Upphävd författning

Förordning (1999:594) om flyttningsbidrag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2003:20
Upphäver
Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till flyttning som sker av arbetsmarknadspolitiska skäl (flyttningsbidrag). Bidrag lämnas i form av respenning, starthjälp och pendlingsstöd.

2 §  Flyttningsbidrag får lämnas till den som har fyllt 25 år och i övrigt uppfyller de krav som anges i denna förordning.

[S2]Om det finns särskilda skäl får flyttningsbidrag även lämnas till den som har fyllt 20 år eller till den som har genomgått treårig gymnasieskola.

3 §  Flyttningsbidrag får inte lämnas, om anställningen på den nya orten kan anses som en flyttning mellan arbetsplatser inom samma företag.

4 §  Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för arbetslöshet.

[S2]Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på flyttningsbidrag. Detta gäller dock inte bidrag som har beviljats före utbrott av en konflikt eller sökts före varsel om konflikten och bidrag som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats, även om konflikten inte inträffat.

Respenning

5 §  Respenning får lämnas till den som

 1. är eller riskerar att bli arbetslös och söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen, och
 2. bedöms inte kunna få arbete i eller nära hemorten.

6 §  Respenning får dessutom lämnas till den som har en kvalificerad yrkesutbildning och som har fått anställning i yrket vid ett stödberättigat företag i en ort inom ett stödområde som avses i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd, om arbetskraft med sådan utbildning inte finns att få tag i på orten.

[S2]Detsamma gäller den som bor inom ett stödområde enligt nämnda förordning och som har fått stadigvarande anställning i en annan ort, om flyttningen förbättrar möjligheterna för någon annan arbetssökande som har svårt att byta bostadsort att få arbete inom stödområdet. Förordning (2000:641).

7 §  Respenning utgörs av ersättning för resa, logi och bohagstransport.

8 §  Ersättning för resa och logi får lämnas

 1. för en arbetssökandes besök i en annan ort, om besöket bedöms nödvändigt för att anställning i den orten skall komma till stånd, och
 2. för den som tillträder en anställning i en annan ort än hemorten.

9 §  Ersättning för bohagstransport får lämnas till den som har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader i en annan ort än hemorten och har fått bostad i den orten eller i dess närhet.

10 §  Ersättning för resa och logi beräknas enligt 16 och 19 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (2003:20).

11 §  Ansökan om respenning skall göras före resan eller flyttningen.

[S2]En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl.

Starthjälp

12 §  Starthjälp får lämnas till den som

 1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen,
 2. inte bedöms kunna få arbete i eller nära hemorten, och
 3. genom arbetsförmedlingen eller på egen hand fått anställning

[S2]på en ort dit det inte är möjligt att resa dagligen från hemorten.

[S3]Starthjälp lämnas dock inte om

 1. arbetstagaren i den nya anställningen har rätt till traktamente från arbetsgivaren på grund av den nya anställningen,
 2. arbetstagaren får pendlingsstöd för veckopendling,
 3. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader, eller
 4. anställningen är arbetstagarens första efter avslutad utbildning av annat slag än arbetsmarknadsutbildning, sådan utbildning som avses i förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna eller motsvarande vuxenutbildning. Förordning (2001:1213).

13 §  Starthjälp lämnas med 11 000 kronor och betalas ut i samband med att anställningen tillträds eller, om ansökan har gjorts efter tillträdet, då ansökan har bifallits.

[S2]Starthjälp får bara lämnas en gång för varje arbetssökande under en tvåårsperiod.

14 §  Om en arbetstagare vållar att anställningen upphör inom sex månader och därför återgår i arbetslöshet skall den del av starthjälpen som avser den återstående perioden betalas tillbaka. Detsamma gäller om arbetstagaren beviljas ledighet utan ersättning från arbetsgivaren och ledigheten inte beror på sjukdom eller någon annan liknande orsak.

15 §  En ansökan om starthjälp skall göras innan anställningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl.

Pendlingsstöd

16 §  Pendlingsstöd får lämnas för dagpendling och för veckopendling. Stöd som avser veckopendling får dock lämnas endast för resor som görs till och med den 31 december 2003. Förordning (2002:844).

16 a §  Pendlingsstöd får lämnas till den som

 1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen,
 2. inte bedöms kunna få arbete i eller nära hemorten, och
 3. genom arbetsförmedlingen eller på egen hand fått anställning på en ort som ligger på ett sådant avstånd att kostnaden för en resa dit överstiger kostnaden för en resa inom normalt pendlingsavstånd från arbetstagarens hemort.

[S2]Därutöver gäller att stöd för veckopendling får lämnas endast till den som

 1. bor på en ort där arbetslösheten i yrket är hög, och
 2. har fått arbete i en region där det finns brist på arbetskraft i yrket.

[S3]Pendlingsstöd lämnas dock inte om

 1. arbetstagaren i den nya anställningen får reseersättning för pendlingskostnaden,
 2. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader i fråga om dagpendling, eller tre månader i fråga om veckopendling, eller
 3. anställningen är arbetstagarens första efter avslutad utbildning av annat slag än arbetsmarknadsutbildning, sådan utbildning som anges i förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna eller motsvarande vuxenutbildning. Förordning (2002:844).

17 §  Pendlingsstöd för dagpendling lämnas för de resekostnader som överstiger de kostnader som en arbetstagare normalt skulle ha haft för resor till och från ett arbete inom normalt pendlingsavstånd. Sådant stöd lämnas dock med högst 1 200 kronor i månaden.

[S2]Pendlingsstöd för veckopendling lämnas för skäliga kostnader för en resa tur och retur mellan hemorten och arbetsorten varannan arbetad vecka. Förordning (2001:1213).

17 a §  Pendlingsstöd för dagpendling får lämnas under högst sex månader och endast en gång för varje arbetssökande under en tvåårsperiod. Pendlingsstöd för veckopendling får lämnas under sammanlagt högst sex månader under en tvåårsperiod. Förordning (2001:1213).

18 §  En ansökan om pendlingsstöd skall göras innan anställningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl.

Ärendenas handläggning

19 §  Länsarbetsnämnden prövar frågor om flyttningsbidrag. Bestämmelser om hur ärenden skall handläggas m.m. finns i 35, 36 och 40 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Förordning (2000:641).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:594) om flyttningsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999, då förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:249, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU27
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:641) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 6, 10, 19 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:1213) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:115, Prop. 2001/02:4, Bet. 2001/02:AU1
Omfattning
nuvarande 16 § betecknas 16 a §; ändr. 12, nya 16 a, 17 §§; nya 16, 17 a §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:844) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 16, 16 a §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:20) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:1329) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:121, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:AU1
Omfattning
upph. 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 16, 16 a, 17, 17 a, 18 §§
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2006:282) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2007:897) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:133) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:393) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 19 §; nya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 21, 27, 29 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1909) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
upph. 5, 6, 7, 10, 11, 18 §§, rubr. närmast före 5 §; ändr. 1, 2, 3, 8, 9, 16 a, 17, 17 a §§; nya 3 a, 8 a, 9 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2012:988) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-02-01

Ändring, SFS 2015:500

Omfattning
upph.