Upphävd författning

Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2004:697
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som har en utländsk lärarutbildning kan få ett behörighetsbevis enligt föreskrifterna i 2 kap.skollagen (1985:1100) och denna förordning.

[S2]Av 2 kap. 4 § första stycket 2 skollagen följer att behörighetsbevis utfärdas av Högskoleverket.

2 §  Den som har en utländsk lärarutbildning skall få ett behörighetsbevis om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över behörighetsgivande utbildning som följer av

  • EG-rätten,
  • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
  • avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

[S2]Högskoleverket får meddela föreskrifter om villkoren för ett sådant behörighetsbevis som avses i första stycket.

[S3]Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vad som behövs för att den som har en annan lärarutbildning än sådan som avses i första stycket skall få ett behörighetsbevis. Förordning (2004:697).

3 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 4 b § skollagen (1985:1100) om kunskaper i svenska språket meddelas av Högskoleverket.

4 §  Ansökan om behörighetsbevis görs hos Högskoleverket.

5 §  Ett beslut av Högskoleverket att avslå en ansökan om behörighetsbevis skall innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otillräcklig. Av 2 kap. 4 d § skollagen (1985:1100) följer att Högskoleverkets beslut kan överklagas.

[S2]Högskoleverket skall meddela beslut i ärenden enligt denna förordning senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har getts in.

6 §  Avgift tas ut för prövning av en ansökan.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 skall tillämpas.

Ändringar

Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:15, Prop. 1998/99:110, Bet. 1999/2000:UbU5
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2002:257) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2004:697) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-10-05

Förordning (2010:65) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-03-23

Ändring, SFS 2011:326

Omfattning
upph.

Förordning (2011:437) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:495) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2012-06-30