Upphävd författning

Förordning (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-05-06
Ändring införd
SFS 1999:250 i lydelse enligt SFS 2001:1260
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förberedande dansutbildning får anordnas för elever från hela landet i årskurserna 4-9 vid grundskolan i Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Sådan dansutbildning får även anordnas för elever från hela landet i årskurserna 7-9 vid grundskolan i Piteå kommun. Dansutbildningen är en sådan särskild utbildning som avses i 4 kap. 3 a § 2 och 8 § tredje stycketskollagen (1985:1100). Förordning (2001:577).

2 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen i bilaga 3 till skollagen (1985:1100). Skolverket skall fastställa kursplaner för utbildningen samt meddela föreskrifter om mål för undervisningen i dans.

[S2]I utbildningen behöver betyg inte sättas i ämnena bild, slöjd och teknik.

3 §  Ansökan om deltagande i den förberedande dansutbildningen skall lämnas till styrelsen för utbildningen före den 15 januari för utbildning som skall börja påföljande hösttermin.

[S2]Till utbildningen skall de elever tas emot som har förutsättningar att utvecklas inom dansen. Antagningen skall göras av en särskild antagningsnämnd. Styrelsen för utbildningen utser ledamöterna i nämnden.

[S3]Beslut om antagning får inte överklagas.

4 §  Statsbidrag lämnas till den förberedande dansutbildningen i form av ett grundbidrag och ett bidrag per elev om inte regeringen för ett särskilt fall beslutar något annat. Regeringen fastställer för varje bidragsår storleken av grundbidraget respektive bidraget per elev.

[S2]Med bidragsår avses det kalenderår för vilket bidrag lämnas. Förordning (2001:1260).

5 §  Statsbidrag lämnas för högst så många årselevplatser per kommun som framgår nedan.

KommunÅrselevplatser
Göteborg115
Malmö50
Piteå50
Stockholm115

[S2]Med årselevplats avses en elevplats i en utbildning som pågår minst 30 veckor under ett bidragsår. Förordning (2001:1260).

6 §  Beräkningen av bidraget per elev grundas på det genomsnittliga antalet elever den 15 januari och den 15 september bidragsåret. Förordning (2001:1260).

7 §  Respektive kommun skall före den 30 september lämna uppgift till Skolverket om det faktiska antalet elever i utbildningen den 15 januari respektive den 15 september bidragsåret. Förordning (2001:1260).

8 §  Skolverket skall med ledning av det genomsnittliga antalet elever enligt 6 § fastställa bidraget per elev för bidragsåret. Förordning (2001:1260).

9 §  Skolverket skall utan rekvisition till kommunen betala ut grundbidraget i februari månad och bidraget per elev i oktober månad, allt under bidragsåret. Förordning (2001:1260).

10 §  Skolverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2001:1260).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. För elever i förberedande dansutbildning som höstterminen 1999 går i årskurserna 8 respektive 9 och höstterminen 2000 i årskurs 9 behöver betyg i ämnet idrott och hälsa inte sättas.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:577) om ändring i förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2001:1260) om ändring i förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2002.
Omfattning
nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01