Upphävd författning

Förordning (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-04-23
Ändring införd
SFS 1998:276 i lydelse enligt SFS 2001:1209
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Stödets inriktning

1 §  Statligt stöd lämnas till särskilda satsningar på utbildning av vuxna till utgången av december 2002 enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2001:1209).

2 §  Stöd lämnas till kommuner och, i fråga om gymnasial utbildning, även till Nationellt centrum för flexibelt lärande.

[S2]Vad som sägs i denna förordning om en kommun skall, om inte annat sägs, också tillämpas i fråga om Nationellt centrum för flexibelt lärande. Förordning (2001:1209).

3 §  Stöd lämnas i den utsträckning som det finns medel.

Stöd för gymnasial utbildning av vuxna

Villkor för stöd

4 §  Stöd lämnas för gymnasial vuxenutbildning som anordnas enligt 11 kap.skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller förordningen (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

[S2]Stöd kan också lämnas för gymnasial vuxenutbildning för särskild behörighet (basår) som

 1. anordnas enligt en individuell studieplan för studerande som har grundläggande behörighet för grundläggande högskoleutbildning, och
 2. syftar till att ge de studerande den särskilda behörighet som kan vara föreskriven för en viss grundläggande högskoleutbildning.

[S3]Av 11 kap. 6 § skollagen följer att en kommun kan uppdra åt andra att anordna komvux. Förordning (2001:1209).

5 §  Stöd lämnas även för vuxenutbildning på gymnasial nivå som anordnas av en folkhögskola som en folkhögskolekurs, om folkhögskolan anordnar utbildningen efter överenskommelse med en kommun.

6 §  Utbildningsverksamheten skall planeras och anordnas så att utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med utgångspunkt i de studerandes önskemål, behov och förutsätt- ningar. Den skall medverka till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden eller ge möjlighet till vidare studier.

[S2]För varje studerande skall det i samråd med den studerande upprättas en individuell studieplan. Om det behövs, skall studieplanen revideras under utbildningen.

7 §  Den särskilda satsningen i en kommun kan utöver den utbildningsverksamhet som avses i 4 § innefatta åtgärder som

 1. avser att utveckla infrastrukturen, såsom utveckling av de nätverk, tjänster och tekniska anordningar etc. som krävs för att vidga möjligheterna för vuxnas kunskapssökande och lärande,
 2. innebär en fördjupad samverkan med den offentliga arbetsförmedlingen samt med företrädare för arbetsgivare och arbetstagare i planeringen och genomförandet av satsningen,
 3. innebär att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas särskilt,
 4. behövs för vägledning och rekrytering av deltagare,
 5. behövs för att bedöma olika utbildningsanordnares förmåga och lämplighet att genomföra planerad verksamhet,
 6. behövs för att skapa samverkansformer mellan olika utbildningsanordnare och för att utveckla vuxenutbildningen, eller
 7. behövs för att säkerställa utbildningens kvalitet.

Behörighet och urval

8 §  Behörig att delta i utbildning enligt 4 och 5 §§ är den som är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning.

9 §  Vid intagning till en utbildning enligt 4 och 5 §§ skall i den ordning som anges i punkterna 1-3 företräde ges en sökande som saknar eller har brister i sådana kunskaper som krävs för slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande utbildning, om den sökande

 1. är arbetslös eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver,
 2. är arbetstagare och arbetsgivaren genom en överenskommelse med den berörda lokala arbetstagarorganisationen har åtagit sig att för arbete i minst samma omfattning som utförts av den sökande anställa någon som är långtidsarbetslös och som anvisas av den offentliga arbetsförmedlingen, eller
 3. är uppsagd från sitt arbete eller annars hotas av arbetslöshet. Förordning (2000:971).

10 §  I fråga om urval mellan sökande inom någon av de grupper som anges i 9 § eller mellan övriga sökande skall bestämmelserna om urval i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller i förordningen (1992:601) om Nationellt centrum för flexibelt lärande tillämpas. Förordning (2001:1209).

Studieomdöme

11 §  Efter det att en folkhögskolekurs enligt 5 § har slutförts skall ett studieomdöme utfärdas.

Ingen avgift för prövning

12 §  Om en deltagare i en utbildning som anordnas med stöd enligt denna förordning genomgår särskilt anordnad prövning, får avgift inte tas ut enligt förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet.

Ansökan

13 §  Stöd lämnas efter ansökan. Ansökan skall innehålla uppgifter om sådana åtgärder som avses i 7 §.

[S2]Ansökan ges in till Statens skolverk inom den tid verket bestämmer.

[S3]Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs.

Beräkning av stöd

14 §  Stödet beräknas för ett år i taget enligt bestämmelserna i 15-17 §§.

[S2]Regeringen föreskriver särskilt om stöd till statens skolor för vuxna.

15 §  För varje kommun som har ansökt om stöd fastställs en andel av den totala satsningen på utbildning av vuxna. Denna andel beräknas med utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer som är arbetslösa eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i utbildning som anordnas enligt denna förordning och som saknar treårig gymnasial utbildning. På grundval av detta andelstal fastställs en verksamhetsvolym för kommunen. Verksamhetsvolymen får dock aldrig överstiga vad som svarar mot kommunens åtagande. Förordning (2000:971).

16 §  Av tillgängliga medel fördelas hälften

[S2]dels i form av ett grundbidrag om 200 000 kronor till varje kommun som får stöd,

[S3]dels i förhållande till kommunens verksamhetsvolym enligt 15 §.

17 §  Återstående medel fördelas med hänsyn till kommunernas insatser i fråga om

 1. särskilt kostnadskrävande utbildning, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen,
 2. åtgärder som särskilt syftar till att förnya vuxenutbildningen mot bakgrund av individens behov och utvecklingen av arbetsorganisation och kompetenskrav i arbetslivet,
 3. särskilt betydelsefulla åtgärder inom de områden som anges i 7 §, eller
 4. omfattande strukturförändringar på arbetsmarknaden.

[S2]Minst tio procent av totalt tillgängliga medel skall fördelas med hänsyn till insatser av det slag som avses i första stycket 2 och 3.

Beslut om och utbetalning av stöd

18 §  Statens skolverk beslutar om stöd och betalar ut detta utan rekvisition.

[S2]Stödet betalas ut med en fjärdedel av det belopp som belöper sig på tolv månader före utgången av var och en av månaderna mars, juni, september och december.

Stöd för grundläggande vuxenutbildning

Villkor för stöd

19 §  Stöd får lämnas för grundläggande vuxenutbildning som anordnas enligt 11 kap.skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning.

20 §  Stöd lämnas endast för grundläggande vuxenutbildning som anordnas för personer som fyller 25 år senast det halvår då utbildningen påbörjas och som är långtidsarbetslösa eller, om långtidsarbetslösa saknas i kommunen, är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen.

21 §  Vad som sägs i 6, 12 och 13 §§ skall också tillämpas i fråga om grundläggande vuxenutbildning.

[S2]En individuell studieplan för grundläggande vuxenutbildning skall också innefatta en planering för fortsatta studier på gymnasial nivå.

22 §  Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas för den verksamhet som anordnas utöver 110 procent av kommunens basorganisation. Stöd får dock lämnas högst för så stor omfattning av genomförd utbildning som motsvarar hälften av basorganisationen.

[S2]Med basorganisation avses ett medeltal som Statens skolverk har beräknat för varje kommun för omfattningen av den grundläggande vuxenutbildning som kommunen har finansierat under läsåren 1993/94, 1994/95, 1995/96 och 1996/97.

23 §  Regeringen bestämmer särskilt om den turordning enligt vilken kommuner kan komma i fråga för stöd, med beaktande av följande kriterier:

 1. antal arbetslösa personer i kommunen,
 2. antal utom riket födda invånare i kommunen i åldern 20-55 år,
 3. utbildningsnivån hos invånarna i kommunen, och
 4. omfattningen av den grundläggande vuxenutbildning som kommunen finansierar i förhållande till behovet.

24 §  Stöd till grundläggande vuxenutbildning lämnas med ett belopp per årsstudieplats, varvid en årsstudieplats motsvarar 756 verksamhetspoäng enligt vad som sägs i 27 §. Regeringen beslutar särskilt om beloppets storlek.

Beslut om stöd

25 §  Statens skolverk beslutar om stöd för genomförd utbildning. Stödet betalas ut efter rekvisition i efterskott för varje kalenderhalvår.

Gemensamma bestämmelser

Tillsyn

26 §  Verksamhet som anordnas med stöd enligt denna förordning står under tillsyn av Statens skolverk.

27 §  En kommun som har tilldelats stöd skall till Statens skolverk redovisa omfattningen av verksamheten.

[S2]Vid redovisningen skall omfattningen av vuxenutbildning anges med verksamhetspoäng. Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom grundläggande vuxenutbildning, orienteringskurser och folkhögskolekurser beräknas 21 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. Vid deltidsstudier reduceras antalet verksamhetspoäng i motsvarande utsträckning.

28 §  En kommun som har tilldelats stöd skall utöver vad som sägs i 27 § medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Statens skolverk eller den myndighet regeringen utser.

29 §  En kommun som har fått stöd enligt denna förordning skall, vid den tidpunkt som Statens skolverk bestämmer, till verket redovisa verksamhetsvolymen för år 2002. Förordning (2001:1209).

Återkrav

30 §  Statens skolverk får återkräva stöd för gymnasial utbildning av vuxna, om en kommun inte genomför den verksamhet för vilken stödet lämnats eller om den av kommunen finansierade gymnasiala vuxenutbildningen understiger den nivå som Statens skolverk har beräknat som medeltal för denna verksamhet i kommunen läsåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96.

[S2]Statens skolverk får i fråga om gymnasial utbildning av vuxna fördela de medel som har återkrävts enligt första stycket till de kommuner som har genomfört en större verksamhet än den för vilket stödet lämnats.

Överklagande

31 §  Beslut av Statens skolverk om stöd får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna

  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2000:971) om ändring i förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna

Omfattning
ändr. 9, 15 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1209) om ändring i förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna

Förarbeten
Rskr. 2000/01:229, Prop. 2000/01:72, Bet. 2000/01:UbU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 10, 29 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:398

Omfattning
upph.