Upphävd författning

Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1822 i lydelse enligt SFS 2008:1133
Ikraft
1999-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse träder i kraft den 1 februari 1999.

2 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tilllämpningen av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Förordning (2008:1133).

3 §  Länsstyrelsen skall ta ut en ansökningsavgift om 1 000 kronor av den som ansöker om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter skall under villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.

[S2]Med länsstyrelsen avses i första stycket och 4 § den länsstyrelse som anges i 9 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Förordning (2003:523).

4 §  Om sökanden inte betalar in ansökningsavgiften som föreskrivs i 3 § första stycket skall länsstyrelsen förelägga denne att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

[S2]Länsstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas. Förordning (2003:523).

5 §  Transportstyrelsen skall föreskriva storleken på de i 3 § första stycket andra meningen angivna avgifterna och när de skall betalas.

[S2]Avgifterna skall beräknas så att de ger full kostnadstäckning för länsstyrelsernas kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. Avgifterna skall vara lika över hela landet. Förordning (2008:1133).

6 §  Innan Transportstyrelsen bestämmer avgifternas storlek och när de ska betalas ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med länsstyrelserna.

[S2]Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att samråda med verket. Förordning (2008:1133).

7 §  En länsstyrelse skall på begäran av Transportstyrelsen eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Förordning (2008:1133).

8 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 5-7 §§. Förordning (2003:523).

Ändringar

Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2003:523) om ändring i förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2008:1133) om ändring i förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2008:1411

Omfattning
upph.