Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
SFS 1999:731 i lydelse enligt SFS 2010:432
Ikraft
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2010:432 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan registrering av trossamfund som avses i lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

2 §  Kammarkollegiet skall avgöra frågor om registrering av trossamfund och ansvara för registret över trossamfund.

3 §  En ansökan eller anmälan som avses i denna förordning skall göras skriftligen hos Kammarkollegiet.

[S2]Ansökan om registrering eller avregistrering av ett trossamfund enligt 7 och 12 §§ lagen (1998:1593) om trossamfund skall undertecknas av samtliga personer som ingår i samfundets styrelse eller motsvarande organ. Anmälan om ändring av registrerade uppgifter skall undertecknas av en styrelseledamot eller en annan person som annars är behörig att företräda trossamfundet. Anmälan som görs av ett registrerat trossamfund i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorerna.

[S3]Kopior av handlingar som ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta.

Registrering av ett trossamfund

4 §  En ansökan om registrering av ett trossamfund enligt 7 § lagen (1998:1593) om trossamfund ska ange

 1. trossamfundets namn och postadress,
 2. namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum för en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor om registrering, och
 3. hur trossamfundets namn tecknas. Förordning (2010:432).

5 §  Till en ansökan skall följande handlingar fogas:

 1. två kopior av trossamfundets stadgar eller liknande grunddokument,
 2. en kopia av protokoll eller annan handling som visar att trossamfundet har antagit stadgarna eller grunddokumentet,
 3. en kopia av protokoll eller annan handling som visar vilka som har valts att ingå i styrelsen eller motsvarande organ och vilka som annars är behöriga att företräda trossamfundet,
 4. en kopia av protokoll eller annan handling som visar hur trossamfundets namn tecknas, samt
 5. en kopia av protokoll eller annan handling som visar att trossamfundet i behörig ordning beslutat att ansöka om registrering.

[S2]Till en anmälan om ändring av lämnade uppgifter skall fogas handlingar enligt första stycket 1-4 som styrker den ändrade uppgiften. En anmälan om ändring skall även innehålla uppgift om organisationsnummer för trossamfundet eller den organisatoriska del som berörs av ändringen. Förordning (2000:214).

Likvidation

6 §  Registrering av likvidationsbeslut och förordnande av likvidatorer skall ange

 1. dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan,
 2. fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorer och deras ersättare,
 3. hur trossamfundets namn tecknas under likvidationen.

[S2]Likvidatorerna skall till Kammarkollegiet ge in en handling på vilken varje likvidator och ersättare för likvidator har skrivit sin av två vittnen styrkta namnteckning.

7 §  Till en anmälan för registrering enligt 11 § tredje stycket lagen (1998:1593) om trossamfund att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning skall det fogas ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.

8 §  Vid anmälan för registrering att likvidationen skall fortsätta skall 4 § första stycket samt 5 § första stycket 3 tillämpas.

Avregistrering

9 §  Till en anmälan om avregistrering av ett trossamfund enligt 12 § första stycket lagen (1998:1593) om trossamfund ska det fogas en kopia av protokoll som visar att trossamfundet har beslutat att ansöka om avregistrering. Förordning (2010:432).

Registrering av organisatoriska delar av ett trossamfund

10 §  Vid registrering, ändring av registrerade uppgifter eller avregistrering av organisatoriska delar av ett registrerat trossamfund enligt 13 § första-tredje stycket lagen (1998:1593) om trossamfund skall 3-9 §§ tillämpas.

[S2]En ansökan om registrering av en självständig organisatorisk del av ett trossamfund skall innehålla uppgift om trossamfundets namn, adress och organisationsnummer. Uppgifter eller handlingar som getts in vid registreringen av trossamfundet behöver inte ges in på nytt vid registrering av den organisatoriska delen.

Registrering av uppgifter om Svenska kyrkan

11 §  Uppgifter som lämnas enligt 14 § första stycket lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan samt anmälningar om ändring av sådana uppgifter skall lämnas skriftligen till Kammarkollegiet. Av uppgifterna skall framgå hur Svenska kyrkans och dess organisatoriska delars namn tecknas.

[S2]Uppgifter som lämnas skall vara undertecknade av samtliga personer som ingår i styrelsen för Svenska kyrkan. En anmälan om ändring av en uppgift skall undertecknas av en styrelseledamot eller en annan person som är behörig att företräda Svenska kyrkan. Förordning (2000:214).

12 §  Till uppgifter som lämnas för registrering skall fogas handlingar enligt 5 § första stycket1-4. Till en anmälan om ändring av lämnade uppgifter skall fogas handlingar som styrker den ändrade uppgiften. En anmälan om ändring skall även innehålla uppgift om organisationsnummer för trossamfundet eller den organisatoriska del som berörs av ändringen. Förordning (2000:214).

13 §  Uppgifter som Svenska kyrkan lämnar om den territoriella indelningen i församlingar och om ändringar i denna indelning ska Kammarkollegiet utan dröjsmål lämna till Skatteverket, Riksarkivet, Domstolsverket, Lantmäteriet och den registeransvariga kommunala lantmäterimyndighet som berörs av en ändring. Förordning (2010:432).

Registret över trossamfund

14 §  Registret över trossamfund får användas för handläggning av registreringsärenden och för framställning av registerutdrag.

[S2]Registret får innehålla de uppgifter som framgår av lagen (1998:1593) om trossamfund och 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

[S3]Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling av personuppgifter. Förordning (2010:432).

15 §  Vid varje anteckning i registret skall Kammarkollegiet ange datum då den ansökan eller anmälan som anteckningen grundar sig på kom in samt datum för anteckningen.

16 §  När ett trossamfund registreras, skall det ena exemplaret av stadgarna eller annat grunddokument förses med ett bevis om registreringen och återställas till trossamfundet.

[S2]När en ändring av ett trossamfunds grunddokument registreras, skall det ena exemplaret av dokumentet i dess nya lydelse förses med ett bevis om registreringen och återställas till trossamfundet. Förordning (1999:731).

16 a §  Kammarkollegiet ska utan dröjsmål underrätta Bolagsverket om beslut enligt 11 § första stycket, 12 § eller 13 § tredje stycket lagen (1998:1593) om trossamfund. Förordning (2008:110).

Avgifter

17 §  Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för registrering enligt denna förordning.

[S2]Avgifterna skall grundas på kostnaderna för tjänsterna och beräknas så att full kostnadstäckning uppnås i verksamheten. Kammarkollegiet skall meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. Av föreskrifterna skall de närmare grunderna för avgiftsberäkningen framgå. Förordning (1999:731).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999 i fråga om 11 och 12 §§ och i övrigt den 1 januari 2000.
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2000:214) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ändr. 4, 5, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2001:834) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:1009) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:79) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:110) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:710) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2010:432) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

Omfattning
ändr. 4, 9, 13, 14 §§
Ikraftträder
2010-07-01