Upphävd författning

Lag (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1602 i lydelse enligt SFS 1999:646
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Avyttrar en juridisk person (det säljande företaget) till en annan juridisk person inom samma koncern (det köpande företaget) en andel (den överlåtna andelen) i ett företag (det överlåtna företaget) med realisationsvinst och är villkoren i denna lag uppfyllda, medges efter yrkande uppskov med beskattningen av realisationsvinsten vid tillämpning av kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Är säljaren ett handelsbolag, medges varje delägare efter yrkande uppskov med beskattningen om villkoren i denna lag är uppfyllda.

2 §  Med realisationsvinst avses i denna lag även

 1. belopp för vilket uttagsbeskattning sker vid icke yrkesmässig avyttring som avses i 1 § och
 2. belopp varmed det säljande företagets inkomst vid icke yrkesmässig avyttring som avses i 1 § skall höjas på grund av bestämmelsen i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

3 §  Med andel avses aktie eller annan andel i ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, ett svenskt handelsbolag eller en utländsk juri-disk person.

4 §  Vid tillämpning av denna lag skall vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser det övertagande företaget anses köpa sådana andelar i det överlåtande företaget som inte redan ägs av det övertagande företaget.

5 §  Lagen gäller inte om

 1. andelen innehas av ett överlåtande företag vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser och förutsättningar föreligger enligt den lagen för undantag från omedelbar beskattning eller
 2. undantag från omedelbar beskattning skall medges enligt bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelser i lagen om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser.

6 §  Det som i 1 och 9 §§ sägs beträffande delägare i ett handelsbolag som är säljande företag gäller, om handelsbolaget direkt eller indirekt genom handelsbolag ägs av ett annat handelsbolag, delägare i detta handelsbolag.

Villkor för uppskov

7 §  Som villkor för uppskov gäller följande:

 1. Moderföretaget i koncernen skall vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag.
 2. Det säljande företaget får inte ingå i en annan koncern än den i vilken det köpande företaget ingår.
 3. Det säljande företaget skall tillsammans med andra företag i koncernen vid tidpunkten för avyttringen äga andelar i det överlåtna företaget med minst en fjärdedel av röstetalet för samtliga andelar i företaget. Alternativt skall det göras sannolikt att innehavet av andelen betingas av verksamhet som bedrivs av det säljande företaget eller av ett annat företag i koncernen.

[S2]Har uppskov med beskattningen medgetts med tillämpning av en bestämmelse om förbud mot diskriminering i ett avtal om undvikande om dubbelbeskattning, skall med koncern avses även utländska motsvarigheter.

Den huvudsakliga innebörden av uppskov

8 §  Vinst som avses i 1 § skall tas upp som intäkt först när en omständighet inträffar som medför att den överlåtna andelen inte längre existerar eller innehas av ett företag som tillhör samma koncern som det säljande företaget eller av detta företag, om inte annat följer av 9-14 §§.

9 §  Är det säljande företaget ett handelsbolag gäller följande. Vinst som avses i 1 § skall tas upp som intäkt enligt vad som anges i 8 §. Övergår äganderätten till en delägares andel i handelsbolaget - eller en andel i något handelsbolag som direkt eller indirekt genom handelsbolag äger andel i handelsbolaget - till någon som inte tillhör samma koncern som detta, skall vinsten tas upp till beskattning det beskattningsår då förändringen av äganderätten inträffar. Detsamma gäller om delägarens andel upphör att existera.

Det säljande företaget upplöses genom likvidation m.m.

10 §  Inträffar en omständighet som medför att det säljande företaget inte längre existerar, skall vinst som avses i 1 § tas upp som intäkt vid det tillfället.

[S2]Första stycket gäller inte om det säljande företaget genom en sådan fusion som anges i 4 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser går upp i ett företag som tillhör samma koncern som det säljande företaget. I stället tillämpas de bestämmelser som avser det säljande företaget på det övertagande företaget.

[S3]Erhåller det säljande företaget genom ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning hemvist i ett annat land, skall vinst som avses i 1 § tas upp som intäkt vid det tillfället. Detsamma gäller om det säljande företaget är en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet från fast driftställe här i landet och upphör att bedriva sådan verksamhet.

Den överlåtna andelen avyttras genom ett andelsbyte

11 §  Avyttrar det köpande företaget genom ett sådant andelsbyte som anges i 1 § lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten den överlåtna andelen till någon som inte ingår i koncernen och erhålls uppskov med beskattningen, skall vinst som avses i 1 § inte tas upp till beskattning. I stället anses var och en av de mottagna andelarna som överlåten andel, varvid vinsten fördelas på dessa andelar. Avyttras vid andelsbytet även annan andel i det överlåtna företaget än den överlåtna andelen, gäller detta samtliga mottagna andelar.

Den överlåtna andelen delas ut m.m.

12 §  Vinst som avses i 1 § skall inte tas upp som intäkt om det köpande företaget delar ut den överlåtna andelen och utdelningen enligt 3 § 7 a mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är undantagen från skatteplikt hos någon mottagare. En förutsättning för detta är att det köpande företaget inte medges avdrag för förlust på grund av utdelningen.

13 §  Är det köpande företaget ett dotterföretag till ett svenskt aktiebolag och delar moderföretaget ut sina andelar i dotterföretaget och är utdelningen enligt 3 § 7 a mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt undantagen från skatteplikt hos någon mottagare, gäller följande.

[S2]På yrkande av det säljande företaget skall vinst som avses i 1 § tas upp som intäkt först när en omständighet inträffar som medför att andelen inte längre innehas av det köpande företaget eller av ett företag som tillhör samma koncern som detta. Intäkten skall i detta fall tas upp hos det köpande företaget. Yrkandet skall godkännas av det köpande företaget.

[S3]En förutsättning för att ett yrkande som avses i andra stycket skall medges är att det under beskattningsåret närmast före det beskattningsår då andelarna delas ut inte har uppkommit underskott i förvärvskälla hos det köpande företaget eller hos ett företag till vilket det köpande företaget kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Det överlåtna företaget går upp i ett koncernföretag genom fusion

14 §  Vinst som avses i 1 § skall inte tas upp som intäkt om det överlåtna företaget går upp i ett annat företag genom en sådan fusion som anges i 4 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser och det övertagande företaget ingår i samma koncern som det säljande företaget. Som överlåten andel skall anses var och en av de andelar i det övertagande företaget som omedelbart efter fusionen innehas av det säljande företaget och företag som ingår i samma koncern som det företaget. Därvid skall summan av vinsterna på de faktiskt överlåtna andelarna fördelas på de nämnda andelarna i det övertagande företaget. Lag (1999:646).

Prop. 1998/99:113: I paragrafen har den särskilda regleringen av fallen 1 och 2 i avsnitt 4 utgått. Dessa fall täcks av den nya generella regleringen, som utformats i anslutning till den gällande regleringen av fall 3 i andra stycket. Oberoende av hur koncernöverlåtelsen och fusionen skett överflyttas således uppskovet till de andelar i det övertagande företaget som innehas av det säljande företaget eller av företag som ingår i samma koncern ...

Turordning

15 §  Äger det köpande företaget vid tidpunkten för en avyttring som avses i 1 § andelar av samma slag och sort som den överlåtna andelen (gamla andelar) eller förvärvar företaget därefter sådana andelar (nya andelar), skall senare avyttringar som företaget gör anses ske i följande ordning:

 1. gamla andelar,
 2. överlåtna andelar,
 3. nya andelar.

[S2]Bestämmelsen i första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om andra företag som tillhör samma koncern som det säljande företaget och som i ett senare led förvärvar en överlåten andel.

[S3]Motsvarande turordning tillämpas

 1. om det köpande företaget vid tidpunkten för ett sådant andelsbyte som avses i 11 § äger andelar av samma slag och sort som de mottagna andelarna (gamla andelar) eller därefter förvärvar sådana andelar (nya andelar) och
 2. i fall som avses i 14 § i fråga om andelar som innehas i det övertagande företaget omedelbart efter fusionen (överlåtna andelar) och andelar i detta företag som förvärvas senare (nya andelar). Lag (1999:646).

Uppdelning av uppskovsbelopp m.m.

16 §  Har anskaffningsvärdet för en överlåten andel fördelats på flera andelar på grund av fondemission, split eller liknande förfarande, skall var och en av dessa andelar anses som överlåten andel. Realisationsvinsten avseende den tidigare överlåtna andelen skall fördelas på den överlåtna andelen, om den finns kvar efter förfarandet, och de nya andelarna.

[S2]Sammanläggs överlåtna andelar, skall den nya andelen anses som överlåten andel. Realisationsvinsterna avseende de tidigare överlåtna andelarna skall hänföras till den nya andelen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas på avyttringar som görs efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Prop. 1998/99:15, Bet. 1998/99:SkU5
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:646) om ändring i lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1999 och tillämpas på fusioner som genomförs efter den 19 mars 1999. En fusion skall anses genomförd när det eller de överlåtande företagen har upplösts.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:259, Prop. 1998/99:113, Bet. 1998/99:SkU23
Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-07-15

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.