Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:1012
Ikraft
2000-12-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid beräkning av skattepliktig förmögenhet vid 2001 års taxering enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt gäller följande. Vid värdering av sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, i stället för taxeringsvärdet vid beskattningsårets utgång, taxeringsvärdet vid närmast föregående beskattningsårs utgång tas upp om det är lägre.

Ändringar

Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Ikraftträder
2000-12-30