Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1965-06-03
Ändring införd
SFS 1965:269 i lydelse enligt SFS 2023:446
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

1 §  Skattesatsen för en kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och en regions uttag av regionskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap.begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

[S2]Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725) någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas. Lag (2019:845).

2 § Har upphävts genom lag (1979:1161).

3 §  Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och regioner redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller regionen. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

[S2]Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och regioner uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

[S3]Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet som bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig samfällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammarkollegiet och avse den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten i samtliga huvudmäns förvaltningsområden. För sådan begravningsverksamhet ska Skatteverket senast den 10 september varje år också lämna uppgift till Kammarkollegiet om beräknad avräkning enligt 4 a § andra stycket för samtliga huvudmän det följande beskattningsåret.

[S4]Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2023:446).

3 a §  När en kommun eller en region har fastställt budgeten, ska kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen genast underrätta Skatteverket om den skattesats som har bestämts för det följande året.

[S2]Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats. Har någon annan skattesats än den föreslagna fastställts, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har fastställts före november månads utgång, ska, så snart skattesatsen för den preliminära skatten har fastställts, Skatteverket underrättas om skattesatsen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144). Lag (2019:845).

3 b § Har upphävts genom lag (1999:298).

4 §  Det som sägs i denna paragraf om kommuner och kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om regioner och regioners skattemedel samt kommuners begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

[S2]En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före avgiftsåret.

[S3]Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

[S4]Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

[S5]En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i en region behandlas som om den även utgjorde en region. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

[S6]En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret. Lag (2019:845).

Prop. 2003/04:155: Föreslagna ändringar utgör endast följdändringar. I paragrafen har ordet ”skattemyndigheten” ersatts av ”Skatteverket”. Hänvisningar till lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting, respektive 7 § första stycket lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting har ersatts av en hänvisning till 19 § i den här föreslagna lagen om ...

Införd: SFS 1977:191 (om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m.)
Ändrad: SFS 2019:845 (En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning), 2011:1300 (Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen), 1997:1257 (Budgetpropositionen för 1998), 1991:511 (om ny folkbokföringslag m.m.), 1999:298 (Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.), 2003:679 (Det nya Skatteverket), 1986:1315 (om ändringar i taxeringsorganisationen), 1990:353 (om ny taxeringslag m. m.), 1997:514 (Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11), 1985:534 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. (kompletteringsproposition);), 1998:647 (1998 års ekonomiska vårproposition), 1992:652 (om ett nytt avgiftssystem vid försenade skattebetalningar m.m. ), 1987:564 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88), 1992:1584 (om vissa frågor om den kommunala ekonomin), 1991:1152 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)), 1996:743 (None), 1981:557 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1981/82, m.m. (kompletteringsproposition)), 1982:1054 (om ny lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m. m.), 2002:673 (Förändringar i kommunkontosystemet), 2004:774 (Ändringar i det kommunala utjämningssystemet), 1979:1161 (om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m.), 1991:1945 (Inriktning av den ekonomiska politiken), 2007:1414 (Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.), 2008:343 (Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet), 2003:888 (Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade), 1979:392 (om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.), 1994:314 (Bostadstillägg till pensionärer), 1995:1519 (None)

4 a §  Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades året före avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för andra året före avgiftsåret.

[S2]Ett trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som har fastställts för de avgiftsskyldiga enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades det föregående året i fråga om kommunal inkomstskatt. Förskottet räknas av mot de avgifter som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av besluten om slutlig skatt under året efter det att förskottet enligt bestämmelserna i tredje stycket betalas ut.

[S3]Det belopp som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år betala ut till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden. Vardagar som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag ska inte räknas med. Om trossamfundets fordran inte har räknats ut vid utbetalningstillfällena i januari och februari, ska samma belopp som betalades ut i december det föregående året betalas ut vid dessa tillfällen. När det finns särskilda skäl får Skatteverket dock besluta att ett annat belopp ska betalas ut. Om något av de belopp som betalades ut i januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska det belopp som betalas ut i mars jämkas.

[S4]Bestämmelserna om avgift till ett registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144). Det som sägs om trossamfund ska dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten. Varje huvudman är berättigad att uppbära den del av de totala avgiftsintäkterna som motsvarar huvudmannens andel av de totala kostnaderna för begravningsverksamheten enligt de uppgifter om andelen som Kammarkollegiet har lämnat för det år när förskott respektive avgift betalas ut. Om avgiften är lägre än det förskott som betalats ut andra året före avgiftsåret, ska mellanskillnaden räknas av mot varje huvudmans del av de totala avgiftsintäkterna med ett belopp som motsvarar huvudmannens andel av de totala kostnaderna för begravningsverksamheten under avgiftsåret. Lag (2023:446).

Prop. 2022/23:108: Paragrafen innehåller bestämmelser om utbetalning av avgift till registrerade trossamfund och begravningsavgift till den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

Av fjärde stycket framgår att den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten är berättigad till den andel av avgiftsintäkterna som motsvarar huvudmannens andel av de totala kostnaderna för begravningsverksamheten. Andelen framgår ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Ändring, SFS 1972:142

Ändring, SFS 1973:437

Ändring, SFS 1973:1124

Ändring, SFS 1975:330

Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:187
  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; ny 4 §

Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna i 4 § första stycket och 4 a § första stycket tillämpas första gången i fråga om 1986 års taxering. Beslut som meddelas efter utgången av år 1987 angående taxering till kommunal inkomstskatt tidigare år än 1986 skall beaktas bara om ändringen av den beskattningsbara inkomsten överstiger 100 000 kronor.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:150
  Omfattning
  ändr. 4, 4 a §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Intill den 1 januari 1988 skall dock hänvisningen i 4 § femte stycket till 8 § lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift avse 8 § lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 4, 4 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:67
  Omfattning
  ändr. 1, 4 a §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Intill den 1 januari 1989 skall dock hänvisningen i 1 § första stycket avse lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:85
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 3 a, 4 a §§; ny 3 b §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:36, Bet. 1992/93:FiU2
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§ i 1992:341

Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:36, Bet. 1992/93:FiU2
  Omfattning
  ändr. 4 § i 1992:652

Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:442, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:FiU19
  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbetalning av kommunalskattemedel för år 1995 och tidigare år.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:116, Prop. 1995/96:64, Bet. 1995/96:FiU5
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas från och med februari 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:122, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU3
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången i fråga om skatt eller avgift som avser beskattningsåret 2000.
 2. En slutavräkning av församlingsskattemedlen för beskattningsåren 1998 och 1999 skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Om det förskott som en församling uppburit för beskattningsåren vid avräkning understiger vad församlingen har rätt att uppbära enligt 4 a § i dess äldre lydelse skall skillnaden betalas ut till församlingen. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av församlingen. Utbetalningen eller återbetalning skall göras under andra året efter beskattningsåret med en tolftedel per månad.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
upph. 3 b §; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § tredje stycket och 4 a § tredje stycket tillämpas dock från ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KrU5
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången i fråga om kommunalskattemedel för januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:296, Prop. 2001/02:112, Bet. 2001/02:FiU17
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Rättelse enligt 5 § av skattemyndighets beslut skall efter ikraftträdandet göras av Skatteverket.
 3. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas första gången i fråga om kommunalskattemedel för mars 2004.
Förarbeten
Prop. 2002/03:151, Bet. 2003/04:FiU9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-03-01

Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:13, Prop. 2003/04:155, Bet. 2004/05:FiU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket tillämpas första gången i fråga om Skatteverkets redovisning för fastighetsavgiftsmedel som tillkommer kommuner 2008 och i övrigt för fastighetsavgifter för 2008. Bestämmelsen i 4 § andra stycket andra meningen tillämpas första gången för avgiftsåret 2011.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:27, Bet. 2007/08:SkU10
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:186, Prop. 2007/08:88, Bet. 2007/08:FiU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
 3. Vid beräkning av fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015 ska Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid årlig taxering anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
 4. Sådant förskott som avses i 4 a § andra stycket för åren 2013 och 2014 avräknas med tillämpning av 4 a § andra stycket i dess nya lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 4 a §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:159, Prop. 2011/12:51, Bet. 2011/12:KU11
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Bestämmelserna i 4 a § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om begravningsavgifter och förskott på dessa för år 2017.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:254, Prop. 2012/13:120, Bet. 2012/13:SkU25
Omfattning
ändr. 3, 4 a §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:845) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 3 a, 4 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2023:446) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.
 2. Bestämmelserna i 3 och 4 a §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om begravningsavgifter och förskott som betalas ut från och med den 1 januari 2024.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:233, Prop. 2022/23:108, Bet. 2022/23:KU37
Omfattning
ändr. 3, 4 a §§
Ikraftträder
2023-09-01