5 kap 3, 4, 5, 6 §§, 7 kap 6 §; ny 5 kap 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:646) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om avgift enligt 10 kap. 7 § som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 10 kap 8 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1165) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 11 §§, 11 kap 3 §
  CELEX-nr
  372L0194
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1318) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:138, Bet. 1992/93:SfU3
  Omfattning
  ändr. 6 kap 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:398) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
  Omfattning
  ändr. 12 kap 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:443) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:338, Prop. 1992/93:203, Bet. 1992/93:UU22
  Omfattning
  ändr. 2 kap 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:914) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/92:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 10 kap 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1365) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:77, Prop. 1993/94:52, Bet. 1993/94:SfU7
  Omfattning
  ändr. 10 kap 2, 5, 6 §§; nya 10 kap 2 a, 6 a §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1165

Lag (1994:138) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. En ansökan enligt 2 kap. 5 § tredje stycket som före ikraftträdandet getts in till Statens invandrarverk skall prövas enligt äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8 §, 7 kap 15 §, 8 kap 10 §; nya 2 kap 4 a §, 7 kap 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:515) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:338, Prop. 1993/94:159, Bet. 1993/94:SfU17
  Omfattning
  ändr. 4 kap 7, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1642) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 12 kap 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1696) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:117, Prop. 1994/95:83, Bet. 1994/95:SfU5
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 11 §, 11 kap 3 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:74) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 7 kap 6, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:773) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:401, Prop. 1994/95:179, Bet. 1994/95:SfU16
  Omfattning
  upph. 7 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 10 §; ändr. 2 kap 4, 5, 6, 11 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 2, 6 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 1, 9 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 7 §; nya 2 kap 4 b, 5 a, 5 b §§, 7 kap 18 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:96) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:168, Prop. 1995/96:35, Bet. 1995/96:UU12
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:410) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:238, Prop. 1995/96:159, Bet. 1995/96:FöU5
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1379) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  upph. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4, 4 a, 5, 5 b, 11 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap 3, 11 §§, 8 kap 1, 4, 8 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3 §§, 12 kap 2 §, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 3 kap 4 §, 11 kap 1 §; nya 2 kap 4 c, 14 §§, 3 kap 8 §, 8 kap 10 a §, 11 kap 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 2 kap 14 §, 3 kap 8 §, 11 kap 1 a §
  CELEX-nr
  364L0221
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1647) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte på beslut som meddelats innan lagen har trätt i kraft. För sådana beslut gäller fortfarande föreskrifterna i den upphävda rättshjälpslagen (1972:429).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  nya 11 kap 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 11 kap 8 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:247, Prop. 1996/97:147, Bet. 1996/97:SfU11
  Omfattning
  nya 6 kap 16-31 §§, 7 kap 7 a §, rubr. närmast före 6 kap 16, 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:433) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:248, Prop. 1996/97:87, Bet. 1996/97:SfU16
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:536) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 10 kap 8 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:673) om ikraftträdande av lagen (1997:433) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1997:433

Lag (1997:728) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utlänningar som tagits om hand enligt 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:6, Prop. 1996/97:156, Bet. 1997/98:SoU5
  Omfattning
  ändr. 12 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1224) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:114, Prop. 1997/98:36, Bet. 1997/98:SfU7
  Omfattning
  upph. 2 kap 10 §; ändr. 2 kap 9 §
  Ikraftträder
  1998-02-01

Lag (1998:1567) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Beslut om avvisning eller utvisning som vid utgången av år 1998 kommit in till polismyndigheten för verkställighet men som ännu inte verkställts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:28, Prop. 1997/98:173, Bet. 1998/99:SfU4
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 9 §, 8 kap 11, 12, 13 §§; ny 8 kap 17 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:456) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:236, Prop. 1998/99:81, Bet. 1998/99:SfU11
Omfattning
ändr. 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 11 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:292) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 5, 7, 13 §§, 3 kap 6, 7 §§, 4 kap 4, 5, 12, 14, 15 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 9, 16, 17, 19, 22, 31 §§, 7 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11, 15 §§, 8 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 §§, 11 kap 1, 6 §§; nya 2 kap 4 d, 4 e §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:215, Prop. 1999/2000:64, Bet. 1999/2000:JuU17
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 6 §, 10 kap 2 §; nya 2 kap 7 a, 10 §§, 10 kap 3 a §
Ikraftträder
2001-03-25

Förordning (2001:45) om ikraftträdande av lagen (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Omfattning
ikrafttr. av 2000:351

Lag (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 2 kap 14 §, 11 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2001:201) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:177, Prop. 2000/01:66, Bet. 2000/01:SfU12
Omfattning
ändr. 2 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:60

Lag (2002:865) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:11, Prop. 2001/02:182, Bet. 2002/03:SfU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 4 §§; ny 2 kap 10 a §
CELEX-nr
32001L0040
Ikraftträder
2002-12-01

Lag (2002:1111) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:47, Prop. 2001/02:185, Bet. 2002/03:SfU4
Omfattning
upph. 2 kap 4 a §; ändr. 2 kap 5, 14 §§; nytt 2 a kap
Ikraftträder
2003-01-15

Lag (2003:153) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:206) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:164, Prop. 2003/04:35, Bet. 2003/04:SfU6
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 19 §, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3 §; nya 2 kap 4 a, 5 c §§, 7 kap 3 a §, 10 kap 1 a, 1 b §§
CELEX-nr
32002L0090
Ikraftträder
2004-10-01

Lag (2004:407) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:214, Prop. 2003/04:50, Bet. 2003/04:SfU11
Omfattning
ändr. 4 kap 12 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §, rubr. till 10 kap; nya 4 kap 12 a §, 5 kap 2 a §, 7 kap 10 §, 10 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 a §, 5 kap 2 a §, 7 kap 10 §
CELEX-nr
32001L0051
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:515) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:253, Prop. 2003/04:113, Bet. 2003/04:SfU18
Omfattning
ändr. 4 kap 10 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:302) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 10 kap 6 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:269, Prop. 2004/05:136, Bet. 2004/05:LU26
Omfattning
ändr. 11 kap 1 b §; ny 11 kap 1 c §
Ikraftträder
2005-07-01

Ändring, SFS 2005:716

Omfattning
upph.

Lag (2005:762) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 november 2005.
 2. Ansökningar enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) i dess äldre lydelse som har kommit in till Utlänningsnämnden men inte avgjorts före den 15 november 2005 skall överlämnas till Migrationsverket.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:10
Omfattning
ändr. 2 kap 5 b §, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 11, 15, 17 §§, 8 kap 8, 10 §§, 11 kap 8 §
Ikraftträder
2005-11-15