Upphävd författning

Förordning (1998:1469) om statligt litteraturstöd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-28
Ändring införd
SFS 1998:1469 i lydelse enligt SFS 2002:1094
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1993:449) om statligt litteraturstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Det statliga litteraturstödet

1 §  För att främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivning får statligt litteraturstöd lämnas till

 1. förlag som har verksamhet i Sverige,
 2. i Sverige verksamma samiska organisationer för bokutgivning på samiska språk på förlag i Finland eller Norge, och
 3. anordnare av poesi- och berättarfestivaler och andra litterära evenemang i Sverige.

2 §  Statligt litteraturstöd enligt 1 §1 och 2 avser stöd till utgivning av enskilda boktitlar i Sverige, inklusive elektroniskt publicerad litteratur. Detta stöd får lämnas för följande slag av litteratur:

 1. ny svensk skönlitteratur för vuxna, inbegripet debatt- och rapportböcker som har skönlitterär prägel,
 2. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning,
 3. facklitteratur för vuxna, såväl svensk som utländsk i svensk översättning,
 4. barn- och ungdomslitteratur, svensk och utländsk i svensk översättning samt svensk i översättning till invandrarspråk,
 5. tecknade serier för barn och ungdom,
 6. bildböcker och bildverk,
 7. klassisk litteratur, såväl svensk som utländsk i svensk översättning, och
 8. litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

[S2]Med klassisk litteratur jämställs verk som är att betrakta som allmänt erkänd 1900-talslitteratur, om minst 20 år har förflutit sedan verket första gången gavs ut.

Fördelning av stödet

3 §  Ansökan om litteraturstöd skall ges in till Statens kulturråd som prövar frågor om stödet.

4 §  Statens kulturråd skall för varje slag av litteratur som avses i 2 § göra ett särskilt urval bland de boktitlar för vilka stöd har sökts. Kulturrådet bestämmer vid vilka tidpunkter urvalet skall göras. Efter varje urvalstillfälle skall rådet sprida kännedom till allmänheten om de beslut som har fattats.

Arkersättning

5 §  Stöd för utgivning av litteratur som inte publiceras elektroniskt får ges i efterhand i form av arkersättning. Arkersättning får endast lämnas om boktiteln har getts ut i en upplaga som omfattar minst det antal exemplar som Statens kulturråd har fastställt som villkor för bidrag.

6 §  Arkersättningen får bestå av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen av ersättningen skall beräknas med utgångspunkt i det antal sidor som boktiteln omfattar.

[S2]Ersättningen skall lämnas efter de beräkningsnormer som fastställs av Statens kulturråd med utgångspunkt i skäliga kostnader för utgivning av normalutgåvor.

[S3]För böcker med stor stil får arkersättning fastställas med beaktande av de särskilda kostnader som är förenade med detta framställningssätt.

7 §  Förlagsnettopris för titlar av olika omfång och utformning skall fastställas av Statens kulturråd efter överläggning med berörda intressenter.

[S2]Om förlagsnettopriset för en boktitel överstiger det belopp som Kulturrådet har bestämt för boktitel av ett visst omfång, får rådet fastställa lägre arkersättning än vad som följer av 6 §. Om skillnaden mellan förlagsnettopriset och det belopp som Kulturrådet har fastställt är av nämnvärd betydelse, får arkersättning inte lämnas.

Särskilt stödbelopp

8 §  Särskilt stödbelopp får lämnas för litteratur som avses i 2 § första stycket1-5 och 8, om utgivningen av en viss boktitel medför särskilt höga kostnader. Statens kulturråd får lämna förhandsbesked om sådant stöd.

Produktionsstöd

9 §  Stöd till elektroniskt publicerad litteratur, stöd till bildböcker och bildverk samt stöd till klassisk litteratur får lämnas i förhand i form av produktionsstöd. Sådant stöd får även lämnas i efterhand till elektroniskt publicerad litteratur.

[S2]Om det finns särskilda skäl får produktionsstöd även lämnas i förhand för litteratur som avses i 2 § första stycket2-5 och 8.

10 §  Produktionsstöd får inte lämnas för boktitlar som har getts ut innan beslut om stöd har fattats.

[S2]Statens kulturråd får ställa ytterligare villkor för produktionsstöd, om det behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser.

Särskilda villkor om antalet exemplar

11 §  För att ett förlag skall få stöd till utgivning av en boktitel skall förlaget åta sig att hålla till handa ett visst antal exemplar av den utgivningsstödda titeln för distribution till folkbibliotek samt till Nordens hus på Island och Färöarna och Nordens institut på Grönland och Åland. För distribution till folkbiblioteken skall antalet exemplar motsvaras av antalet kommuner i landet och till Nordens hus och Nordens institut skall antalet exemplar uppgå till högst fyra.

[S2]Förlaget skall få ersättning för distributionskostnaden med motsvarande 50 procent av förlagsnettopriset per titel. Förordning (2002:1094).

Reducering av stödbelopp

12 §  Stödbeloppet för en boktitel skall reduceras med 50 procent om titeln har tryckts i en förstaupplaga av större omfattning. Statens kulturråd skall årligen fastställa vilken upplagenivå som skall medföra en sådan reducering av utgivningsstödet.

Lagerstöd

13 §  Lagerstöd får lämnas för en utgiven boktitel inom kategorin klassisk litteratur. Stödet beviljas för ett år och får avse lägst 100 och högst 2 000 exemplar av samma boktitel.

Översättningsstöd

14 §  Särskilt översättningsstöd får lämnas för litteratur på invandrar- och minoritetsspråk för provöversättning till svenska språket av delar av en författares verk.

Övriga bestämmelser

15 §  Om en boktitel har fått statligt stöd i annan ordning får stöd enligt denna förordning lämnas endast om det finns särskilda skäl.

16 §  Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

17 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1469) om statligt litteraturstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då förordningen (1993:449) om statligt litteraturstöd skall upphöra att gälla.
 2. Den gamla förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
 3. Ärenden som senast den 31 december 1998 kommit in till Statens kulturråd men ännu inte avgjorts handläggs enligt den gamla förordningen.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:240, Prop. 1997/98:86, Bet. 1997/98:KrU15
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2002:1094) om ändring i förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd

Omfattning
ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2003-02-01

Ändring, SFS 2010:1058

Omfattning
upph.