Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-09
Ändring införd
SFS 2000:1077 i lydelse enligt SFS 2014:1560
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.

[S2]Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även andra ärenden till Skatteverket. Förordning (2011:1456).

2 §  Skatteverket ska ingå sådana internationella överenskommelser om sättet att tillämpa bestämmelser om skiljeförfarande som enligt skatteavtal ska ingås av behörig myndighet. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2014:1560).

3 §  Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, ska Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (2014:1560).

4 §  Denna förordning gäller inte för ärenden som handläggs av Skatteverket med stöd av bestämmelser i annan författning. Förordning (2014:1560).

5 §  Beslut i ett ärende enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2014:1560).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:1017) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:288) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:758) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2011:1456) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser 2013 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1560) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Omfattning
nuvarande 2, 3, 4 §§ betecknas 3, 4, 5 §§; ändr. den nya 3 §; ny 2 §
Ikraftträder
2015-02-01