Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-05-14
Ändring införd
SFS 1998:281
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Beteckningen Svensk författningssamling och dess förkortning SFS får inte användas offentligt som beteckning på någon annan samling av författningar än den som avses i 4 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar eller ingå i någon sådan beteckning. Detsamma gäller böjningsformer av beteckningen och förkortningen.

2 §  Om beteckningen eller förkortningen används i strid med 1 § kan allmän domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av den.

[S2]Justitiekanslern skall föra eller låta föra talan om sådant förbud.

3 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder beteckningen eller förkortningen i strid med 1 § skall betala ersättning för den skada som användandet har medfört.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
  2. Lagen gäller inte samlingar av författningar som har framställts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:222, Prop. 1997/98:120, Bet. 1997/98:LU23
  Ikraftträder
  1999-01-01