Upphävd författning

Förordning (1999:189) om stöd till viss elektrifiering

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-04-08
Ändring införd
SFS 1999:189
Ikraft
1999-05-01
Upphäver
Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 1999:189 har iakttagits.

1 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till installation av en tillfredsställande elförsörjning av permanentbebodda fastigheter. Vad som i denna förordning sägs om fastigheter och ägare av fastighet gäller också kronotorp och innehavare av kronotorp.

[S2]Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Stöd lämnas antingen till anslutning av en fastighet till det nationella elsystemet (nätutbyggnadsbidrag) eller till anläggande av en elproduktionsanläggning för en eller flera fastigheter (elproduktionsbidrag).

[S2]Stöd får bara avse fastigheter som har varit oavbrutet permanentbebodda sedan den 1 januari 1994.

[S3]Stöd får inte lämnas till kostnader för elektriska anläggningar för användning av el.

3 §  Nätutbyggnadsbidrag lämnas, på ansökan av berörd fastighetsägare, till innehavaren av nätkoncession för det område inom vilket fastigheten, eller huvuddelen av den, är belägen.

[S2]Om innehavaren av nätkoncession medger det får bidraget i stället lämnas till en annan innehavare av nätkoncession för område till vars anläggning fastigheten med fördel kan anslutas.

[S3]Nätutbyggnadsbidrag får bara lämnas om kostnaden för elektrifieringsåtgärden framstår som rimlig i förhållande till nyttan med åtgärden. I annat fall får bara elproduktionsbidrag lämnas.

4 §  Elproduktionsbidrag lämnas till ägaren eller ägarna av den eller de berörda fastigheterna.

5 §  Vid beviljande av stöd skall det särskilt beaktas om den berörda fastigheten helt saknar elförsörjning, om den berörda fastigheten har goda förutsättningar för fortsatt permanentboende på lång sikt och om ett större antal fastigheter eller personer kan få en tillfredsställande elförsörjning genom en och samma elektrifieringsåtgärd.

6 §  En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den berörde fastighetsägaren står för minst en tiondel av kostnaden för elektrifieringsåtgärden, dock minst 25 000 kronor. Om flera fastigheter omfattas av en elektrifieringsåtgärd gäller detta fastighetsägarna gemensamt.

7 §  Frågor om stöd prövas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät).

[S2]Ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där fastigheten, eller huvuddelen av den, är belägen. Länsstyrelsen skall utreda ärendet och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till Svenska kraftnäts prövning. I sitt yttrande skall länsstyrelsen särskilt redovisa förutsättningarna för ett fortsatt permanentboende på den berörda fastigheten.

8 §  Ett beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet med stödet.

9 §  Sedan den åtgärd för vilken stöd har lämnats har utförts skall länsstyrelsen besiktiga arbetet om det inte är obehövligt.

[S2]Svenska kraftnät skall betala ut stödet sedan länsstyrelsen anmält att åtgärden har utförts enligt de villkor som gäller för stödet.

10 §  Stöd får inte lämnas om annat statligt stöd lämnas till samma åtgärd.

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:189) om stöd till viss elektrifiering

Förarbeten
Rskr. 1998/99:111, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:NU3
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2008:336) om upphävande av förordningen (1999:189) om stöd till viss elektrifiering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som beviljats före den 1 augusti 2008.
Omfattning
upph.