Förordning (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-05-14
Ändring införd
SFS 1998:305 i lydelse enligt SFS 2002:852
Ikraft
1998-07-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till regional kulturverksamhet i anslutning till lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. I lagen föreskrivs att statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i Kalmar, Gotlands och Skåne län skall fördelas av regionala självstyrelseorgan.

[S2]Förordningen omfattar inte stöd i form av utvecklingsbidrag. Om sådana bidrag finns i stället föreskrifter i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Förordning (2000:117).

De regionala självstyrelseorganen

2 §  Med regionalt självstyrelseorgan avses i denna förordning

  1. i Kalmar län: regionförbundet i Kalmar län,
  2. i Gotlands län: Gotlands kommun, samt
  3. i Skåne län: under tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december 1998 regionförbundet i Skåne län och för tiden därefter Skåne läns landsting.

Vilka som kan få statsbidrag

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får fördelas mellan de regionala och lokala kulturinstitutioner i Kalmar, Gotlands och Skåne län som regeringen i särskilt beslut har förklarat berättigade till sådant stöd. Bidrag får därvid lämnas till

  1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive länsmusikverksamhet,
  2. regionala museer, och
  3. länsbibliotek.

[S2]Bidrag får dock endast lämnas till regionala och lokala institutioner vars verksamhet också finansieras av ett regionalt självstyrelseorgan, ett landsting, en kommun eller någon annan huvudman.

4 §  Statsbidrag till verksamhet med länskonstnärer och regionala arkivinstitutioner fördelas på det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Förordning (2000:117).

Ändamålet med statsbidraget

5 §  Den del av statsbidraget som lämnas till teater-, dans- och musikinstitutioner skall syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet.

6 §  Den del av statsbidraget som lämnas till regionala museer skall syfta till att stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt.

[S2]Statsbidrag för de regionala museernas uppgifter inom kulturmiljöarbetet lämnas och fördelas på det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

7 §  Den del av statsbidraget som lämnas till länsbibliotek skall syfta till att ge varje medborgare god tillgång till böcker och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster.

Ansökan och fördelning av bidrag

8 §  Ansökan om bidrag skall göras hos de regionala självstyrelseorganen vid den tidpunkt och på det sätt som bestäms av dem.

9 §  De regionala självstyrelseorganen skall i sina beslut om fördelning av bidragen ange villkoren för stödet.

Bidragets storlek

10 §  Bidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för verksamheten, exklusive lokalkostnader. Vid bestämmande av bidrag till länsmusikverksamhet får dock lokalkostnader räknas in.

Rapportering

11 §  De regionala självstyrelseorganen skall årligen till Statens kulturråd lämna rapporter om försöksverksamheten samt om hur de statliga medlen har använts, allt i enlighet med vad rådet bestämmer.

Återbetalning

12 §  Upphör en kulturinstitution med verksamhet som den fått bidrag för enligt denna förordning och har den inte helt förbrukat bidraget skall den, till det regionala självstyrelseorgan som har fördelat stödet, betala tillbaka den del av stödet som återstår. Återbetalningen skall göras på det sätt och inom den tid som det regionala självstyrelseorganet bestämmer.

Överklagande

13 §  De regionala självstyrelseorganens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Ikraftträdandebestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

    Ikraftträder
    1998-07-01

Förordning (2000:117) om ändring i förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2002:852) om ändring i förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998 och gäller till och med den 31 december 2002. Förordningen skall dock tillämpas på det regionala självstyrelseorganet i Skåne län till och med den 31 december 2006.
Omfattning
ändr. ikrafttr.best.
Ikraftträder
2003-01-01