Lag (1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-20
Ändring införd
SFS 1999:264
Ikraft
1999-06-01
Tidsbegränsad
2000-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott skall i stället för de procenttal som anges i 2, 2 a och 2 b §§ nämnda lag användas 56,9 procent, 112,9 procent och 62,9 procent.

2 §  Vid beräkning av särskilt bostadstillägg enligt 7 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer skall i stället för vad som där anges i tredje och fjärde styckena gälla följande. En skälig levnadsnivå enligt första stycket skall alltid anses utgöra lägst 1,234 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och lägst 1,024 gånger prisbasbeloppet för den som är gift. Inkomsterna enligt andra stycket 1 och 2 skall sammanlagda alltid anses utgöra lägst 1,529 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och lägst 1,354 gånger prisbasbeloppet för den som är gift.

Ändringar

Lag (1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner

Förarbeten
Rskr. 1998/99:209, Prop. 1998/99:106, Bet. 1998/99:SoU14
Ikraftträder
1999-06-01