Lag (1998:646) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:646
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1999 minskas med 5,4 procent.

Ändringar

Lag (1998:646) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Ikraftträder
1999-01-01