Socialförsäkringsbalk (2010:110)

(SFB)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-03-04
Ändring införd
SFS 2010:110 i lydelse enligt SFS 2024:13
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-04-01

Texten har ändrats jämfört med ursprungsmaterialet: Korrigering av styckeindelning i 28:6

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar

1 kap. Innehåll m.m.

[K1]1 §  Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i avdelningarna B-G (socialförsäkringen).

[K1]2 §  Balken är indelad i avdelningar, som betecknas med stora bokstäver.

[S2]Avdelningarna är indelade i underavdelningar, som betecknas med romerska siffror.

[K1]3 §  Övergripande bestämmelser finns i 1-7 kap. (avdelning A).

[S2]Vidare finns bestämmelser om

[S3]Vissa gemensamma bestämmelser om förmånerna, handläggningen och organisationen finns i 104-117 kap. (avdelning H). Lag (2020:1239).

[K1]4 §  I avdelning A finns

 • allmänna bestämmelser, definitioner och förklaringar i 2 kap., och
 • övergripande bestämmelser om socialförsäkringsskyddet i 3-7 kap.

[S2]Det finns definitioner och förklaringar också i andra avdelningar.

2 kap. Allmänna bestämmelser, definitioner och förklaringar

Innehåll

[K2]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

Prop. 2012/13:18: Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen i den sista strecksatsen utökas till att avse även 17 §.

Prop. 2009/10:69: Se kommentaren till 2 kap. 2 § SFB. Paragrafen motsvarar 1 § IPML men omfattar endast förmåner som lämnas övergångsvis enligt äldre lagstiftning. Beslutsbehörigheten beträffande förmåner som avses i SFB regleras ju där och beträffande överföring av pensionsrättigheter till och från EU i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från ...

Prop. 2018/19:133: En ny femte strecksats har införts som anger att det i kapitlet finns bestämmelser om riktålder för pension.

Överväganden finns i avsnitt 5.1.

Socialförsäkringens administration, m.m.

[K2]2 §  Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Fondtorgsnämnden och Skatteverket.

[S2]Hos Försäkringskassan ska det finnas ett allmänt ombud för socialförsäkringen. Regeringen utser det allmänna ombudet.

[S3]I inledningen av avdelningarna B-G finns bestämmelser om vilken myndighet som handlägger ärenden om förmåner som avses i den avdelningen. Lag (2022:761).

Prop. 2009/10:69: Ändringen beror på inrättandet av Pensionsmyndigheten och överföringen av Premiepensionsmyndighetens och en del av Försäkringskassans uppgifter till Pensionsmyndigheten (prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, SFS 2009:986–993, 996, 998, 1001, 1003, 1006, 1007 och 1009–1012. Reglerna om fördelningen av uppgifter har placerats i inledningen av varje förmånsavdelning ...

Socialförsäkringens finansiering, m.m.

[K2]3 §  Bestämmelser om finansiering av socialförsäkringen finns i

[S2]Socialförsäkringen finansieras också genom avkastning på vissa av de avgifter som anges i första stycket.

[K2]4 §  Förutom enligt de lagar som anges i 3 § finansieras socialförsäkringen med medel från statsbudgeten samt, i den omfattning som anges i denna balk, genom särskilda betalningar från kommuner och enskilda.

Internationella förhållanden

[K2]5 §  Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller andra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna balk. Lag (2010:1312).

Extraordinära händelser i fredstid

[K2]5 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap., sjukpenning och karens i 27 och 28 kap., smittbärarpenning i 46 kap. och handläggning av ärenden i 110 kap. Sådana föreskrifter kan endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid. Lag (2020:189).

Prisbasbelopp m.m.

[K2]6 §  Vissa beräkningar som anges i denna balk ska grundas på ett prisbasbelopp eller förhöjt prisbasbelopp som beräknas för varje år.

[K2]7 §  Prisbasbeloppet räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

[K2]9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

[K2]10 §  I 58 kap. finns bestämmelser om inkomstbasbelopp, inkomstindex, balanstal och balansindex.

Riktålder för pension

[K2]10 a §  Vissa förmåner och beräkningar som anges i denna balk ska knytas till en särskild ålder (riktålder för pension) som beräknas för varje år enligt bestämmelserna i 10 b §. Lag (2019:649).

Prop. 2018/19:133: Paragrafen som är ny inför ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken, riktålder för pension, till vilket vissa förmåner och beräkningar ska knytas. Det är de förmåner och beräkningar som anger pensionsrelaterade åldersgränser som knyts till det nya begreppet. Riktåldern för pension ska anpassas till utvecklingen av medellivslängden i Sverige och kommer således att förändras över tid. Riktåldern ska beräknas för varje år, det ...

[K2]10 b §  Riktålder för pension räknas fram genom att det till bastalet 65 läggs 2/3 av differensen mellan

 • den vid 65 års ålder återstående medellivslängden för befolkningen i Sverige under femårsperioden närmast före det år riktåldern beräknas, och
 • motsvarande värde för jämförelseåret 1994.

[S2]Den framräknade riktåldern för pension ska avrundas till närmaste helår. Lag (2019:649).

Prop. 2018/19:133: Paragrafen som är ny reglerar hur riktåldern för pension ska beräknas. I första stycket anges att riktåldern ska räknas fram genom att det till bastalet 65 läggs 2/3 av differensen mellan den vid 65 års ålder återstående medellivslängden för befolkningen i Sverige under femårsperioden närmast före det år riktåldern beräknas och motsvarande värde för jämförelseåret 1994.

I andra stycket anges att den framräknade riktåldern för pension ska avrundas till närmaste ...

[K2]10 c §  Den beräknade riktåldern för pension ska gälla för det sjätte året efter beräkningsåret.

[S2]När en gällande riktålder för pension ändras ska en åldersgräns som är knuten till den riktåldern som gällde före ändringen fortsätta att gälla för en försäkrad som före ändringen har uppnått en sådan åldersgräns. Lag (2019:649).

Prop. 2018/19:133: Paragrafen som är ny anger i första stycket att riktåldern för pension ska gälla för det sjätte året efter beräkningsåret. Riktåldern kommer således att beräknas för varje år men ska tillämpas först det sjätte året efter beräkningsåret. Det innebär att om riktåldern tidigare har beräknats till 67 år men vid beräkningen för t.ex. 2029 räknas fram till 68 år höjs riktåldern och därtill knutna åldersgränser automatiskt med ett år från och med 2035, dvs sex år efter beräkningsåret.

Bestämmelsen ...

[K2]10 d §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om riktåldern för pension. Lag (2019:649).

Prop. 2018/19:133: Av paragrafen som är ny framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela närmare föreskrifter om riktåldern för pension med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Paragrafen är en upplysningsbestämmelse. Utöver vad som regleras i lagen kan ytterligare föreskrifter behövas, t.ex. för att reglera frågor som rör organisatoriska förhållanden, arbetsuppgifter och inre verksamhetsformer.

Överväganden ...

Definitioner och förklaringar

Förmån

[K2]11 §  Med förmåner avses i denna balk dagersättningar, pensioner, livräntor, kostnadsersättningar, bidrag samt andra utbetalningar eller åtgärder som den enskilde är försäkrad för enligt 4-7 kap.

Ogift

[K2]12 §  Det som i denna balk föreskrivs om den som är ogift tillämpas även i fråga om den som är änka, änkling eller frånskild, om inget annat anges.

Sambor

[K2]13 §  Vad som avses med sambor framgår av 1 § sambolagen (2003:376).

 • HFD 2021:42:Vid prövning av rätt till premiepension till efterlevande har det förhållandet att pensionsspararen ett år före dödsfallet av hälsoskäl flyttat till ett äldreboende inte ansetts innebära att samboförhållandet mellan pensionsspararen och den efterlevande har upphört.

Förälder

[K2]14 §  Om föräldraskap till barn och rättsverkan av adoption finns bestämmelser i 1 och 4 kap.föräldrabalken.

Blivande adoptivförälder

[K2]15 §  Med blivande adoptivförälder avses i denna balk den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet. Lag (2018:1290).

Prop. 2017/18:121: Paragrafen innehåller en definition av begreppet blivande adoptivföräldrar. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Familjehemsförälder

[K2]16 §  Med familjehemsförälder avses i denna balk den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avgiftspliktig

[K2]17 §  Med avgiftspliktig ersättning och avgiftspliktig inkomst avses detsamma som i 2 kap.10-11 §§ respektive 3 kap.3-8 §§socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2012:834).

Prop. 2012/13:18: I paragrafen, som är ny, införs en definition som innebär att uttrycken avgiftspliktig ersättning och avgiftspliktig inkomst har samma betydelse som i 2 kap. 10–11 §§ respektive 3 kap.38 §§socialavgiftslagen (2000:980).

II Socialförsäkringsskyddet

3 kap. Innehåll

[K3]1 §  I denna underavdelning finns allmänna bestämmelser om socialförsäkringsskyddet i 4 kap.

[S2]Vidare finns bestämmelser om

 • bosättningsbaserade förmåner i 5 kap.,
 • arbetsbaserade förmåner i 6 kap., och
 • övriga förmåner i 7 kap.

4 kap. Allmänna bestämmelser om försäkringsskyddet

Innehåll

[K4]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • försäkringsgrenar i 2 §,
 • försäkrad och gällande skydd i 3 och 4 §§, och
 • internationella förhållanden i 5 §.

Försäkringsgrenar

[K4]2 §  Socialförsäkringen är indelad i tre försäkringsgrenar. Dessa avser

 1. förmåner som grundas på bosättning i Sverige (bosättningsbaserade förmåner),
 2. förmåner som grundas på arbete i Sverige (arbetsbaserade förmåner), och
 3. förmåner som grundas på andra omständigheter än bosättning eller arbete i Sverige (övriga förmåner).

Försäkrad och gällande skydd

[K4]3 §  Försäkrad är den som uppfyller de krav i fråga om bosättning, arbete eller andra omständigheter som avses i 2 § samt gällande krav på försäkringstider.

[S2]För att omfattas av socialförsäkringsskyddet ska den försäkrade dessutom uppfylla de andra villkor som gäller för respektive förmån enligt 5-7 kap.

[K4]4 §  Ytterligare bestämmelser om rätten till förmåner finns i 8-117 kap. (avdelningarna B-H).

Internationella förhållanden

[K4]5 §  Den som, enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som avses i förordningen. Lag (2010:1312).

 • HFD 2014:64:Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande familjeförmån utgetts i ett annat EU-land.

[K4]5 a §  En person som är lokalt anställd vid en svensk utlandsmyndighet är inte försäkrad enligt denna balk när det gäller den anställningen. En sådan person ska inte anses som offentligt anställd vid tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Lag (2013:747).

Innehåll

[K5]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • bosättning i Sverige i 2 och 3 §§,
 • särskilda personkategorier i 4-8 §§,
 • de bosättningsbaserade förmånerna i 9 och 10 §§,
 • socialförsäkringsskyddet i samband med inflyttning till Sverige i 11 och 12 §§,
 • förmåner vid utlandsvistelse i 13-16 §§, och
 • speciella försäkringssituationer i 17 och 18 §§. Lag (2019:646).

Bosättning i Sverige

[K5]2 §  Vid tillämpning av bestämmelserna i denna balk ska, om inget annat särskilt anges, en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet.

[K5]3 §  Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid än ett år ska anses vara bosatt här i landet. Detta gäller dock inte om synnerliga skäl talar mot det. En utlänning som enligt 4 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras ska inte heller anses vara bosatt här.

[S2]En i Sverige bosatt person som lämnar landet ska fortfarande anses vara bosatt här i landet om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år.

Särskilda personkategorier

Statsanställda

[K5]4 §  Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning ska anses vara bosatt i Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit bosatt här i landet.

[S2]När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till Sverige för arbete för arbetsgivarens räkning ska den personen inte anses vara bosatt här i landet.

Diplomater m.fl.

[K5]5 §  En person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat eller dess betjäning ska anses vara bosatt i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare.

[S2]En person som på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska anses vara bosatt i Sverige endast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Biståndsarbetare m.fl.

[K5]6 §  En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för arbetsgivarens räkning ska fortfarande anses vara bosatt här, om han eller hon är anställd av

 1. en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet, eller
 2. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund.

[S2]Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst fem år.

Utlandsstuderande m.fl.

[K5]7 §  En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land ska fortfarande anses vara bosatt här så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning.

[S2]Den som kommer till Sverige för att studera ska inte anses vara bosatt här. Lag (2017:277).

Familjemedlemmar

[K5]8 §  Det som föreskrivs om personer som avses i 4-7 §§ gäller även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

De bosättningsbaserade förmånerna

[K5]9 §  Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner:

[S2]Avdelning B Familjeförmåner

1. föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå,(11 och 12 kap.)
2. barnbidrag,(15 och 16 kap.)
3. underhållsstöd,(17-19 kap.)
4. adoptionsbidrag,(21 kap.)
5. omvårdnadsbidrag(22 kap.)
Avdelning C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada
6. sjukpenning i särskilda fall,(28 a kap.)
7. rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall,(29-31 a kap.)
8. sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning,(33 och 35-37 kap.)
Avdelning D Särskilda förmåner vid funktionshinder
9. merkostnadsersättning,(50 kap.)
10. assistansersättning,(51 kap.)
11. bilstöd,(52 kap.)
Avdelning E Förmåner vid ålderdom
12. garantipension,(55, 56, 65-67 och 69-71 kap.)
13. särskilt pensionstillägg,(73 kap.)
14. äldreförsörjningsstöd,(74 kap.)
Avdelning F Förmåner till efterlevande
15. efterlevandestöd,(77, 79 och 85 kap.)
16. garantipension till omställningspension,(77, 81 och 85 kap.)
Avdelning G Bostadsstöd
17. bostadsbidrag,(95-98 kap.)
18. bostadstillägg, och(100-103 kap.)
19. boendetillägg.(103 a-103 e kap.)
Lag (2018:1265).

 • MIG 2017:24:En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.
 • HFD 2014:45:Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma.

[K5]10 §  När det gäller förmåner till efterlevande enligt 9 §15 och 16 är det den efterlevande som ska vara försäkrad för förmånerna. Lag (2011:1513).

Socialförsäkringsskyddet i samband med inflyttning till Sverige

Vid anmälan om bosättning

[K5]11 §  Till den som bosätter sig i Sverige men inte är folkbokförd här får bosättningsbaserade förmåner inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad när anmälan om bosättningen gjordes till Försäkringskassan eller när Försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen.

[S2]Bestämmelser om anmälan om bosättning i Sverige finns i 110 kap. 43 §.

När uppehållstillstånd behövs

[K5]12 §  Till den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha uppehållstillstånd i Sverige får bosättningsbaserade förmåner lämnas tidigast från och med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det finns synnerliga skäl, får förmåner lämnas även om uppehållstillstånd inte har beviljats.

[S2]Till den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får bosättningsbaserade förmåner lämnas utan hinder av att tillståndet har upphört att gälla, om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och ansökan avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller på en sådan annan grund som enligt 5 kap. 18 § andra stycket 8 b eller 5 b kap. 15 § andra stycket 3utlänningslagen kan beviljas efter inresan eller ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Om ansökan avslås får förmåner lämnas till dess att utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa får förmåner lämnas till dess att beslutet har fått laga kraft.

[S3]Förmåner enligt första stycket lämnas inte för tid då bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till den försäkrade, om förmånerna är av motsvarande karaktär. Lag (2022:304).

Prop. 2021/22:134: Paragrafen innehåller bestämmelser om när bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner får lämnas till personer som behöver ha ett uppehållstillstånd i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 9.2.

 • MIG 2017:24:En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

Förmåner vid utlandsvistelse

[K5]13 §  För tid då en försäkrad inte vistas i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan förmåner som grundas på bosättning lämnas endast i de fall som avses i 14 och 15 §§.

[K5]14 §  Förmåner får lämnas om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex månader. Äldreförsörjningsstöd enligt 9 § 14 kan dock lämnas endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst tre månader. Sjukpenning i särskilda fall enligt 9 § 6 och rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt 9 § 7 får för tid då en försäkrad vistas utomlands lämnas endast om Försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet.

[S2]Förmåner enligt 9 § 8, 12, 13, 15 och 16 kan lämnas så länge den försäkrades bosättning i Sverige består. Lag (2011:1513).

[K5]15 §  Tidsbegränsningen och kravet på medgivande i 14 § första stycket gäller inte för sådana statsanställda och deras familjemedlemmar som avses i 4 och 8 §§.

[S2]Tidsbegränsningen och kravet på medgivande gäller inte heller för familjeförmåner enligt 9 § 1-4 till biståndsarbetare m.fl. och studerande eller deras familjemedlemmar som avses i 6-8 §§. Lag (2011:1513).

[K5]16 §  I 110 kap. 45 § finns bestämmelser om när den försäkrade är skyldig att anmäla till Försäkringskassan att han eller hon lämnar Sverige.

Speciella försäkringssituationer

[K5]17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om i vilken utsträckning barn som är politiska flyktingar är försäkrade för underhållsstöd enligt 9 § 3 även om de inte är bosatta i Sverige.

17 a § Har upphävts genom lag (2019:646).

[K5]18 §  Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning av bestämmelserna om bosättning i 2-8 §§ eller bestämmelserna om utlandsvistelse i 13-15 §§, får förmånen efter ansökan hos den handläggande myndigheten fortsätta att lämnas om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen. Lag (2019:644).

18 a § Har upphävts genom lag (2019:646).

Innehåll

[K6]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • arbete i Sverige i 2 §,
 • särskilda personkategorier i 3-5 §§,
 • de arbetsbaserade förmånerna i 6 och 7 §§,
 • försäkringstid i 8-12 §§,
 • socialförsäkringsskyddets tidsmässiga omfattning i samband med arbete i Sverige i 13 och 14 §§,
 • förmåner vid utlandsvistelse i 15-18 §§, och
 • speciella försäkringssituationer i 19-22 §§.

Arbete i Sverige

[K6]2 §  Vid tillämpning av bestämmelserna i denna balk avses med arbete i Sverige, om inget annat särskilt anges, förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

[S2]Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska verksamhet som hänför sig till driftstället anses bedriven här i landet.

 • HFD 2022:16:En person som arbetar på distans från ett annat land har ansetts vara omfattad av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.

Särskilda personkategorier

Sjömän

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

[K6]3 §  Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg ska anses som arbete i Sverige. Detta gäller även arbete som utförs

 1. i anställning på ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om anställningen sker hos redaren eller hos någon arbetsgivare som redaren har anlitat, eller
 2. i anställning hos ägaren till ett svenskt handelsfartyg eller hos någon arbetsgivare som anlitats av ägaren, om fartyget hyrs ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat.

[S2]Med sjöman avses den som enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) ska anses som sjöman.

Prop. 2011/12:35: I 6 kap. 3 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB) görs endast en språklig ändring.

I ett nytt andra stycke i paragrafen införs en bestämmelse om att för en sjöman ska även arbete på handelsfartyg från tredjeland anses som arbete i Sverige, om sjömannen är bosatt i Sverige och fartyget inte uteslutande går i sådan inre fart som avses i 3 ...

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

3 §  Arbete som sjöman på ett svenskt handelsfartyg ska anses som arbete i Sverige. Detta gäller även arbete som utförs

 1. i anställning på ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om anställningen sker hos redaren eller hos någon arbetsgivare som redaren har anlitat, eller
 2. i anställning hos ägaren till ett svenskt handelsfartyg eller hos någon arbetsgivare som anlitats av ägaren, om fartyget hyrs ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat.

Arbete som sjöman på ett handelsfartyg från tredjeland ska också anses som arbete i Sverige, om sjömannen är bosatt i Sverige och fartyget inte uteslutande går i sådan inre fart som avses i 3 § sjömanslagen (1973:282).

Andra stycket gäller inte fiskefartyg eller traditionsfartyg.

Med sjöman avses den som enligt 3 § sjömanslagen ska anses som sjöman. Lag (2012:98).

Utsändning m.m.

[K6]4 §  Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige ska anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år.

[S2]När en utländsk arbetsgivare under motsvarande förhållande sänder någon till Sverige för arbete ska arbete i Sverige inte anses föreligga.

[S3]I fall som anges i 5 kap. 4 § gäller första och andra styckena även om utsändningstiden kan antas vara längre än ett år.

Diplomater m.fl.

[K6]5 §  Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat ska anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare.

[S2]Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska anses som arbete i Sverige endast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

De arbetsbaserade förmånerna

[K6]6 §  Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner:

[S2]Avdelning B Familjeförmåner

1. graviditetspenning,(10 kap.)
2. föräldrapenning på grundnivå eller sjukpenningnivå och tillfällig föräldrapenning,(11-13 kap.)
Avdelning C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada
3. sjukpenning,(24-28 kap.)
4. rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel,(29-31 kap.)
5. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning,(33, 34, 36 och 37 kap.)
6. arbetsskadeersättning,(39-42 kap.)
7. närståendepenning,(47 kap.)
Avdelning E Förmåner vid ålderdom
8. inkomstgrundad ålderspension,(55-64 och 69-71 kap.)
8 a. inkomstpensionstillägg,(74 a kap.)
Avdelning F Förmåner till efterlevande
9. inkomstrelaterad efterlevandepension,(77, 78, 80 och 82-85 kap.)
10. efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen, och(87 och 88 kap.)
11. efterlevandeskydd i form av premiepension. Lag (2020:1239).(89-92 kap.)

 • MIG 2017:24:En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

[K6]7 §  När det gäller pensionsförmåner och skadeersättning till efterlevande enligt 6 § 9-11 är det den avlidne som ska ha varit försäkrad för förmånerna.

Försäkringstid

Allmänna bestämmelser

[K6]8 §  För arbetstagare gäller försäkringen enligt 6 § från och med den första dagen av anställningstiden. För andra gäller försäkringen från och med den dag då arbetet har påbörjats.

[S2]Försäkringen upphör att gälla tre månader, eller för sådana förmåner som anges i 6 § 5 ett år, efter den dag då arbetet har upphört av någon annan anledning än ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehåll (efterskyddstid). Försäkringen upphör tidigare än som nu sagts om den enskilde börjar arbeta i ett annat land och omfattas av motsvarande försäkring i det landet eller om det finns andra särskilda skäl.

 • HFD 2017:44:Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.

[K6]9 §  Om en förmån som avses i 6 § lämnas när försäkringen ska upphöra enligt 8 §, fortsätter försäkringen enligt 6 § att gälla under den tid för vilken förmånen lämnas.

[K6]10 §  Försäkringen enligt 6 § fortsätter att gälla efter efterskyddstiden enligt 8 § så länge bestämmelserna i 26 kap.1116 §§ om sjukpenninggrundande inkomst vid förvärvsavbrott (SGI-skyddad tid) är tillämpliga på personen. Lag (2017:585).

[K6]11 §  Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som avses i 6 §6 och 8-11 gäller när rätten till en förmån enligt de bestämmelser som anges där kan härledas från ett arbete i Sverige. Detsamma gäller försäkringen för föräldrapenning på grund- eller sjukpenningnivå enligt 6 § 2.

[S2]Försäkringen för pensioner enligt första stycket gäller också när rätten till förmånen kan härledas från sådan ersättning som anges i 19 och 20 §§.

 • MIG 2017:24:En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

[K6]12 §  För biståndsarbetare m.fl. enligt 5 kap. 6 § som till följd av utlandsarbete inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen och som efter utlandstjänstgöringens slut återvänder till Sverige ska efterskyddstiden börja löpa först efter återkomsten, om utlandstjänstgöringen varat längst fem år.

Socialförsäkringsskyddets tidsmässiga omfattning i samband med arbete i Sverige

Vid anmälan om arbete i Sverige

[K6]13 §  Arbetsbaserade förmåner enligt 6 § 1-5 och 7-8 a får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då Försäkringskassan fick kännedom om arbetet.

[S2]Bestämmelser om anmälan om arbete för den som inte är bosatt i Sverige finns i 110 kap. 44 §. Lag (2020:1239).

När arbetstillstånd eller uppehållstillstånd behövs

[K6]14 §  Den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha arbetstillstånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan har inte rätt till arbetsbaserade förmåner förrän ett sådant tillstånd har beviljats. Ersättning får lämnas tidigast från och med den dag då tillståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades.

[S2]Begränsningarna i första stycket gäller inte arbetsskadeersättning enligt 6 § 6 eller arbetsskadeersättning till efterlevande enligt 6 § 10.

Förmåner vid utlandsvistelse

[K6]15 §  För tid då en försäkrad vistas utomlands kan förmåner vid sjukdom, graviditet, tillfällig vård av barn och rehabilitering enligt 6 § 1-4 lämnas endast

 • om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade där utför sådant arbete som ska anses som arbete i Sverige, eller
 • om Försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet.

[K6]16 §  Förmåner enligt 6 § 5, 6, 8 och 9-11 lämnas för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning på grund- eller sjukpenningnivå enligt 6 § 2,

 1. om barnet är bosatt i Sverige, eller
 2. om Försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband med adoption.

[S2]Första stycket första meningen gäller också i fråga om inkomstpensionstillägg enligt 6 § 8 a om den försäkrade anses vara bosatt i Sverige. Lag (2020:1239).

[K6]17 §  När det gäller efterlevandeförmåner ska det som anges i 16 § om försäkrad gälla den försäkrades efterlevande.

[K6]18 §  I 110 kap. 45 § finns bestämmelser om när den försäkrade är skyldig att anmäla till Försäkringskassan att han eller hon lämnar Sverige.

Speciella försäkringssituationer

[K6]19 §  En person som får inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5 är försäkrad för inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 beräknad på denna ersättning.

[K6]20 §  Den som får någon av följande förmåner är försäkrad för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5, inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 och inkomstrelaterad efterlevandeförmån enligt 6 §9 och 11:

 1. omvårdnadsbidrag enligt 5 kap. 9 § 5,
 2. dagpenning från arbetslöshetskassa,
 3. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 4. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),
 5. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, och
 6. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst. Lag (2018:1265).

[K6]21 §  När det gäller inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 finns i 60 kap. dessutom bestämmelser om beräkning av pensionsgrundande belopp för

 • plikttjänstgöring,
 • studier, och
 • vård av småbarn (barnår).

[K6]22 §  Den som genomgår utbildning som är förenad med särskild risk för arbetsskada är försäkrad för arbetsskadeersättning enligt 6 §6 och 10.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om försäkring enligt första stycket.

Innehåll

[K7]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • statligt personskadeskydd i 2-6 §§,
 • krigsskadeersättning till sjömän i 7-9 §§, och
 • smittbärarersättning i 10 §.

Statligt personskadeskydd

Personkretsen

[K7]2 §  Försäkrad för statligt personskadeskydd enligt 43 kap. är

 1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller inställer sig till mönstring eller annan uttagning enligt den lagen eller genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt,
 2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, eller i räddningstjänst enligt 10 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (2010:500),
 3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,
 4. den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som har meddelats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a §brottsbalken,
 5. den som utför ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1brottsbalken, och
 6. den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Lag (2010:1308).

[K7]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om i vilka fall bestämmelserna i 43 kap. ska tillämpas även på den som, i annat fall än som avses i 2 §, frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

Försäkringstider

[K7]4 §  Personskadeskyddet börjar gälla när den första resan påbörjas till sådan verksamhet eller intagning som avses i 2 § 1-3 och upphör när den sista resan från verksamheten eller intagningen avslutats.

[S2]Vid sådan verksamhet som avses i 2 § 4-6 börjar personskadeskyddet gälla när den dömde påbörjar resan till platsen för verksamheten och upphör när resan från platsen avslutats.

[K7]5 §  Vistas någon under tid som avses i 4 § i något annat land än Sverige, Danmark utom Färöarna och Grönland, Finland eller Norge gäller personskadeskyddet endast om staten har ordnat eller bekostat resan.

Prop. 2009/10:69: Paragrafen utgår, eftersom den behandlar barnpension på grund av dödsfall före 1990 och rätten till barnpension i sådana fall har upphört när SFB träder i kraft.

[K7]6 §  Bestämmelserna i 6 kap. 7 §, 11 § första stycket och 16 § om försäkring, försäkringstid och utlandsvistelse ska tillämpas även när det gäller personskadeersättning.

Krigsskadeersättning till sjömän

Personkretsen

[K7]7 §  Försäkrad för krigsskadeersättning till sjömän enligt 44 kap. är den som vid en tjänstgöring på svenskt fartyg är försäkrad för arbetsskadeersättning enligt 6 kap. 6 § 6 och som anses som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) eller ändå följer med fartyget och utför arbete för fartygets räkning.

[S2]Försäkringen gäller dock inte den som tjänstgör på krigsfartyg eller skadas i ett krig som Sverige befinner sig i.

Försäkringstid

[K7]8 §  Skyddet enligt 7 § gäller utomlands när sjömannen

 1. är på resa till en ort där han eller hon ska tillträda tjänstgöring på svenskt fartyg,
 2. under tjänstgöring på svenskt fartyg vistas på en ort där fartyget ligger, eller
 3. efter avslutad tjänstgöring på svenskt fartyg väntar på eller är på hemresa.

[K7]9 §  Bestämmelserna i 6 kap. 7 §, 11 § första stycket och 16 § om försäkring, försäkringstid och utlandsvistelse ska tillämpas även när det gäller krigsskadeersättning.

Smittbärarersättning

[K7]10 §  Försäkrad för smittbärarersättning enligt 46 kap. i samband med åtgärder för smittskydd eller skydd för livsmedel är en sådan smittbärare som avses i 3 § samma kapitel.

AVD. B FAMILJEFÖRMÅNER

I Inledande bestämmelser

Innehåll

[K8]1 §  I avdelning B finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner till föräldrar och barn (familjeförmåner).

[K8]2 §  Familjeförmåner enligt denna avdelning är

 • graviditetspenning till den som på grund av graviditet har nedsatt arbetsförmåga eller är förbjuden att utföra sitt förvärvsarbete,
 • föräldrapenningsförmåner i samband med barns födelse, vid adoption av barn eller i andra situationer när en förälder vårdar barn,
 • barnbidrag som generellt bidrag för barn,
 • underhållsstöd till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans, och
 • särskilda familjeförmåner vid vissa fall av adoption eller när ett barn lider av sjukdom eller har funktionshinder.

[K8]3 §  I detta kapitel finns inledande bestämmelser om familjeförmåner.

[S2]Vidare finns bestämmelser om

 • graviditetspenning och föräldrapenningsförmåner i 9-13 kap.,
 • barnbidrag i 14-16 kap.,
 • underhållsstöd i 17-19 kap., och
 • särskilda familjeförmåner i 20-22 kap.

Försäkring och ansökan, m.m.

[K8]4 §  En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett gällande försäkringsskydd för förmånen enligt 4-6 kap.

[S2]Bestämmelser om anmälan och ansökan samt vissa gemensamma bestämmelser om förmåner och handläggning finns i 104-117 kap. (avdelning H).

[K8]5 §  Ärenden som avser förmåner enligt denna avdelning handläggs av Försäkringskassan.

Prop. 2009/10:69: Se kommentaren till 2 kap. 2 §.

II Graviditetspenning och föräldrapenningsförmåner

9 kap. Innehåll

[K9]1 §  I denna underavdelning finns

 • bestämmelser om graviditetspenning i 10 kap., och
 • allmänna bestämmelser om föräldrapenningsförmåner i 11 kap.

[S2]Vidare finns bestämmelser om

 • föräldrapenning i 12 kap., och
 • tillfällig föräldrapenning i 13 kap.

Innehåll

[K10]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • rätten till graviditetspenning i 2-5 §§,
 • förmånstiden i 6-9 §§, och
 • beräkning av graviditetspenning, m.m. i 10 och 11 §§.

Rätten till graviditetspenning

Nedsatt arbetsförmåga

[K10]2 §  En försäkrad som är gravid har rätt till graviditetspenning,

 1. om graviditeten sätter ned hennes förmåga att utföra sitt förvärvsarbete med minst en fjärdedel, och
 2. hon inte kan omplaceras till annat mindre ansträngande arbete enligt 19 § föräldraledighetslagen (1995:584).

[S2]Som förvärvsarbete ska inte betraktas sådant förvärvsarbete som den försäkrade utför under tid för vilken hon får sjukersättning enligt bestämmelserna i 37 kap. 3 §. Om det inte går att avgöra under vilken tid den försäkrade avstår från förvärvsarbete ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 §.

 • HFD 2018:58:Rätt till utbetalning av graviditetspenning har bedömts föreligga för samtliga dagar under en viss period och inte bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.
 • HFD 2013:14:En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning.

Förbud mot förvärvsarbete

[K10]3 §  En försäkrad som är gravid har rätt till graviditetspenning om hon

 1. inte får sysselsättas i sitt förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot arbete under graviditeten, som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160), och
 2. inte kan omplaceras till annat arbete enligt 18 § föräldraledighetslagen (1995:584).

[S2]Bestämmelserna i 2 § andra stycket tillämpas även i fall som avses i denna paragraf.

Risker i arbetsmiljön

[K10]3 a §  En gravid försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning och som bedriver näringsverksamhet har rätt till graviditetspenning, om förvärvsarbetet innehåller någon risk för skadlig inverkan på hennes hälsa, graviditeten eller fostret.

[S2]Bestämmelserna i 2 § andra stycket tillämpas även i fall som avses i denna paragraf. Lag (2013:746).

Prop. 2012/13:159: Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsens första stycke har en gravid egenföretagare (jfr 25 kap.2 och 9 §§socialförsäkringsbalken) rätt till graviditetspenning, om hennes förvärvsarbete innehåller någon risk för skadlig ...

Förmånsnivåer

[K10]4 §  Graviditetspenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån.

 • HFD 2018:58:Rätt till utbetalning av graviditetspenning har bedömts föreligga för samtliga dagar under en viss period och inte bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

Samordning med andra förmåner

[K10]5 §  Graviditetspenning lämnas inte till den del den försäkrade för samma tid får

 • sjukpenning, eller
 • sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön.

Förmånstiden

[K10]6 §  Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga enligt 2 § lämnas för varje dag som nedsättningen består. Ersättningen lämnas dock tidigast från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

 • HFD 2018:58:Rätt till utbetalning av graviditetspenning har bedömts föreligga för samtliga dagar under en viss period och inte bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

[K10]7 §  Graviditetspenning vid förbud mot förvärvsarbete enligt 3 § lämnas för varje dag som förbudet gäller.

[K10]7 a §  Graviditetspenning enligt 3 a § lämnas för varje dag som kvinnan avstår från att utföra förvärvsarbetet. Lag (2013:746).

[K10]8 §  Graviditetspenning lämnas längst till och med den elfte dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

[K10]9 §  Graviditetspenning beviljas för en viss period.

 • HFD 2018:58:Rätt till utbetalning av graviditetspenning har bedömts föreligga för samtliga dagar under en viss period och inte bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

Beräkning av graviditetspenning, m.m.

[K10]10 §  Graviditetspenning beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst i 25–28 kap., med de undantag som anges i 11 §. Lag (2017:1305).

[K10]11 §  Det som i denna balk i övrigt eller i annan författning föreskrivs om sjukpenning enligt 25-28 kap. gäller i tillämpliga delar även i fråga om graviditetspenning, med undantag av bestämmelserna i

[S2]Vid beräkning av graviditetspenning ska det vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och annat förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger 7,5 prisbasbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

[S3]För hel graviditetspenning motsvarar ersättningsnivån beräkningsunderlaget för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1 grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt första och andra styckena. Lag (2021:1240).

Innehåll

[K11]1 §  I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2-3 §§.

[S2]Vidare finns bestämmelser om

 • föräldrabegreppet i 4-6 §§,
 • adoptionsbegreppet i 7 §,
 • rätten till föräldrapenningsförmåner i 8-13 §§,
 • samordning med andra förmåner i 14-16 §§, och
 • utbetalning till annan än förälder i 17 §.

Inledande bestämmelser

[K11]2 §  Föräldrapenningsförmåner lämnas i följande former:

 1. föräldrapenning för vård av barn med anledning av barns födelse eller vid adoption av barn (12 kap.), och
 2. tillfällig föräldrapenning i särskilda situationer när någon avstår från förvärvsarbete för att vårda barn eller i samband med att ett barn har avlidit (13 kap.). Lag (2010:2005).

Prop. 2009/10:69: Beträffande föräldrapenning slopas i första punkten ledet till en förälder. Föräldrapenning kan nämligen under vissa förutsättningar lämnas till en annan än en förälder. Bestämmelser om att vissa personer likställs med förälder finns i 11 kap. 4–6 §§.

Andra punkten ändras med anledning av att det i 31 a–31 d §§ införs bestämmelser om att en annan försäkrad än en förälder i vissa fall kan få tillfällig föräldrapenning, när föräldern inte kan vårda barnet ...

[K11]3 §  I föräldraledighetslagen (1995:584) finns bestämmelser i vilka anges när en arbetstagare som får föräldrapenningsförmåner har rätt att vara ledig från sin anställning.

Föräldrabegreppet

Vem som likställs med förälder

[K11]4 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs med en förälder följande personer:

 1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern, 2. förälders sambo,
 2. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet, och
 3. blivande adoptivförälder. Lag (2018:1952).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

Utvidgning för föräldrapenning

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

4 a §  I fråga om föräldrapenning för en försäkrad som har fått rätt till sådan förmån genom överlåtelse enligt 12 kap. 17 a § likställs den försäkrade med en förälder. Lag (2023:905).

Utvidgning för tillfällig föräldrapenning

[K11]6 §  I fråga om tillfällig föräldrapenning för en försäkrad som har fått rätt till sådan förmån enligt 13 kap. 8, 9, 11 eller 31 a § likställs den försäkrade med en förälder.

[S2]En försäkrad som enligt första stycket är likställd med en förälder får dock inte överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 §. Inte heller får Försäkringskassan bevilja tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 9 § på grundval av ett medgivande av en sådan försäkrad.

Prop. 2009/10:69: I första stycket görs ett tillägg som innebär att även den som har fått tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 31 a § ska i fråga om tillfällig föräldrapenning likställas med förälder till det barn för vilket den nämnda förmånen lämnas.

Adoptionsbegreppet

[K11]7 §  Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs med adoption att någon efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård med tidpunkten för ett barns födelse, dock inte vid beräkning av barnets ålder. Lag (2018:1290).

Rätten till föräldrapenningsförmåner

Allmänna bestämmelser

[K11]8 §  En förälder har rätt till föräldrapenningsförmåner endast för vård av barn som är bosatt i Sverige. Vid adoption ska barnet anses bosatt i Sverige om den blivande föräldern är bosatt här.

[K11]9 §  Oavsett antalet barn kan en förälder inte få mer än sammanlagt hel föräldrapenning per dag.

[K11]10 §  Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid i annat fall än som anges i 12 kap. 4 a § och 5 a7 §§ samt 13 kap.10, 11, 13, 26 och 30 §§.

[S2]Tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 31 e § får lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid.

[S3]För tillfällig föräldrapenning gäller även 13 kap. 3 §. Lag (2018:1628).

Prop. 2010/11:146: I första stycket införs en hänvisning till 12 kap. 4 a §, som är en ny bestämmelse om föräldrars uttag av föräldrapenning för samma barn och tid. Detta innebär att det införs ytterligare ett undantag från huvudregeln om att föräldrapenningsförmåner inte får lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid.

Prop. 2017/18:270: Tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 31 e § får lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid.

För tillfällig föräldrapenning gäller även 13 kap. 3 §.

I paragrafen regleras hur många föräldrar som kan få föräldrapenningsförmåner för samma barn och tid. Huvudregeln är att sådana förmåner lämnas till endast en förälder åt gången. Bestämmelser om föräldrabegreppet finns i 11 kap. 4–6 §§. Bestämmelserna innebär att ...

[K11]11 §  Föräldrapenningsförmåner lämnas inte för dag då en förälder är semesterledig enligt semesterlagen (1977:480).

Anmälan till Försäkringskassan

[K11]12 §  Föräldrapenning får inte lämnas för tid innan anmälan gjorts till Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder för en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att föräldrapenning ändå bör lämnas. Lag (2018:1628).

Prop. 2017/18:270: Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder för en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att föräldrapenning ändå bör lämnas.

Enligt paragrafen krävs det en anmälan för rätt till föräldrapenning.

Ändringen av bestämmelsen innebär att anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning tas bort. ...

Arbetsgivarinträde m.m.

[K11]13 §  Bestämmelserna i 27 kap.56-58 och 60 §§ om arbetsgivarinträde och konsulärt bistånd tillämpas även i fråga om föräldrapenningsförmåner.

Samordning med andra förmåner

Allmänna bestämmelser

[K11]14 §  Föräldrapenningsförmåner lämnas inte om en förälder för samma tid får någon av följande förmåner:

 1. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
 2. sjukpenning, och
 3. ersättning som motsvarar sjukpenning enligt annan författning eller på grund av regeringens beslut i ett särskilt fall.

[S2]Första stycket gäller även när föräldern får motsvarande förmån på grundval av utländsk lagstiftning.

Föräldrapenning och motsvarande utländska förmåner

[K11]15 §  Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas inte om det för samma barn och tid lämnas en motsvarande förmån enligt utländsk lagstiftning.

Tillfällig föräldrapenning och omvårdnadsbidrag

[K11]16 §  Tillfällig föräldrapenning lämnas inte för sådant behov av omvårdnad eller tillsyn av ett barn som har grundat rätt till omvårdnadsbidrag. Lag (2018:1265).

Utbetalning till annan än förälder

[K11]17 §  Om en förälder som inte fyllt 18 år har rätt till en föräldrapenningsförmån, får Försäkringskassan på begäran av socialnämnden besluta att föräldrapenningen helt eller delvis ska betalas ut till någon annan person eller till nämnden att användas till förälderns och familjens nytta.

12 kap. Föräldrapenning

Innehåll

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

[K12]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • rätten till föräldrapenning i 211 §§,
 • förmånstiden i 1213 §§,
 • vem som får föräldrapenningen i 1417 §§,
 • ersättningsnivåer i 1824 §§,
 • beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivån i 2531 §§,
 • beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning i 3234 §§,
 • föräldrapenning för de första 180 dagarna i 3538 §§,
 • föräldrapenning efter 180 dagar i 3941 §§,
 • föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår i 41 a41 h §§, och
 • föräldrapenning vid flerbarnsfödsel i 4246 §§. Lag (2013:999).

Prop. 2013/14:4: Andra strecksatsen i paragrafen ändras med anledning av att det införs en ny 12 a §. I en ny nionde strecksats införs en hänvisning till de nya bestämmelserna i 41 a–41g §§ om föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår. Den tionde strecksatsen (dvs. den förutvarande nionde) kompletteras med hänvisning till den nya 46 §.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om

 • rätten till föräldrapenning i 2-11 §§,
 • förmånstiden i 12-13 §§,
 • vem som får föräldrapenningen i 14-17 c §§,
 • ersättningsnivåer i 18-24 §§,
 • beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivån i 25-31 §§,
 • beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning i 32-34 §§,
 • föräldrapenning för de första 180 dagarna i 35-38 §§,
 • föräldrapenning efter 180 dagar i 39-41 §§,
 • föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår i 41 a-41 h §§, och
 • föräldrapenning vid flerbarnsfödsel i 42-46 §§. Lag (2023:905).

Rätten till föräldrapenning

Allmänna bestämmelser

[K12]2 §  Rätt till föräldrapenning har en försäkrad förälder som vårdar barn under tid när han eller hon inte förvärvsarbetar eller avstår från förvärvsarbete.

[S2]Föräldrapenning lämnas i de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel. Förmånen kan vara bosättningsbaserad enligt 5 kap. eller arbetsbaserad enligt 6 kap.

[K12]3 §  För rätt till föräldrapenning enligt 2 § gäller också som villkor att föräldern under tid som anges där till huvudsaklig del faktiskt vårdar barnet på det sätt som krävs med hänsyn till barnets ålder. Lag (2013:999).

[K12]4 §  I andra fall än som avses i 56 och 7 a §§ har en förälder som inte har barnet i sin vård rätt till föräldrapenning endast om det finns särskilda skäl. Lag (2018:1628).

Prop. 2017/18:270: I paragrafen finns en generell bestämmelse om rätt till föräldrapenning för en förälder som inte har barnet i sin vård. Av 2 och 3 §§ framgår att rätten till föräldrapenning som huvudregel förutsätter att föräldern faktiskt vårdar barnet (jfr prop. 2008/09:200 s. 417).

Utgångspunkten enligt bestämmelsen är att föräldrapenning för en förälder som inte har barnet i sin vård endast får lämnas om det ...

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

[K12]4 a §  Föräldrapenning får för samma barn och tid lämnas till båda föräldrarna samtidigt i högst 30 dagar under barnets första levnadsår, räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt. Detta gäller endast dagar för vilka det inte för någon av föräldrarna finns hinder enligt 17 § andra stycket mot att avstå föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

[S2]Bestämmelser om ansökan i fall som avses i första stycket finns i 110 kap. 5 a §. Lag (2011:1082).

Prop. 2010/11:146: I paragrafen, som är ny, regleras rätten för ett barns båda föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt. Samtidigt uttag får göras under högst 30 dagar. Vid samtidigt uttag tar båda föräldrarna ut föräldrapenning för samma tid och barn. Ett samtidigt uttag i 30 dagar innebär att föräldrapenning för barnet konsumeras för sammanlagt 60 dagar.

Under de dagar för vilka en förälder inte får överlåta föräldrapenning till den andra föräldern, de s.k. reserverade dagarna enligt 12 ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

4 a §  Föräldrapenning får för samma barn och tid lämnas till båda föräldrarna samtidigt i högst 60 dagar under 15 månader, räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt. Detta gäller endast dagar för vilka det inte för någon av föräldrarna finns hinder enligt 17 § andra stycket mot att avstå föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

Bestämmelser om ansökan i fall som avses i första stycket finns i 110 kap. 5 a §. Lag (2023:905).

Barnets mor

[K12]5 §  Barnets mor har rätt till föräldrapenning från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

[S2]Även om barnets mor inte har barnet i sin vård har hon rätt till föräldrapenning till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen.

Mödravårdsbesök

[K12]5 a §  En förälder som besöker mödravården när det gäller ett ofött barn eller en graviditet har rätt till föräldrapenning i samband med besöket.

[S2]Föräldrapenning i samband med besök hos mödravården kan lämnas för tid från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till och med förlossningsdagen. Lag (2018:1628).

Prop. 2017/18:270: Föräldrapenning i samband med besök hos mödravården kan lämnas för tid från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till och med förlossningsdagen.

Paragrafen är ny. Enligt första stycket har en förälder som besöker mödravården när det gäller ett ofött barn eller en graviditet rätt till föräldrapenning i samband med besöket. Sådan föräldrapenning kan enligt 11 kap. 10 § första stycket lämnas ...

Föräldrautbildning

[K12]6 §  En förälder som deltar i föräldrautbildning har rätt till föräldrapenning i samband med utbildningen.

[S2]Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning kan lämnas före barnets födelse och även därefter till en förälder som inte har barnet i sin vård.

Förskola, skola och viss annan pedagogisk verksamhet

[K12]7 §  En förälder som besöker barnets förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800), som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och som barnet deltar i har rätt till föräldrapenning i samband med besöket. Lag (2010:870).

[K12]7 a §  En förälder som har ett barn som deltar i en introduktion till en verksamhet enligt skollagen (2010:800) har rätt till föräldrapenning för att delta i introduktionen, om den avser

 1. förskola,
 2. förskoleklass,
 3. grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola eller internationell skola på grundskolenivå,
 4. fritidshem som kompletterar utbildningen i en skolform enligt 2 eller 3, eller
 5. verksamhet enligt 25 kap. 2, 4 eller 5 § skollagen.

[S2]Föräldrapenning i samband med ett barns introduktion kan lämnas till en förälder som inte har barnet i sin vård. Lag (2023:348).

Adoption

[K12]8 §  Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också vid adoption av barn, med följande undantag:

 1. Vid adoption av den andra makens eller sambons barn lämnas föräldrapenning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.
 2. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått barnet i sin vård. Lag (2018:1290).

Prop. 2009/10:69: Punkten 1 justeras så att det tydligare framgår att åldersgränsen om tio år utgör en avgränsning för hur sent det under ett barns uppväxt kan lämnas föräldrapenning.

Förmånsnivåer och förvärvsarbete

[K12]9 §  Föräldrapenning lämnas enligt följande förmånsnivåer:

 1. Hel föräldrapenning lämnas för dag när föräldern inte förvärvsarbetar.
 2. Tre fjärdedels föräldrapenning lämnas när föräldern förvärvsarbetar högst en fjärdedel av normal arbetstid.
 3. Halv föräldrapenning lämnas när föräldern förvärvsarbetar högst hälften av normal arbetstid.
 4. En fjärdedels föräldrapenning lämnas när föräldern förvärvsarbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid.
 5. En åttondels föräldrapenning lämnas när föräldern förvärvsarbetar högst sju åttondelar av normal arbetstid.

[S2]Föräldrapenning får dock lämnas som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning på grundnivå enligt 23 § eller på lägstanivå enligt 24 § när föräldern arbetar högst sju åttondelar av normal arbetstid.

[K12]10 §  Som förvärvsarbete betraktas inte

 1. vård av barn som har tagits emot för stadigvarande vård och fostran i förälderns hem, och
 2. sådant förvärvsarbete som den försäkrade utför under tid för vilken han eller hon får sjukersättning enligt bestämmelserna i 37 kap. 3 §.

[S2]Om det vid tillämpningen av första stycket 2 inte går att avgöra vilken tid den försäkrade avstår från förvärvsarbete för att vårda sitt barn ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 §.

[K12]11 §  Föräldrapenning på sjukpenningnivå enligt 21 och 22 §§ lämnas för tid som normalt är arbetsfri för föräldern endast om han eller hon i direkt anslutning till den arbetsfria tiden får föräldrapenning på motsvarande eller högre förmånsnivå. Detta gäller dock endast för perioder av arbetsfri tid om högst fyra dagar.

Förmånstiden

[K12]12 §  Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst 180 dagar för varje barn utöver det första.

[S2]Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår lämnas föräldrapenning under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst 76 dagar för varje barn utöver det första. Om barnet blir bosatt här i landet efter det andra levnadsåret lämnas föräldrapenning under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst 38 dagar för varje barn utöver det första.

[S3]För tid efter barnets fjärde levnadsår, räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt, lämnas föräldrapenning dock under högst 96 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst 36 dagar för varje barn utöver det första. Lag (2017:559).

Prop. 2016/17:154: I paragrafen finns bestämmelser om det totala antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas med anledning av ett barns födelse. Huvudregeln är att föräldrapenning lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för båda föräldrarna. Det finns också en särskild regel som gäller för tid efter det att barnet har fyllt fyra år som innebär att föräldrapenning för sådan tid lämnas för högst 96 dagar sammanlagt för båda föräldrarna. Fyraårsgränsen gäller för barn födda eller adopterade från och med den 1 ...

 • HFD 2014:60:För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar.
 • HFD 2022:34:Försäkringskassans beslut att återställa felaktigt uttagna

[K12]12 a §  Föräldrapenning lämnas inte för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag ansökan om föräldrapenning kom in till Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl för att föräldrapenning ändå bör lämnas. Lag (2013:999).

[K12]13 §  Föräldrapenning lämnas längst till dess barnet har fyllt tolv år eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det femte skolåret i grundskolan. Lag (2013:999).

Vem får föräldrapenningen?

Ensam vårdnad

[K12]14 §  En förälder som har ensam vårdnad om ett barn får föräldrapenning under hela den tid som anges i 12 §.

Gemensam vårdnad

[K12]15 §  Om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn får vardera föräldern föräldrapenning under hälften av den tid som anges i 12 §. Vardera föräldern får då föräldrapenning under hälften av den tid för vilken förmånen enligt 19 § lämnas på sjukpenning- eller grundnivån och hälften av den tid för vilken den lämnas på lägstanivån. Om endast en av föräldrarna har rätt till föräldrapenning, får han eller hon dock föräldrapenning under hela den tid som anges i 12 §. Lag (2013:999).

 • HFD 2014:16:Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.
 • HFD 2014:60:För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar.

[K12]15 a §  Om antalet kvarstående dagar för föräldrapenning omedelbart före utgången av barnets fjärde levnadsår överstiger det antal dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas enligt 12 § tredje stycket, fördelas antalet dagar för föräldrapenning enligt nämnda lagrum mellan föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn på så sätt att vardera föräldern får så stor andel av antalet dagar som motsvarar den förälderns andel av de dagar som kvarstod omedelbart före utgången av barnets fjärde levnadsår. Antalet dagar som ingår i respektive beräknad andel avrundas till närmaste hel dag, varvid halv dag avrundas uppåt. Lag (2013:999).

[K12]15 b §  Om den ena föräldern får rätt till föräldrapenning först under sådan tid som avses i 12 § tredje stycket, lämnas föräldrapenning till vardera föräldern under hälften av det antal dagar som återstår för föräldrapenning omedelbart efter utgången av barnets fjärde levnadsår. Det antal dagar under vilka den först berättigade föräldern har fått föräldrapenning för nämnda tid, fram till dess att båda föräldrarna fick rätt till föräldrapenning, ska räknas av. I första hand ska avräkning göras från den först berättigade förälderns andel. Lag (2013:999).

Förmåga att vårda barnet saknas

[K12]16 §  Om en förälder på grund av sjukdom eller funktionshinder varaktigt saknar förmåga att vårda barnet, får den andra föräldern föräldrapenning under hela den tid som anges i 12 §. Avstående från föräldrapenning

[K12]17 §  En förälder kan genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan avstå rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

[S2]Detta gäller dock inte föräldrapenning på sjukpenningnivå enligt 21 och 22 §§ eller på grundnivå enligt 23 § såvitt avser en tid om

 1. 90 dagar för varje barn, eller
 2. 90 dagar för barnen gemensamt vid flerbarnsfödsel.

[S3]I anmälan ska det anges vilka ersättningsnivåer enligt 18 § avståendet avser. Lag (2022:1291).

Prop. 2017/18:276: Detta gäller dock inte föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå enligt 21–23 §§ såvitt avser en tid om

Prop. 2014/15:124: Paragrafen reglerar möjligheterna för en förälder att avstå rätten att få föräldrapenning till den andra föräldern.

Andra stycket ändras på så sätt att det görs en ökning av det antal dagar för vilka en förälder inte kan avstå rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern. Dessa så kallade reserverade dagar ökas från 60 till 90 dagar för vardera föräldern.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

 • HFD 2014:16:Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

Överlåtelse av rätten till föräldrapenning

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

17 a §  En förälder kan genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan överlåta rätten till föräldrapenning till någon annan som är försäkrad för sådan förmån. Detta gäller dock inte föräldrapenning för sådan tid som avses i 17 § andra stycket.

I anmälan ska det anges vilka ersättningsnivåer enligt 18 § överlåtelsen avser.

En försäkrad som har fått rätt till föräldrapenning genom en överlåtelse får inte i sin tur överlåta förmånen eller avstå den enligt 17 §. Lag (2023:905).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

17 b §  Högst 90 dagar för varje barn får överlåtas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn, har vardera föräldern rätt att överlåta högst 45 dagar. Lag (2023:905).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

Återtagande av avståendet eller överlåtelsen

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

17 c §  En förälder som har avstått eller överlåtit rätten till föräldrapenning får återta avståendet eller överlåtelsen för dagar som inte har utnyttjats. Lag (2023:905).

Ersättningsnivåer

Inledande bestämmelser

[K12]18 §  Föräldrapenning kan lämnas på

 • sjukpenningnivå,
 • grundnivå, eller
 • lägstanivå.

[K12]19 §  För de första 180 dagarna med rätt till föräldrapenning för vård av ett barn gäller att förmånen kan lämnas på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån.

[S2]Efter 180 dagar gäller att föräldrapenning kan lämnas för 210 dagar på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån och för 90 dagar på lägstanivån.

Sjukpenningnivån

[K12]21 §  Föräldrapenning på sjukpenningnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad för arbetsbaserad föräldrapenning enligt 6 kap. 6 § 2 om det enligt 25 kap. 3 § kan fastställas en sjukpenninggrundande inkomst för föräldern.

[K12]22 §  För hel föräldrapenning motsvarar sjukpenningnivån förälderns beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1 grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt 2531 §§.

[S2]Om hel föräldrapenning på sjukpenningnivån inte överstiger 250 kronor om dagen, lämnas i stället föräldrapenning på grundnivån enligt 23 §. Lag (2015:964).

Grundnivån

[K12]23 §  Föräldrapenning på grundnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad för bosättningsbaserad föräldrapenning enligt 5 kap. 9 § 1 eller arbetsbaserad föräldrapenning enligt 6 kap. 6 § 2.

[S2]För hel föräldrapenning är grundnivån 250 kronor om dagen. Lag (2015:964).

Lägstanivån

[K12]24 §  Föräldrapenning på lägstanivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad för bosättningsbaserad föräldrapenning enligt 5 kap. 9 § 1 och avser tid då föräldrapenning inte får lämnas på sjukpenningnivån eller grundnivån.

[S2]För hel föräldrapenning är lägstanivån 180 kronor om dagen.

Beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivån

Grundläggande bestämmelser

[K12]25 §  När föräldrapenning ska lämnas på sjukpenningnivån ska ersättningen beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning på normalnivån och sjukpenninggrundande inkomst i 25, 26 och 28 kap., med undantag av bestämmelserna i

[K12]26 §  Vid beräkning av föräldrapenning som ska lämnas på sjukpenningnivån ska det vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och annat förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger 10 prisbasbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Barn som inte har fyllt två år

[K12]27 §  Om en förälders sjukpenninggrundande inkomst har sänkts sedan den tid som avses i 26 kap. 15 § (SGI-skyddad tid för föräldraledighet) har gått ut, ska föräldrapenningen till dess att barnet fyller två år beräknas lägst på grundval av

 1. den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan sänkningen skedde, eller
 2. den högre inkomst som löneavtal därefter föranleder.

[S2]Första stycket gäller all föräldrapenning som lämnas till föräldern, när han eller hon avstår från förvärvsarbete för vård av barn under den tid som anges där.

[S3]Skulle den sjukpenninggrundande inkomsten som gällde innan sänkningen skedde ha överstigit 10,0 prisbasbelopp, om inkomsten alltjämt hade beräknats utan begränsningen i 25 kap. 5 § andra stycket första meningen, tillämpas det beräkningssätt som anges i 26 §. Lag (2021:1240).

[K12]28 §  För en förälder som helt eller delvis saknar anställning ska den sjukpenninggrundande inkomst som föräldrapenningen beräknas på enligt 27 § räknas om på sätt som anges i 26 kap.28-30 §§ och 31 § första stycket.

Ny graviditet och adoption

[K12]29 §  Om en förälder är gravid på nytt innan ett barn har uppnått eller skulle ha uppnått ett år och nio månaders ålder, ska föräldrapenning för föräldrarna även fortsättningsvis beräknas på det sätt som anges i 27 och 28 §§.

[S2]Det som anges i första stycket gäller även vid adoption av ett barn som sker högst två år och sex månader efter det att det föregående barnet har fötts eller adopterats.

[K12]30 §  Har efter tid som avses i 26 kap. 15 § (SGI-skyddad tid för föräldraledighet) sänkning inte skett av den sjukpenninggrundande inkomst som avses i 25 kap. på grund av att den årliga inkomsten överstiger 10,0 prisbasbelopp, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 25-29 §§. Lag (2021:1240).

Ersättning till familjehemsförälder

[K12]31 §  Om en familjehemsförälder får ersättning för vården av barnet, ska det vid beräkningen av föräldrapenning bortses från den del av den sjukpenninggrundande inkomsten som grundas på ersättningen.

Beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning

Grundläggande bestämmelser

[K12]32 §  Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning gäller följande:

 • En dag med hel föräldrapenning motsvarar en dag.
 • En dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning motsvarar tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel av en dag.

Avräkning för utländsk förmån

[K12]33 §  Om en förälder har fått en förmån enligt utländsk lagstiftning, som motsvarar föräldrapenning med anledning av ett barns födelse, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av från det högsta antal dagar som föräldrapenning kan lämnas för enligt 12 §.

[S2]Om rätten till föräldrapenning inträder först under sådan tid som avses i 12 § andra eller tredje stycket och den ena av föräldrarna eller båda har fått en sådan utländsk förmån som ska räknas av enligt första stycket, ska avräkningen göras från det högsta antal dagar som föräldrapenning hade kunnat lämnas för enligt 12 § första stycket. Lag (2017:559).

Prop. 2016/17:154: I paragrafen finns bestämmelser om att det ska göras avräkning av tid med föräldrapenningsförmån som lämnats enligt utländsk lagstiftning.

I andra stycket görs ett tillägg om att bestämmelsen även gäller om rätten till föräldrapenning inträder först under sådan tid som avses i 12 § andra stycket. Detta är en ändring i sak. Avräkningen görs då från det högsta antal dagar under vilka föräldrarna skulle ha kunnat vara berättigade till föräldrapenning enligt 12 § första stycket. ...

 • HFD 2015:15:Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.

[K12]34 §  Avräkning enligt 33 § första stycket ska i första hand göras från de dagar som föräldern själv har rätt till enligt 15 § första meningen samt, när det gäller dessa dagar, från de dagar som avses i 3537 §§.

[S2]För återstående dagar som ska räknas av gäller följande:

 1. Om den utländska förmånen grundas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas på sjukpenningnivån.
 2. Om den utländska förmånen lämnas med ett belopp som för alla förmånstagare är enhetligt och oberoende av inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas endast på lägstanivån. Lag (2013:999).

[K12]34 a §  Avräkning enligt 33 § andra stycket ska i första hand göras från de dagar under vilka föräldern enligt 15 § första meningen själv skulle ha kunnat ha rätt till föräldrapenning. Lag (2013:999).

Föräldrapenning för de första 180 dagarna

Både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning

[K12]35 §  Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen för de första 180 dagarna enligt följande:

 1. Föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivån, om föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för födelsen har varit försäkrad för sjukpenning enligt 6 kap. 6 § 3 och under hela den tiden skulle ha haft rätt till en sjukpenning som överstiger lägstanivån för föräldrapenning (240-dagarsvillkoret).
 2. Om förutsättningarna i 1 inte är uppfyllda eller hel föräldrapenning på sjukpenningnivån i annat fall inte överstiger 250 kronor om dagen, lämnas föräldrapenning på grundnivån. Lag (2015:964).

Enbart bosättningsbaserad föräldrapenning

[K12]36 §  Till en förälder som är försäkrad för enbart bosättningsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen för de första 180 dagarna på grundnivån.

Enbart arbetsbaserad föräldrapenning

[K12]37 §  Till en förälder som är försäkrad för enbart arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen för de första 180 dagarna enligt 35 §.

[S2]För att föräldrapenning ska lämnas på grundnivån krävs dock att föräldern uppfyller 240-dagarsvillkoret i 35 § 1.

Särskilt om 240-dagarsvillkoret

[K12]38 §  För en förälder som anses bosatt i Sverige även under vistelse utomlands enligt bestämmelserna i 5 kap.6 och 8 §§, ska det bortses från tiden för utlandsvistelsen när det bestäms om 240-dagarsvillkoret i 35 § 1 är uppfyllt.

[S2]Vidare ska för en förälder som fått sjukersättning eller aktivitetsersättning en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt 26 kap. 22 a § anses ha gällt hela den tid som föräldern fått sådan ersättning. Lag (2015:758).

Prop. 2014/15:147: Eftersom det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas ska tredje stycket i paragrafen tas bort.

Överväganden finns i avsnitt 4.2.

Prop. 2009/10:69: Se kommentaren till 26 kap. 22 a §.

Föräldrapenning efter 180 dagar

Både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning

[K12]39 §  Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen efter den 180 dagen för

 1. 210 dagar på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån, och
 2. 90 dagar på lägstanivån.

Enbart bosättningsbaserad föräldrapenning

[K12]40 §  Till en förälder som är försäkrad för enbart bosättningsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen efter den 180 dagen för

 1. 210 dagar på grundnivån, och
 2. 90 dagar på lägstanivån.

Enbart arbetsbaserad föräldrapenning

[K12]41 §  Till en förälder som är försäkrad för enbart arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen efter den 180 dagen för 210 dagar på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån.

Föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår

[K12]41 a §  Bestämmelserna i 3541 §§ gäller inte för föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår, räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt. För sådan tid tillämpas i stället 41 b41 h §§. Lag (2013:999).

[K12]41 b §  Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån. Lag (2013:999).

[K12]41 c §  Till en förälder som är försäkrad för enbart bosättningsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen på grundnivån. Lag (2013:999).

[K12]41 d §  Till en förälder som är försäkrad för enbart arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån. Lag (2013:999).

[K12]41 e §  Antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas anges i 12 § tredje stycket.

[S2]Vid gemensam vårdnad om ett barn ska det antal dagar som det kan lämnas föräldrapenning för fördelas på det sätt som föreskrivs i 15 a och 15 b §§. Lag (2013:999).

[K12]41 f §  Om antalet dagar för vilka en förälder kan få föräldrapenning enligt 41 e § överstiger det antal dagar för vilka förmånen kan lämnas på sjukpenningnivå eller grundnivå, lämnas förmånen på lägstanivån för det överskjutande antalet dagar, om föräldern är försäkrad för förmånen på lägstanivå. Lag (2013:999).

[K12]41 g §  Om en förälder för tid före utgången av barnets fjärde levnadsår, räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt, har fått föräldrapenning som avses i 17 § under färre än 90 dagar, kan han eller hon inte avstå rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern i fråga om en tid som motsvarar de 90 dagarna efter avdrag för det antal dagar under vilka han eller hon har fått sådan föräldrapenning. Lag (2015:674).

[K12]41 h §  Om en förälder har rätt till föräldrapenning enbart under sådan tid som avses i 12 § tredje stycket, ska det som föreskrivs i 17 § tillämpas på föräldrapenning för den tiden. Därvid ska 17 § andra stycket dock endast omfatta det antal dagar som föräldern kan få föräldrapenning för. Lag (2013:999).

Föräldrapenning vid flerbarnsfödsel

Både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning

[K12]42 §  Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och arbetsbaserad föräldrapenning lämnas vid flerbarnsfödsel föräldrapenning för det andra barnet för ytterligare

 1. 90 dagar på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån, och
 2. 90 dagar på lägstanivån.

Enbart bosättningsbaserad föräldrapenning

[K12]43 §  Till en förälder som är försäkrad för enbart bosättningsbaserad föräldrapenning lämnas vid flerbarnsfödsel föräldrapenning för det andra barnet för ytterligare

 1. 90 dagar på grundnivån, och
 2. 90 dagar på lägstanivån.

Enbart arbetsbaserad föräldrapenning

[K12]44 §  Till en förälder som är försäkrad för enbart arbetsbaserad föräldrapenning lämnas vid flerbarnsfödsel föräldrapenning för det andra barnet för ytterligare 90 dagar på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån.

Flerbarnsfödsel med minst tre barn

[K12]45 §  För varje barn utöver det andra lämnas föräldrapenning för ytterligare 180 dagar enligt den ersättningsnivå som anges i

 1. 42 § 1 till en förälder som är försäkrad för såväl bosättningsbaserad som arbetsbaserad föräldrapenning,
 2. 43 § 1 till en förälder som är försäkrad för enbart bosättningsbaserad föräldrapenning, eller
 3. 44 § till en förälder som är försäkrad för enbart arbetsbaserad föräldrapenning.

Antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas vid bosättning efter första levnadsåret

[K12]45 a §  När det gäller föräldrapenning för sådan tid som avses i 12 § andra stycket, ska vid flerbarnsfödsel föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivå, dock lägst på grundnivå. Lag (2017:559).

Prop. 2016/17:154: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om nivån på de ytterligare dagar med föräldrapenning som en förälder enligt 12 § andra stycket har

rätt till vid flerbarnsfödsel. Bestämmelsen innebär att samtliga ytterligare dagar lämnas på sjukpenningnivå, dock lägst på grundnivå.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:154#S5-4" ...

Antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas efter barnets fjärde levnadsår

[K12]46 §  När det gäller föräldrapenning för sådan tid som avses i 41 a §, ska vid flerbarnsfödsel

 • det som föreskrivs om antal dagar och ersättningsnivåer i 42 § i stället avse 36 dagar enbart på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån,
 • det som föreskrivs om antal dagar och ersättningsnivåer i 43 § i stället avse 36 dagar enbart på grundnivån,
 • det som föreskrivs om antal dagar i 44 § i stället avse 18 dagar, och
 • det som föreskrivs om antal dagar i 45 § i stället avse 36 dagar. Lag (2013:999).

Innehåll

[K13]1 §  I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rätten till tillfällig föräldrapenning i 29 §§.

[S2]Vidare finns bestämmelser om

 • tillfällig föräldrapenning för tid före ansökan i 9 a §,
 • tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption i 1015 §§,
 • vård av barn som inte har fyllt 12 år i 1621 §§,
 • vård av barn som har fyllt 12 år i 2225 §§,
 • vård av barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i 2629 §§,
 • vård av allvarligt sjukt barn i 30 och 31 §§,
 • utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid förälders sjukdom eller smitta i 31 a31 d §§,
 • tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit i 31 e och 31 f §§,
 • beräkning av antalet dagar med rätt till tillfällig föräldrapenning i 32 §, och
 • beräkning av tillfällig föräldrapenning i 3338 §§. Lag (2018:1628).

Prop. 2017/18:270: Vidare finns bestämmelser om – tillfällig föräldrapenning för tid före ansökan i 9 a §, – tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption i 10–15 §§, – vård av barn som inte har fyllt 12 år i 16–21 §§, – vård av barn som har fyllt 12 år i 22–25 §§, – vård av barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i 26–29 §§,

– vård av allvarligt sjukt barn i 30 och 31 §§, – utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid förälders sjukdom ...

Allmänna bestämmelser om rätten till tillfällig föräldrapenning

Inledande bestämmelser

[K13]2 §  Rätt till tillfällig föräldrapenning har en försäkrad förälder som avstår från att utföra förvärvsarbete i samband med ett barns födelse eller behov av vård eller i samband med att ett barn har avlidit.

[S2]Tillfällig föräldrapenning lämnas i de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel. Lag (2010:2005).

[K13]2 a §  Särskilda bestämmelser om rätt till tillfällig föräldrapenning när denna förmån lämnas till en försäkrad som är arbetslös finns i 36 § 2.Lag (2010:2005).

[K13]3 §  Tillfällig föräldrapenning får förutom i de fall som anges i 11 kap. 10 § första stycket lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid:

 1. om föräldrarna följer med sitt barn till läkare när barnet lider av allvarlig sjukdom, och
 2. om föräldrarna, som en del i behandlingen av sitt barn, behöver delta i läkarbesök eller i behandling som ordinerats av läkare.

[S2]Tillfällig föräldrapenning får förutom i de fall som anges i 11 kap. 10 § andra stycket lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid, om föräldrarna deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära sig vårda barnet. Lag (2018:1628).

Prop. 2017/18:270: 2. om föräldrarna, som en del i behandlingen av sitt barn, behöver delta i läkarbesök eller i behandling som ordinerats av läkare.

Tillfällig föräldrapenning får förutom i de fall som anges i 11 kap. 10 § andra stycket lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid, om föräldrarna deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära sig vårda barnet.

I paragrafen anges i vilka fall utöver sådana som framgår ...

[K13]3 a §  Särskilda bestämmelser om rätt till tillfällig föräldrapenning när denna förmån lämnas på grundval av inkomst av annat förvärvsarbete finns i 35 §. Lag (2010:423).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att särskilda bestämmelser om rätt till tillfällig föräldrapenning när denna förmån lämnas på grundval av inkomst av annat förvärvsarbete finns i 35 §.

Förhandsbesked om tillfällig föräldrapenning

[K13]4 §  Försäkringskassan får i förväg pröva om förutsättningarna för tillfällig föräldrapenning enligt 22 eller 27 § är uppfyllda. Ett sådant beslut är bindande för den tid som anges i beslutet men kan omprövas om de förhållanden som har lagts till grund för beslutet ändras.

Förmånsnivåer och förvärvsarbete

[K13]5 §  Tillfällig föräldrapenning lämnas enligt följande förmånsnivåer:

 1. Hel tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder helt avstått från förvärvsarbete.
 2. Tre fjärdedels tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder förvärvsarbetat högst en fjärdedel av den tid han eller hon annars skulle ha arbetat.
 3. Halv tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder förvärvsarbetat högst hälften av den tid han eller hon annars skulle ha arbetat.
 4. En fjärdedels tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder förvärvsarbetat högst tre fjärdedelar av den tid han eller hon annars skulle ha arbetat.
 5. En åttondels tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder förvärvsarbetat högst sju åttondelar av den tid han eller hon annars skulle ha arbetat.

[K13]6 §  Som förvärvsarbete betraktas inte

 1. vård av barn som har tagits emot för stadigvarande vård och fostran i förälderns hem, och
 2. sådant förvärvsarbete som den försäkrade utför under tid för vilken han eller hon får sjukersättning enligt bestämmelserna i 37 kap. 3 §.

[S2]Om det vid tillämpningen av första stycket 2 inte går att avgöra under vilken tid den försäkrade avstår från förvärvsarbete för att vårda sitt barn ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 §.

[K13]7 §  Om en förälder får oavkortade löneförmåner under tid då han eller hon bedriver studier, likställs avstående från studier med avstående från förvärvsarbete vid tillämpning av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning. Detta gäller dock endast i den utsträckning föräldern går miste om löneförmånerna.

Överlåtelse av rätten till tillfällig föräldrapenning

[K13]8 §  En förälder får överlåta rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn till någon som är försäkrad för tillfällig föräldrapenning och som i stället för föräldern avstår från förvärvsarbete för vård av barnet. Sådan överlåtelse får göras i följande fall:

 1. i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, och
 2. i samband med sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare, när det gäller barn som avses i 16-19, 22 och 26 §§.

[K13]9 §  Försäkringskassan får, efter medgivande av en förälder, besluta att en annan person som är försäkrad för tillfällig föräldrapenning och som i stället för föräldern avstår från förvärvsarbete ska få rätt till tillfällig föräldrapenning i de fall som anges i 8 §.

[S2]Som villkor för detta gäller

 1. dels att föräldern på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet,
 2. dels att föräldern inte får tillfällig föräldrapenning endast av det skälet att han eller hon för samma tid får sådan förmån som avses i 11 kap. 14 § eller smittbärarpenning.

[S3]Ytterligare bestämmelser om tillfällig föräldrapenning vid en förälders sjukdom eller smitta finns i 31 a-31 d §§.

Prop. 2009/10:69: Hänvisningen i andra stycket 2 justeras till att rätteligen avse 11 kap. 14 §.

I ett nytt tredje stycke införs en erinran om att tillfällig föräldrapenning vid förälders sjukdom eller smitta kan lämnas även i andra fall än som anges i 8 §. Bestämmelser om när det kan ske finns i 31 a §.

Tillfällig föräldrapenning för tid före ansökan

[K13]9 a §  Tillfällig föräldrapenning lämnas inte för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag ansökan kom in till Försäkringskassan.

[S2]Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl för att tillfällig föräldrapenning ändå bör lämnas. Tidsbegränsningen gäller inte heller i fråga om sådan tillfällig föräldrapenning som avses i 31 e §. Lag (2018:1628).

Prop. 2017/18:270: Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl för att tillfällig föräldrapenning ändå bör lämnas. Tidsbegränsningen gäller inte heller i fråga om sådan tillfällig föräldrapenning som avses i 31 e §.

Paragrafen är ny och reglerar rätten till tillfällig föräldrapenning för tid före ansökan. Bestämmelsen har tillkommit med anledning av att anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning har tagits bort i 11 kap. 12 §.

Enligt ...

Tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption

Rätten till förmånen

[K13]10 §  Rätt till tillfällig föräldrapenning har en far som avstår från förvärvsarbete i samband med sitt barns födelse för att

 1. närvara vid förlossningen,
 2. sköta hemmet, eller
 3. vårda barn.

[S2]Det som föreskrivs om en far i första stycket och i 11-13 §§ gäller även en förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

[K13]11 §  I följande fall får Försäkringskassan besluta att en annan person som är försäkrad för tillfällig föräldrapenning och som i stället för en far eller mor avstår från sitt förvärvsarbete i samband med ett barns födelse ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för ändamål som anges i 10 §:

 1. Barnet har inte någon far som har rätt till tillfällig föräldrapenning.
 2. Barnets mor är avliden.
 3. Barnets far avstår från sin rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 10 § och det skulle vara oskäligt att inte låta honom avstå.
 4. Barnets far kan inte utnyttja sin rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 10 §.
 5. Barnets far kommer sannolikt inte att utnyttja sin rätt enligt 10 § på grund av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller liknande eller på grund av andra särskilda omständigheter. Lag (2011:486).

[K13]12 §  Vid adoption lämnas tillfällig föräldrapenning enligt 10 och 11 §§, dock endast om barnet inte fyllt 10 år.

[K13]13 §  Vid adoption eller när två personer enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken har förordnats att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn gäller följande:

 1. Rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 10 § tillkommer båda adoptivföräldrarna eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna.
 2. Det som i 11 § föreskrivs om en far eller mor ska i stället gälla adoptivföräldrarna eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna.

Förmånstiden

[K13]14 §  Tillfällig föräldrapenning enligt 10-13 §§ lämnas under högst tio dagar per barn, dock inte för tid efter sextionde dagen efter barnets hemkomst efter förlossningen. Vid adoption räknas tiden från den tidpunkt föräldrarna fått barnet i sin vård.

[S2]Är det fråga om tillfällig föräldrapenning enligt 11 § eller 13 § 2, ska dock avräkning ske för dagar med tillfällig föräldrapenning som en förälder kan ha fått med stöd av 10 § och 13 § 1.

Fördelning av förmånstiden

[K13]15 §  Vid adoption och för särskilt förordnade vårdnadshavare fördelas de dagar som anges i 14 § med hälften till vardera föräldern eller vårdnadshavaren om de inte kommer överens om annat.

[S2]Om det finns endast en adoptivförälder eller särskilt förordnad vårdnadshavare med rätt till ersättning, har den föräldern eller vårdnadshavaren ensam rätt till alla dagar som anges i 14 §.

Vård av barn som inte har fyllt 12 år

Vid smitta, sjukdom eller annat vårdbehov

[K13]16 §  En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med

 1. sjukdom eller smitta hos barnet i annat fall än som avses i 30 §,
 2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,
 3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, eller
 4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att det sistnämnda barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.

 • HFD 2016:86:En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt alternativ.

[K13]17 §  För vård av ett barn som är yngre än 240 dagar lämnas tillfällig föräldrapenning enligt 16 § endast om tillsynen av barnet är stadigvarande ordnad. Därutöver lämnas ersättning endast om barnet vårdas på sjukhus eller får motsvarande vård i hemmet.

[K13]18 §  För vård av ett barn som är 240 dagar eller äldre lämnas tillfällig föräldrapenning enligt 16 § inte för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats. Detta gäller dock inte om barnet vårdas på sjukhus.

[K13]19 §  Med vård på sjukhus enligt 17 och 18 §§ likställs tillfällig vård i övergångsboende för barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.