Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:903
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Enligt denna förordning får länsstyrelsen ta ut avgift för prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 6, 7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

[S2]En kommunal myndighet får på motsvarande sätt ta ut avgift för prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5-7 eller 9 § i lagen.

2 §  Avgift enligt 1 § får tas ut av länsstyrelsen i enlighet med vad som framgår av andra stycket.

[S2]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-12 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 skall tillämpas i ärenden om tillstånd eller medgivande som avses i 1 §.

[S3]I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.

3 §  Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal myndighets prövning i fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5-7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

4 §  Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller den kommunala myndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgiften.

5 §  Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

6 §  Bestämmelser om överklagande finns i 16 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Ändringar

Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Ikraftträder
1999-01-01