Lag (1999:637) om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-06-17
Ändring införd
SFS 1999:637
Ikraft
1999-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall omräkningstalet enligt 16 A kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 2000 vara 1,00. För småhusenhet och småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet skall motsvarande omräkningstal vara det omräkningstal som gäller för år 1999.

Ändringar

Lag (1999:637) om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden

Förarbeten
Rskr. 1998/99:256, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU20
Ikraftträder
1999-08-01