Upphävd författning

Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
1999-03-11
Ändring införd
SFS 1999:131 i lydelse enligt SFS 2006:71
Ikraft
1999-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2003:313).

2 §  Regeringen utser en ombudsman som skall verka för att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet. Lag (2003:313).

3 §  Ombudsmannen skall genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.

[S2]Ombudsmannen skall vidare genom överläggningar med myndigheter, företag och organisationer samt genom opinionsbildning, information och på annat liknande sätt ta initiativ till åtgärder mot diskriminering. Lag (2003:313).

4 §  Ombudsmannen skall särskilt motverka att arbetssökande utsätts för diskriminering. Ombudsmannen skall också i kontakt med arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer främja ett gott förhållande mellan olika etniska grupper i arbetslivet. Lag (2003:313).

5 §  Ombudsmannen skall utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i enlighet med bestämmelserna i lagarna. Lag (2006:71).

Prop. 2002/03:65: Paragraferna har ändrats på så sätt att de återger det förhållandet att ”etnisk tillhörighet” respektive ”religion eller annan trosuppfattning” är två skilda diskrimineringsgrunder. Ändringarna är en konsekvens av ändringarna i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (se kommentaren under 15.2).

Diskrimineringsgrunderna ...

Prop. 2005/06:38: Enligt paragrafen skall ombudsmannens tillsyn även omfatta lagen (2006:000) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Ändringen behandlas i avsnitt 18.

Ändringar

Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 1998/99:140, Prop. 1997/98:177, Bet. 1998/99:AU4
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (2001:1296) om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ändr. 4 §; ny 5 §
Ikraftträder
2002-03-01

Lag (2003:313) om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2002/03:207, Prop. 2002/03:65, Bet. 2002/03:AU7
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:71) om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-04-01

Ändring, SFS 2008:568

Omfattning
upph.