Inaktuell version

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Version: 2010:1703

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998:1340 i lydelse enligt SFS 2010:1703
Ikraft
1998-11-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledning

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om inkomstgrundad ålderspension.

Anmälan

2 §  Anmälan enligt 60 kap.23 eller 37 §socialförsäkringsbalken ska göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande. Förordning (2010:1703).

3 §  Anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 61 kap.1116 §§socialförsäkringsbalken ska göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande. Förordning (2010:1703).

Skyldighet att lämna uppgifter

4 §  Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 61 kap.1116 §§socialförsäkringsbalken. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2010:1703).

5 §  De uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska lämna till Pensionsmyndigheten enligt 110 kap. 35 § första stycket socialförsäkringsbalken får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2010:1703).

Beräkning och fastställande

6 §  Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa arvsvinstfaktorerna enligt 62 kap.917 §§socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1703).

7 §  Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa förvaltningskostnadsfaktorn enligt 62 kap.2226 §§socialförsäkringsbalken. Vid beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn ska summan av alla pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra året före det år faktorn avser läggas till grund för beräkningen. Förordning (2010:1703).

8 §  Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp i åldern 61–80 år beräkna och fastställa delningstal enligt 62 kap.3436 §§socialförsäkringsbalken.

[S2]Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska delningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

[S3]Pensionsmyndigheten får i särskilda fall beräkna och fastställa delningstal för andra åldersgrupper än dem som anges i första stycket. Förordning (2010:1703).

Handläggningen

9 §  Beslut om pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, pensionsrätt eller pensionspoäng får fattas utan att den försäkrade har underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över uppgifter som ska lämnas utan föreläggande i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken eller annan författning.

[S2]Det som föreskrivs i första stycket gäller inte i fråga om sådana beslut om omprövning som avses i 113 kap.2931 §§socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1703).

10 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
11 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
12 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
13 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
14 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § den 24 november 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.
Ikraftträder
1998-11-24

Förordning (1999:897) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2000:1048) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:783) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
upph. 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1003) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:904) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1187) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1703) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:860) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-10-01