Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:525
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt för småhusenhet och småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet skall omräkningstalet enligt 16 A kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1999 vara det omräkningstal som gäller för år 1998.

Ändringar

Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Ikraftträder
1998-07-01