Upphävd författning

Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1421 i lydelse enligt SFS 2012:495
Ikraft
2000-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan få ett behörighetsbevis enligt föreskrifterna i 2 kap.skollagen (2010:800) och denna förordning.

[S2]I 2 kap. 15 § första stycket skollagen i dess lydelse före den 1 juli 2011 finns bestämmelser om att behörighetsbevis utfärdas av Högskoleverket.

[S3]I punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:189) om ändring i skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att 2 kap. 15 § skollagen i dess lydelse före den 1 juli 2011 endast är tillämplig om ansökan om behörighetsbeviset har kommit in till Högskoleverket före den dagen. Förordning (2012:495).

2 §  Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning ska få ett behörighetsbevis om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över behörighetsgivande utbildning som följer av

  • EU-rätten,
  • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
  • avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

[S2]Högskoleverket får meddela föreskrifter om villkoren för ett sådant behörighetsbevis som avses i första stycket.

[S3]Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vad som behövs för att den som har en annan lärar- eller förskollärarutbildning än en sådan som avses i första stycket ska få ett behörighetsbevis. Förordning (2011:437).

3 §  Högskoleverket får meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelsen om kunskaper i svenska språket i 2 kap. 15 § tredje stycket skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:495).

4 §  Ansökan om behörighetsbevis görs hos Högskoleverket.

5 §  Ett beslut av Högskoleverket att avslå en ansökan om behörighetsbevis ska innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otillräcklig.

[S2]Högskoleverket ska meddela beslut i ärenden enligt denna förordning senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har getts in. Förordning (2011:437).

6 §  Avgift tas ut för prövning av en ansökan.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), då avgiftsklass 2 ska tillämpas. Förordning (2010:65).

Ändringar

Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:15, Prop. 1998/99:110, Bet. 1999/2000:UbU5
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2002:257) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2004:697) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-10-05

Förordning (2010:65) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-03-23

Ändring, SFS 2011:326

Omfattning
upph.

Förordning (2011:437) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:495) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2012-06-30