Lag (1998:1404) om valutapolitik

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1404 i lydelse enligt SFS 2003:843
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Lag (2003:843).

Prop. 1997/98:40: I paragrafen erinras om att enligt regeringsformen är det regeringen som ansvarar för övergripande valutapolitiska frågor. Vad detta närmare innebär framgår av 2 §.

2 §  Regeringen skall besluta om det system som skall gälla för att fastställa kronans värde i förhållande till utländska valutor (växelkurssystem).

Prop. 1997/98:40: Här anges att det är regeringen som beslutar om växelkurssystem, dvs. om Sverige skall ha fast eller rörlig växelkurs och det system som skall användas för att fastställa kronans värde i förhållande till utländska valutor. Riksbanken har således inte längre rätt att ingå överenskommelser med andra centralbanker om växelkurssystem.

Riksbankens uppgifter och befogenheter framgår av riksbankslagen.

3 §  Riksbanken får hos regeringen hemställa att regeringen skall fatta beslut om växelkurssystem. En sådan hemställan skall regeringen behandla skyndsamt.

Prop. 1997/98:40: Riksbanken har i denna bestämmelse givits möjlighet att hos regeringen hemställa att regeringen skall fatta beslut om växelkurssystem. Detta syftar till att ge Riksbanken en möjlighet att uppmärksamma regeringen på att det rådande växelkurssystemet inte är ändamålsenligt och att föreslå förändringar i detta system eller hos regeringen hemställa om att beslut om ett nytt växelkurssystem skall fattas.

4 §  Regeringen skall innan den beslutar om växelkurssystem samråda med Riksbanken.

Prop. 1997/98:40: För att regeringen skall kunna fatta beslut om växelkurssystem krävs att beslutet föregåtts av samråd med Riksbanken. Regeringens samrådsskyldighet syftar till att i största möjliga utsträckning tillgodose det behov av information som föreligger för både Riksbanken och regeringen inför beslut om växelkurssystem.

Ändringar

Lag (1998:1404) om valutapolitik

Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2003:843) om ändring i lagen (1998:1404) om valutapolitik

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01