Förordning (1999:729) om begravningsavgift

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
SFS 1999:729 i lydelse enligt SFS 2013:807
Ikraft
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller begravningsavgift enligt 9 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

2 §  Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftssatsen för begravningsavgift enligt 9 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). Förordning (2013:807).

3 §  Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkollegiet om respektive huvudmans kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten under det följande beskattningsåret. Om en församling eller kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte beslutat om sin budget, ska Svenska kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet om den kostnadsberäkning som framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall ska Svenska kyrkan senast den 15 november underrätta Kammarkollegiet om den fastlagda kostnadsberäkningen, om denna avviker från den som framgår av förslaget till budget.

[S2]Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Skatteverket och Svenska kyrkan om den avgiftssats för begravningsavgiften som ska gälla för det följande beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala kostnaderna. Förordning (2013:807).

4 §  Svenska kyrkan ska till Kammarkollegiet lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa avgiftssatsen. Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till kollegiet. Förordning (2013:807).

5 § Har upphävts genom förordning (2012:138).

6 §  Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:729) om begravningsavgift

Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2003:1008) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2011:1454) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:138) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:807) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01