Inaktuell version

Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-10-22
Ändring införd
SFS 1998
Upphäver
Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket
Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten har rätt att fiska.

2 §  Bidrag får inte lämnas, om en åtgärd har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

3 §  Bidrag får lämnas till kostnader för

  1. bildande eller ombildande av fiskevårdsområden,
  2. fisketillsyn,
  3. utsättning av fisk,
  4. insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

[S2]Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl får bidrag också lämnas för andra kostnader.

4 §  Bidrag lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden.

5 §  Ett beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas om bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren för bidraget.

6 §  Frågor om bidrag prövas av Fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen.

7 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket. Verkets beslut får inte överklagas.

8 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att verkställa denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden och förordningen (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket. Dessa föreskrifter gäller dock i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2011:648) om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8 §§, nya 4 a, 5 a, 7 a §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2018:978) om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2018-07-01