Upphävd författning

Förordning (1998:654) om energiteknikbidrag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:654 i lydelse enligt SFS 2007:580
Ikraft
1998-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att främja utvecklingen av teknik baserad på förnybara energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar (energiteknikbidrag).

2 §  Energiteknikbidrag får lämnas till enskilda projekt samt till svenskt och internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete.

3 §  I förordningen avses med

[S2]industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

[S3]utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften. Förordning (2004:1231).

3 a §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2004:1231).

3 b §  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2007:580).

3 c §  Med anknutna företag avses företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. de investerare som avses i 3 b § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader. Förordning (2004:1231).

3 d §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små och medelstora företag enligt 3 a § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 3 b § andra stycket 1, 3 eller 4. Förordning (2004:1231).

Energiteknikbidrag

4 §  Energiteknikbidrag får uppgå till högst 50 procent av kostnaden för projektet om det avser industriell forskning. Energiteknikbidrag som avser utveckling innan varan introduceras på marknaden får lämnas med högst 25 procent av kostnaden för projektet. Om stödet lämnas till små och medelstora företag får stödnivån höjas med 10 procentenheter om stödet avser utveckling innan varan introduceras på marknaden.

[S2]Vid bestämning av bidragsnivåerna skall hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överstiga de angivna nivåerna.

[S3]Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som har sökts eller erhållits för samma ändamål eller samma investeringsprojekt.

5 §  Bidraget får avse

 1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,
 2. övriga driftskostnader som direkt uppkommit till följd av projektet, såsom material- och lagerkostnader,
 3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,
 4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt
 5. övriga omkostnader som direkt uppkommer till följd av projektet.

6 §  Den som fått energiteknikbidrag skall till Statens energimyndighet, enligt vad energimyndigheten närmare bestämmer, skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett bidraget och för bidragets utnyttjande samt i förekommande fall en plan för det fortsatta utnyttjandet.

Förfarandet i bidragsärenden

7 §  En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter som energimyndigheten bestämmer. Den stödberättigande åtgärdens väntade miljöpåverkan skall redovisas av den sökande.

8 §  Frågor om energiteknikbidrag prövas av Statens energimyndighet.

[S2]Innan energimyndigheten beslutar om stöd som överstiger fem miljoner ecu skall projektet anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission om kostnaderna för det överstiger 25 miljoner ecu.

[S3]Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

9 §  Energiteknikbidraget betalas ut senast när projektet slutförts.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

10 §  Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt energiteknikbidrag helt eller delvis skall krävas åter om

 1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
 2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller
 3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

Övriga bestämmelser

11 §  Beslut av Statens energimyndighet enligt denna förordning får inte överklagas.

12 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1998:654) om energiteknikbidrag

Förarbeten
Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
Ikraftträder
1998-07-15

Förordning (2004:1231) om ändring i förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag

Omfattning
ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:580) om ändring i förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2008:761

Omfattning
upph.