Upphävd författning

Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Ändring införd
SFS 1959:369 i lydelse enligt SFS 1997:968
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Statens energimyndighet får i den ordning och på de villkor som nedan sägs, bevilja statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning i form av dels bidrag, dels garanti för lån (lånegaranti). Stöd lämnas för nyanläggning av elektriskt distributionsnät eller lokal anläggning för alstrande av energi eller för upprustning av distributionsnät. Förordning (1997:968).

2 §  Stöd som sägs i 1 § må lämnas distributionsföretag som bedömes, sedan den avsedda åtgärden genomförts med statligt stöd, dels kunna på ett tillfredsställande sätt fullgöra sin distributionsskyldighet gentemot samtliga abonnenter, vilkas anspråk avse rimliga kraftkvantiter, dels äga ekonomisk bärkraft för framtiden.

[S2]Såsom ytterligare förutsättning för statligt stöd skall gälla att företaget är i uppenbart behov av finansiellt tillskott för åtgärden och utnyttjat förefintliga möjligheter att på annat sätt anskaffa medel för dess genomförande. Saknas nu angivna förutsättning, må stöd likväl beviljas, där fråga är om upprustning av nät, som bör överföras till företaget i samband med reorganisation av annat företag, samt reorganisationen eljest skulle äventyras.

[S3]Nyanläggningsbidrag

3 § har upphävts genom förordning (1977:348).

4 §  Statsbidrag till anläggande av elektriskt distributionsnät eller lokal anläggning för alstrande av energi (nyanläggningsbidrag) får beviljas oberoende av förutsättningarna i 2 §, om särskilda skäl äro därtill. Förordning (1977:348).

Upprustningsbidrag

5 §  Statsbidrag till upprustning av elektriskt distributionsnät (upprustningsbidrag) må ej utgå med högre belopp än som motsvarar sådan del av upprustningskostnaden, som ej kan förräntas och amorteras på normalt sätt i rörelsen.

[S2]Är fråga om upprustning av nät, som bör överföras till företaget i samband med reorganisation av annat företag, och måste för genomförandet härav låneskuld, som belastar det senare företaget, helt eller delvis avvecklas, må härför erforderligt belopp inräknas i upprustningskostnaden.

Ellånegaranti

6 §  Ellånegaranti må ej beviljas för högre belopp än som, i förekommande fall tillsammans med utgående statsbidrag, motsvarar kostnaden för den avsedda anläggnings- eller upprustningsåtgärden. Ej heller må garanti, i förekommande fall tillsammans med annan för företaget gällande ellånegaranti, beviljas för högre belopp än som motsvarar 75 procent av det värde företagets samlade anläggningar beräknas efter åtgärden äga utöver beloppet av utgående statsbidrag.

[S2]Bestämmelsen i 5 § andra stycket skall äga motsvarande tillämpning i fråga om ellånegaranti.

7 §  Ellånegaranti skall, om ej åtgärden är av blott mindre omfattning, bestämmas att träda i kraft i två eller flera etapper allt eftersom arbetet fortskrider.

[S2]Saknas nätkoncession enligt ellagen (1997:857) och möter därför hinder mot åtgärden, må garantin ej träda i kraft förrän hindret undanröjts.

[S3]Då garanti beviljas, skall tillika fastställas amorteringsplan för lånet, enligt vilken återbetalningen skall vara avslutad senast tjugo år efter den första lyftningsdagen. Förordning (1997:968).

8 § har upphävts genom förordning (1988:765).
9 § har upphävts genom förordning (1988:765).

Ärendenas handläggning m.m.

10 §  Ansökan om bidrag eller lånegaranti skall ställas till Statens energimyndighet och ges in till länsstyrelsen i det län, där anläggnings- eller upprustningsåtgärden skall vidtagas. Berör åtgärden mer än ett län, skall ansökningen mottagas av den länsstyrelse som bestämmes av energimyndigheten.

[S2]Länsstyrelsen skall efter erforderliga undersökningar och förhandlingar överlämna handlingarna jämte eget utlåtande till energimyndigheten. Förordning (1997:968).

11 §  Vid beviljande av bidrag eller lånegaranti skall Statens energimyndighet uppställa de villkor för tillgodonjutande av förmånen, som stadgas i denna förordning eller eljest finnas erforderliga för att trygga syftet med det statliga stödet.

[S2]Energimyndigheten verkställer utbetalning av beviljat bidrag efter anmälan från länsstyrelsen att de villkor som utgöra förutsättning för bidraget ha uppfyllts. Förordning (1997:968).

12 § har upphävts genom förordning (1988:765).
13 § har upphävts genom förordning (1988:765).
14 Långivares anspråk mot statsverket i anledning av garantiåtagande bör anmälas hos länsstyrelsen, som har att om gjort anspråk genast underrätta statens energiverk. Förordning (1983:546).

15 §  Statens energimyndighets beslut får överklagas hos regeringen. Beslut i samband med bevakning av statens rätt får inte överklagas. Förordning (1997:968).

16 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna rörande garanti och bidrag i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2 och 4 §§. Förordning (1988:765).

17 §  Statens energimyndighet får meddela de närmare föreskrifter som kan erfordras för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1997:968).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

Förordning (1976:159) om ändring i kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

  Omfattning
  ändr. 1, 8-15 §§

Förordning (1977:348)om ändring i kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:100
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 7, 11, 15 §§; omtryck

Förordning (1983:546) om ändring i förordningen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

  Omfattning
  ändr. 1, 8-15 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1987:652) om ändring i förordningen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:765) om ändring i förordningen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  upph. 8, 9, 12, 13 §§; ändr. 1, 15 §§; nya 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1997:968) om ändring i förordningen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

Omfattning
ändr. 1, 7, 10, 11, 15, 17 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1999:189

Omfattning
upph.