Upphävd författning

Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:213
Ikraft
1999-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja energiförsörjningen i Sydsverige lämnas, om det finns medel, stöd till vinstdrivande verksamhet enligt denna förordning genom Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige.

Definitioner

2 §  I förordningen avses med

[S2]grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

[S3]industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

[S4]utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering,

[S5]små och medelstora företag: företag som har färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 27 miljoner euro och som till högst 25 procent ägs av ett eller flera företag som inte motsvarar de här gjorda begränsningarna,

[S6]vinstdrivande verksamhet: offentlig eller privat verksamhet som bedrivs med vinstsyfte eller som faktiskt bedrivs med vinst, oavsett verksamhetens karaktär.

Stödberättigande åtgärder

3 §  Stöd får lämnas för utveckling av ny energiteknik om åtgärderna syftar till att utveckla, prova eller demonstrera ny energiteknik i fullskale- eller försöksanläggningar eller i system där ny energiteknik utnyttjas.

[S2]Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även lämnas för åtgärder som syftar till att

 1. demonstrera energieffektiv teknik eller nya former, system och metoder för förvaltning av lokaler och bostäder,
 2. uppföra elproduktionsanläggningar eller värmeproduktionsanlägg-ningar som utnyttjar ny teknik eller beprövad teknik i nya tillämpningar, eller
 3. konvertera eluppvärmda hus till andra uppvärmningsformer genom att använda ny teknik eller beprövad teknik i nya tillämpningar.

4 §  Stöd får lämnas för miljöförbättrande åtgärder inom energiområdet om åtgärderna syftar till att göra energianvändningen mer effektiv eller gynna användningen av förnybara energikällor.

[S2]Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även lämnas till

 1. investeringar i kraftvärmeverk som använder biobränslen och som har en bränsleeffekt av högst 25 megawatt,
 2. investeringar i kraftvärmeverk som använder gasformiga bränslen,
 3. investeringar i anläggningar och system för produktion och beredning av biobränslen, eller
 4. investeringar i utbyggnad av distributionsnät för fjärrvärme och naturgas.

5 §  Stöd får avse

 1. personalkostnader, beräknade som samtliga de personalkostnader som behövs för att genomföra projektet,
 2. övriga driftskostnader som uppkommit till följd av projektet, såsom material- och lagerkostnader,
 3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,
 4. kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt
 5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.

Stödets storlek

6 §  Stöd till grundforskning får lämnas för hela kostnaden för projektet. Stöd till industriell forskning får lämnas med högst 50 procent av kostnaden för projektet. Stöd till utveckling innan varan introduceras på marknaden får lämnas med högst 25 procent av kostnaden.

[S2]Om stödet lämnas till små och medelstora företag får stödnivåerna höjas med 10 procentenheter.

7 §  Stöd till miljöförbättrande åtgärder får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad som har tillkommit för att ge åtgärderna den inriktning som sägs i 4 §.

[S2]Stöd enligt 4 § andra stycket 4 får dock lämnas med högst 15 procent av kostnaden.

8 §  När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till om annan offentlig finansiering har lämnats för samma ändamål. Det totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga de stödnivåer som anges i 6 och 7 §§.

[S2]Vid beslut om stöd till företag som bedriver rörelse inom vissa industriella sektorer skall Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler beaktas.

Förfarandet

9 §  En ansökan om stöd skall vara skriftlig och ges in till Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige. Ansökan skall innehålla de uppgifter som delegationen bestämmer.

[S2]Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som sökts eller erhållits.

10 §  Innan Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige beslutar om stöd enligt 3 § som överstiger fem miljoner euro, skall projektet anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission, om kostnaderna för det överstiger 25 miljoner euro.

[S2]Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall det godkännas av kommissionen.

11 §  Ett beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Som villkor för stöd som avser åtgärder enligt 3 § skall gälla att stödmottagaren efter uppmaning skall lämna en skriftlig redovisning till Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige för den verksamhet som stödet gäller. Dessa uppgifter får efter prövning av delegationen helt eller delvis göras offentliga.

12 §  Ett stöd kan omedelbart krävas åter om

 1. mottagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett att stöd har lämnats,
 2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor eller föreskrifter som gäller för finansieringen, eller
 3. sådana förhållanden har inträffat att mottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Överklagande

13 §  Ett beslut om bidrag från Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige

Förarbeten
Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
Ikraftträder
1999-05-15

Förordning (2004:1021) om upphävande av förordningen (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige

Omfattning
upph.