Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1314 i lydelse enligt SFS 2003:1001
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet att ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.
Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2003:1001).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

Förordning (2003:1001) om ändring i förordningen (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i andra stycket gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01