Upphävd författning

Tillkännagivande (1999:585) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:585
Upphäver
Tillkännagivande (1999:256) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 392R3541).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 393R3275).
 3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6.1994, s. 4, Celex 394R1264).
 4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 394R1733).
 5. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT L 337, 27.12.1996, s. 1, Celex 396R2465).
 6. Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT L 130, 1.5.1998, s. 1, Celex 398R0926).
 7. Rådets förordning (EG) nr 1295/98 av den 22 juni 1998 om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands (EGT L 178, 23.6.1998, s. 33, Celex 398R1295).
 8. Rådets förordning (EG) nr 1607/98 av den 24 juli 1998 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken (EGT L 209, 25.7.1998, s. 16, Celex 398R1607).
 9. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 215, 1.8.1998, s. 1, Celex 398R1705).
 10. Rådets förordning (EG) nr 900/99 av den 29 april 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT L 114, 1.5.1999, s. 7, Celex 399R0900).
 11. Rådets förordning (EG) nr 1064/99 av den 21 maj 1999 om att införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska gemenskapens och Förbudsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98 (EGT L 129, 22.5.1999, s. 27, Celex 399R1064).

Ändringar

Tillkännagivande (1999:585) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1998/99:26, Prop. 1998/99:27, Bet. 1998/99:UU5

Ändring, SFS 1999:713

Omfattning
upph.